Hotărârea nr. 192/2019

HOTARAREnr. 192 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITAI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR. 67, ALEEA MAGNETULUI NR. 1-3, SECTOR 3
| CONFORM CU O^AtUL| i                             I

HOTA RARE privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de învățământ" - Școala Gimnazială nr.67, Aleea Magnetului nr.1-3, sector 3


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 821/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 62/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 203/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:


Art.l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de învățământ" - Școala Gimnazială nr. 67, Aleea Magnetului nr.1-3, sector 3, incluși în anexa 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 507/31.10.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi al Hotărârii C.G.M.B. nr. 507/31.10.2017 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


București, 23.04.2019

Nr. 192’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roAnexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Aferenți obiectivului de investiții "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de învățământ" - Școala Gimnazială nr.67, Aleea Magnetului nr.1-3, sector 3.

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

12.701.094,15 lei

Valoarea totală (fără TVA):

10.673.188,37 lei

Din care C+M (inclusiv TVA):

10.332.197,82 lei

Din care C+M (exclusiv TVA):

8.682.519,18 lei

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro