Hotărârea nr. 191/2019

HOTARAREnr. 191 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITAI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR. 112, STRADA PATULULUI NR. 2, SECTOR 3

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de învățământ" - Școala Gimnazială nr. 112, Strada Pătulului nr.2, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 822/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 61/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 202/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. b), alin.4 lit. d) și art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de învățământ" - Școala Gimnazială nr. 112, Strada Pătulului nr. 2, sector 3, incluși în anexa 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 509/31.10.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi al Hotărârii C.G.M.B. nr. 509/31.10.2017 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Aferenți obiectivului de investiții "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de învățământ" - Școala Gimnazială nr.112, Strada Pătulului nr.2, sector 3.

  • 1.  Valoarea totală (inclusiv TVA): Valoarea totală (fără TVA):

Din care C+M (inclusiv TVA): Din care C+M (fără TVA):

  • 2.  Eșalonarea investiției (C+M)12.426 : 12 luni = 1.035 mii lei

1.035 x 3 luni = 3.105 mii lei

3. Durată de execuție


12 luni
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro