Hotărârea nr. 19/2019

HOTARAREnr. 19 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA PIATA ALEXANDRU LAHOVARI " DIN CADRUL PANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"

"Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piața Alexandru Lahovari ” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Investiții nr. 160/ 21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 18/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 21/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/2012 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului General nr. 256/2016 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Traseu prioritar pietonal si de bicicliști" (include 42 de subproiecte)”;

  • - Art. 18 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 1, art. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și lit. c), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările pentru obiectivul de investiții "Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piața Alexandru Lahovari” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”.

  • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza

Planului Urbanistic Zonal - Piața Cantacuzino - Piața Lahovary - Plan Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului General nr. 13/2016.                                             ___

  • (3) Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică dșA interșs^local

” Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piața Alexandru u '     ’ ’ ^Tivit

planului de amplasament prevăzut în anexa, care face parte ințetjh hotărâre.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00;


(4) Se.aprobă schimbarea destinației spațiului verdă pst exedută lucrările aferente obiectivului de investiții de la alin. (1) și se rfiodifidă corespunzător Registrul Spațiilor Verzi al Municipiului București.


Art.2 Expropriatorul este Municipiul București. Aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București va lua măsurile pentru pregătirea documentațiilor necesare declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea obiectivului de investiții ” Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piața Alexandru Lahovari", ce vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului

București.

»


Art.3 Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


București, 31.01.2019

Nr. 19

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro
George-Mario

KUIBUȘ3ENEF1C1AR; MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DENUMIREA PROIECTULUI INDIVIDUAL SI ADRESA:

3.40 TRASEU PRIORITAR PIETONAL SI DE BICJCLISTI CU INFRASTRUCTURA A PIAȚA ALEXANDRU LAHOVARI

ANEXA LA PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ - ZONA CENTRALĂ

"ORDINUL AR- i. ȘilOft

:^R0>'

5224

COORDONATOR:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

Gaorge-Mario

SEF DE PROIECT: NTOCMIT:

RE-ACT NOW STUDIO

RF-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS DANA PURICE


INSPfCTtIHrUL


BUCUP^Ti


re^r.q;,/.


PLAN DE

SITUAȚIE


N» PLANȘA:

A002

SCARA:

1: 500

DATA:

FEBRUARIE 2QJ6