Hotărârea nr. 189/2019

HOTARAREnr. 189 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. FRANCEZA NR. 52, SECTOR 3


CONSILIUL GENERAL AL      .. ........ romania2019.eu

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții - consolidare a imobilului situat în Str. Franceză nr. 52, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1352/15.04.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic nr. 2713/09/04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 59/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 200/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu completările și modificările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții - consolidare a imobilului situat în Str. Franceză nr. 52, sector 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 23.04.2019.

Anca Daniela Raiciu

București, 23.04.2019

Nr. 189’SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la H.C.G.M.B nr.              ^13


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. VALOAREA TOTALĂ(exclusiv TVA): 24.140.473,25 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 17.997.571,23 lei

Valoarea totală a TVA este de: 4.549.074,99 lei

Valoare T.V.A C+M este de: 3.419.538,53 lei

Valoarea investiției este asigurată din buget local 100%

2.Durata de execuție: 24 luni calendaristice (de la data emiterii Ordinului deîncepere lucrări, din partea autorității contractante).