Hotărârea nr. 187/2019

HOTARAREnr. 187 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 28/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBL ICA " PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL -AUTOSTRADA BUCURESTI - PITESTI" INTRE STRADA GENERAL PETRE POPOVAT SI STRADA AMILCAR C. SANDULESCU - ETAPA 1Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale Infrastructură nr. 6105/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 53/23.04.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 44/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 198/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Art. 5 alin. (1) si alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 32 alin. (2) și alin. (3) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 4 alin. (1), (2) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești” între strada General Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu - Etapa I;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 218/19.04.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești” între strada General Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu - Etapa I;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 25/2006 privind aprobarea documentației . ’ 1*’ ’ tehnico-economice a obiectivului de investiții „Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale”, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 123/2007;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, pct. 14, alin. (9) si art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Art.l Art. 4 din Hotărârea Consiliului General aUMun modifică și va avea următorul cuprins:

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, Roi

Art.4 „Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești” între strada General Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu - Etapa I, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 22.252.974 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2016 de Camera Notarilor Publici și sumele necesar a fi achitate cu titlu de TVA, în cuantum de 1.531.316,71, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.ll Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 se modifică în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA 2


Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere pentru executarea lucrărilor debilitate publidS* „PENETRAȚIE SPLĂIUL INDEPENDENTEI - CIUREL * AUTOSTRADA BUCUREȘTI -WTESTI” intre str. G-Tal Petre Popovat si str, Amilcar C. SandulescuNume Proprietar


AMABLE ESTATE SRL (fostă GLOBAL PROPERTY INVEST TEAM SRL conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr.

28/2015)


AMABLE ESTATE SRL (fostă GLOBAL PROPERTY INVEST TEAM SRL conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 28/2015)


SC IMOB CONSTRUCT CENTER SRL (SC EUROPA GROUP TOWERS SRL conform Anexei nr.

2 la HCGMB nr. 28/2015)


SC SEMA BUSINESS THREE SRL

SC SEMA BUSINESS ONE SRL

SC SEMA BUSINESS ONE SRL (SEMANATOAREA SA conform Anexei nr. 2 a HCGMB nr.

28/2015)  __

SC SEMA BUSINESS ONE SRL SC SEMA

BUSINESS ONE SRL SC SEMA

BUSINESS ONE SRL SC SEMA BUSINESS ONE . SRL


SC LUKOIL ROMANIA SRL


SC BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL

SC BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL

SC BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL

SC BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL


Splaiul Independentei nr.

298A


Splaiul Independentei nr.


Splaiul Independentei nr.

•332B


-----------I_

Splaiul Independentei nr. 319

Splaiul Independentei nr. 319

Splaiul Independentei nr. 319


Splaiul Independentei nr.

319 Splaiul Independentei nr.

319 Splaiul Independentei nr.

319

Splaiul Independentei nr.

319


Sos. Virtuții nr. 61-


Sos. Virtuții nr. 45


Sos. Virtuții nr. 43


Sos. Virtuții nr. 41


Sos. V/ntutii nr. 37


201505


201506


228045 (provenit din dezmembrarea nr. cad. 218237 menționat la poziția nr. 4 din Anexa nr. 2 a HCGMB nr.

28/2015) 200241


200239


226619


224134


200186


224135


pentru expropriere  <mP)


227643 (provenit din dezmembrarea nr. cad. 200197 menționat la poziția nr. 11 din Anexa nr. 2 a HCGMB nr.

28/2015) 206004


201199


215758


215757


201198


CONFOR


Valoare construcții [Lei]

• ■ ■


VI CU ORIGINA


301.445 lei


255.034 lei


196.057 lei


71.728 lei


28.691 lei


98.826 lei


38.255 lei


1.917.534 lei


227.936 lei


478.188 lei


199.245 lei


71.728 lei


301.445 lei


255.034 lei


196.057 lei


71.728 lei


28.691 lei


98.826 lei


38.255 lei


1.917.534 lei


383.506,80 lei


227.936 lei


199.245 lei


71.728 lei37.856,55 lei


8,32 leiSC BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL

SC BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL

SC BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL

SC BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL

SC LAKE TOWER SRL (SC ONO DEVELOPMENT SRL conform Anexei nr. 2 a HCGMB nr. 28/2015)

SC LAKE TOWER SRL (SC ONO DEVELOPMENT SRL conform Anexei nr. 2 a HCGMB nr.

28/20151


Sos. Virtuții nr. 49


Str. Dambovitei nr. 10B


Str. Dambovitei nr. 10B


Str Dambovitei

nr. 10B


Str. Amilcar C.

Sandulescu nr. 6


Str. Amilcar C.

Sandulescu nr.8


215890


202613


201209


209539


208047


208046


390.520 lei


173.742 lei


188.087 lei


3.259.648 lei


3.929.111 lei


631.208 lei


390.520 lei


173.742 lei


188.087 lei


3.259.648 lei


631.208 lei


74.198,80 leiSC BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL

SC BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL


Sos. Virtutn nr. 57


Sos. Dambovitei

nr. 10B


201209


79.698 lei


27.097 lei


79.698 lei


27.097 lei


15.142,62 lei


SC LAKE TOWER SRL (SC ONO DEVELOPMENT SRL conform Anexei nr. 2 a HCGMB nr. 28/2015) SC IMOB CONSTRUCT CENTER SRL (SC EUROPA GROUP

TOWERS SRL conform Anexei nr.

2 a.HCGMB nr. 28/2015)


SC IMOB

CONSTRUCT CENTER SRL (SC EUROPA GROUP TOWERS SRL conform Anexei nr.

2 a HCGMB nr. 28/2015


SC IMOB CONSTRUCT CENTER SRL (SC EUROPA GROUP TOWERS SRL conform Anexei nr.

2 a HCGMB nr. 28/2015


Str. Amilcar C.Sandulescu nr.

10 (fost Dambovitei 10D)


Splaiul Independentei nr. 332B, Lot 119


208045


9.564 lei


9.564 lei


228046 (provenit din dezmembrarea nr. cad. 218237 menționat la poziția nr. 4 din Anexa nr. 2 a HCGMB nr.

28/2015) 228047 (provenit din dezmembrarea nr. cad. 218237 menționat la poziția nr. 4 din Anexa nr. 2 a HCGMB nr.

28/2015) 228048 (provenit din dezmembrarea nr. cad. 218237 menționat la poziția nr. 4 din Anexa nr. 2 a HCGMB nr.

28/2015)


9.564 lei


VaUbil 2019


SC IMOB CONSTRUCT CENTER SRL (SC EUROPA GROUP TOWERS SRL conform Anexei nr.

2 a HCGMB nr. 28/2015


Splaiul Independentei nr. 332B


SC IMOB CONSTRUCT CENTER SRL (SC EUROPA GROUP TOWERS SRL conform Anexei nr.

2 a HCGMB nr. 28/2015


SC IMOB CONSTRUCT CENTER SRL (SC EUROPA GROUP TOWERS SRL conform Anexei nr.

2 a HCGMB nr. 28/2015


Splaiul Independentei nr.

332B


Splaiul Independentei nr. 332B


228464 (provenit din dezmembrarea nr. cad. 228400 provenit din dezmembrarea nr. cadastral 218237 menționat la poziția nr. 4 din Anexa nr. 2 a HCGMB nr.

28/2015) 228463 (provenit din dezmembrarea nr. cad. 228400 provenit din dezmembrarea nr. cadastral 218237 menționat la poziția nr. 4 din Anexa nr. 2 a HCGMB nr.

28/2015)


228462 (provenit din dezmembrarea nr. cad. 228400 provenit din dezmembrarea nr. cadastral menționat la poziția nr. 4 din Anexa nr. 2 a HCGMB nr.

28/2015)


11.158 lei


3.188 lei


44.631 lei


CONFORM CU


ORIGINALUL


11.158 lei


3.188 lei


44.631 lei


Data modificării aprilie 2019

Anexa nr. 2 a proiectului de Hotarare privind modificarea HCGMB nr. 28/2015:

Condiții Limitative

Art. 32 din Legea nr. 255/2010

„Art. 32. - în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfășurare, pentru continuarea realizării obiectivelor, se aplică prevederile prezentei legi.

 • (2) în cazul în care, pe parcursul procedurii de expropriere se constată neconcordanțe între situațiile evidențiate în documentațiile cadastrale și identificările inițiale ale imobilelor și persoanelor supuse exproprierii, va fi rectificată, prin grija expropriatorului, anexa la hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local privind declanșarea procedurilor de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele și persoanele supuse exproprierii.

 • (3) Anexa la hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local privind declanșarea procedurii de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele și persoanele supuse exproprierii, va fi rectificată ori de câte ori aceasta se impune, astfel încât situația juridică a proprietarilor, a imobilelor și a obiectivului construit să corespundă în totalitate cu situația de fapt.

 • (4) Ca urmare a rectificării prevăzute la alin. (3), expropriatorul va rectifica hotărârea de expropriere și va reconsemna sumele de bani cu titlu de despăgubiri conform hotărârii Guvernului/consiliului județean/consiliului local rectificată.”

Evaluatorul menționează următoarele:

 • 1.  Evaluatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru sumele de bani reprezentând cuantumul TVA aferent despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publica. Sumele reprezentând TVA au fost menționate conform facturilor fiscale depuse la sediul Primăriei Municipiului București de către persoanele expropriate plătitoare de TVA indreptatite la incasarea despăgubirilor.

 • 2.  S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan.

 • 3.  Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari.

 • 4.  Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor intocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2015, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2015

 • 5.  S-a avut in vedere Grila Notariala 2015 București intocmita de S.C. Euro Expert SRL & S.C. EXPERT Valuation.

 • 6.  Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele măsurate si primite de la S.C.GEOTOPO SRL

 • 7.  Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari.

 • 8.  Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor