Hotărârea nr. 186/2019

HOTARAREnr. 186 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "OBIECT 11. NOD AVIONULUI- INCHIDERE INEL MEDIAN" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA , CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI HENRI COANDA - ETAPA 11


HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median” în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa II

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 788/17.04.2019 și al Direcției Patrimoniu nr. 4578/27.03.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 52/23.04.2019, raportul Comisiei pentru transporturi și infrastructură urbană nr. 43/22.04.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 197/ 22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 788/17.04.2019 a Direcției Generale Infrastructură-Serviciul Planificări Lucrări Mari de Infrastructură;

în conformitate cu prevederile:

art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 9 alin. (51), art. 11 alin. (65) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

Hotărârii C.G.M.B. nr. 335/2009 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/01.06.2006 privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,, Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă, sector 7” si abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 174/15.04.2008, a Hotărârii C.G.M.B. nr. 280/29 05.2008 si a Hotărârii C.G.M.B. nr. 321/29.10.2008;

Hotărârii C.G.M.B nr. 50/26.02.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții,,Realizarea sistemului de iluminat public cartier ANL Henri Coandă" \

Hotărârii C.G.M.B nr. 213/08.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 31/29.02.2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa I” în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local,

Hotărârii C.G.M.B nr. 71/26.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivul de investiții „Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median”

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, pct. 14, alin. (9) si art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median” în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa II, prevăzut la art. 1, expropriator fiind Municipiul București.

Art.3 Se aprobă lista cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, cu proprietarii identificați conform evidențelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București și ale direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, Primăriei Sectorului 1 și Primăriei Sectorului 2 cu suprafețele care urmează a fi expropriate și cu valoarea individuală a despăgubirilor, stabilită conform raportului de evaluare întocmit, prevăzut în anexa nr. 2.

Art.4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median” în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa II, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate conform raportului de evaluare, reprezentând anexa nr. 2, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.5 Sumele prevăzute la art. 4 al prezentei hotărâri se virează în termen de maxim 230 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică „Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median” în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa II, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.6 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.7 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului ’ București din data de 23.04.2019.București, 23.04.2019

Nr. 186’

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro331800CONFORM CU ORIGINALULProzerdui docu/nuid recepționat z valabil trântit da procesul verbal la..&Ad ...


Anexa nr. J


Suprafețe afectate de culoarul de expropriere


>.C. GEO TO

icuresti - Str. Sold. Sav

•I. +40 21 255 39 49,

ix. +40 21 255 39 49


ucuresti, Sectorul 1 si 2


ASISTENTĂ-TEHNICĂ Șl

JU*.|OlCA

*


CERTIFICAT

DE ^VTORl'^ARE riaRO-B-F Nr. 1981


S|riaRO-B-r                                          -------

i'ASILE CĂTĂLIN      Lo'SA’'    ^54'//Zo/I'T

r1


ir?


Primăria Municipiului București


Planșa

Nr. 1/1


PLAN TOPOGRAFIC avand ca scop:

Proiectul de utilitate publica: "Obiect 11. Nod Avionului — închidere inel median în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă — Etapa II"


ANEXA 2

Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica

"Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median” în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa II"

+i---------------------------------------------Nume Proprietar


Municipiul București - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1


Municipiul București - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1


Municipiul București - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1


Adresa


bd. Mircea Veroiu, FN, Cartier Henri Coanda


Drumul Nisipoasa


bd. Mircea Veroiu, FN, Cartier Henri Coanda


FORMA PROPRIETĂȚIIstr. Drumul Nisipoasa nr. 130


str. Drumul Nisipoasa nr. 128
ș »0 25^

GCT I. EVALStatul Roman - zona cale ferata


Statul Roman - in administrarea Ministerului Transporturilor


Statul Roman - zona cale ferata -ț


Statul Roman - zona cale ferata ‘’jk


str. Linia Ferata București Constanta KM 7.250-10.130SC Aviației Nord Real Estate Development SRL


str. Avionului nr. 72


214820


5.267.344,05 lei


5.267.344,05 lei


1.106.004,00 €


Banca Comerciala Romana SA


str. Avionului nr. 52-70


268443


37.011.082,95 lei


SC Aviației Nord Real Estate Development SRL


SC Aviației Nord Real Estate Development SRL


SC Aviației Park Development SRL


SC Aviației Park Development SRL


Heubach Invest GMBH & CO KG Grobgmain Sucursaia București


str. Avionului nr. 52-70


str. Avionului nr. 52-70


str. Avionului nr. 50, lot 1


str. Avionului nr. 50, lot 2


268444


268442


261946


261947


201412


2.645.759,25 lei


494.233,20 lei


410.965,65 lei


494.233,20 lei


2.242.851,75 lei


410.965,65 lei


470.940,00 €


86.292,00 €Gard = 11,65 m.l.


186.450,54 lei
SC HCS Romtrade SRL


Municipiul București


Municipiul București


Municipiul București - in administrarea Administrației Străzilor


Coridorul de expropriere aferent proiectului de utilitate publica "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa I"


str. Avionului


272371


263594


185.337,45 lei


48.348,90 lei


21.488,40 lei


-r, C' c Ț in ozZ 5 2 <7i S z r"țjuator aufoiJJMunicipiul București


Municipiul București - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1


Banca Comerciala Romana SA


Banca Comerciala Romana SA


SC Aviației Nord Real Estate Development SRL


Statul Roman - zona cale ferata


Municipiul București


str. Musetesti


str. Avionului


str. Avionului nr. 52-70


str. Avionului nr. 52-70


str. Avionului nr. 72


str. Nisipoasa, tronson cuprins intre Cartierul Henri Coanda si limita caii ferate


272850


272844


231.000,30 lei231.000,30 lei


48.504,00 €


1.275.873,75 lei


1.275.873,75 lei


85.953,60 lei


18.048,00 €


3.762.470,25/lei


2.787.015,00 lei


GtNEf?'q<.7


GETA STELA

XlaNr-«766

Valabil 2019SuDrafata totala CONSTRUCȚII proprietate privata propusa spre expropriere (mp) / Valoare construcții proprietate privata

1.690

6.432.199,16 lei

Suprafața 'totala GARDURI proprietate privata propusa spre expropriere (ml) / Valoare qarduri oroprietate privata

336,14

227.421,99 lei

Suprafața totala TEREN proprietate publica (mp)

22.909

Suprafața totala CONSTRUCȚII proprietate publica (mp)

412

-

?—

r ;l®*Total valoare teren + construcții [Euro]


23.824.388,69 €Total valoare teren + construcții [Lei]


113.463.651,13 lei


4,7625 lei       __________

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere in proiectul de utilitate publica "Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median” în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă- Etapa II"

Raportul global de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos (fara aceste condiții limitative, valorile de mai sus nu sunt validate de^catf;®^ evaluator):

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan curți construcții pentru proprietarii neidentificati.


A se vedea Ipotezele speciale de mai jos :


curs euro 01 aprilie 2019


  • 2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari (numai extrase de Carte Funciara)

  • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor i furnizate de Grila notariala 2019


4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2019 București întocmită de S.C. EURO EXPERT SRL.


  • 5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL .

  • 6. Evaluatorii nu au primit extrase de carte funciara pentru pozițiile 12, 14,15,26,30,32,34,35,41,46.


7.Categoriile de folosința pentru terenurile evaluate reies din:


-drum din extrasul de CF 2973 din 14.01.2019 - număr cadastral 263648notarilor publici pen


GCT


-arabil/livada categoria reiesei din extras CF 3001/14.01.2019

Pentru poziția 23 - Sos.Pipera 39 (fosta 55), conform extras nr. 4503din 23.01.2019 . Pe teren exista o construcție (ce nu apare ca fiind intabulata ii\e^tr|siil ^g)3/23 (spațiu comercial - restaurant), asa cum s-a constatat la inspecția vizuala la exterior; daca la evaluarea individuala se constata o stare țghnica, jurid-!—; evaluării globale (04.2019), valoare determinata aici va putea fi semnificativ diminuata; construcția respectiva Ballroom nu apare pe extrasul CF 4503^^23.01.2019.

- pentru poziția 24 - Str. Avionului FN, Proprietar Neidentificat. Pe teren exista o construcție ușoara fara fundație. S-a alocat valoare corespunzătoare qnei anexe; daca la evaluarea individuala se constata o stare tehnica,  juridica a imobilului (inclusiv pentru împrejmuire) diferita de cea de la momentul evaluării globale (04.2019), valoare determinata aici va putea fi semnificativ diminuata. 


(spațiu comercial - restaurant), asa cum s-a constatat la inspecția vizuala la exterior; daca la evaluarea individuala se constata o stare țghnica, jurid


8. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile fiecărei proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilitati, starea tehnica a fiecărei construcții, calitatea si tipul finisajelor si altele). Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridic ale fiecărei proprietăți.