Hotărârea nr. 185/2019

HOTARAREnr. 185 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE BIROURI - SEDIU ASSMB


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu

Pw**3f*3 RryrtarW 10 Ctans*J Urijrw Eixoo*w


CONFORM CU ORIGJNALUyp.. > » I “5'oicâ " * -<>&//

*ZO4       C\'J //

____ ________ *./

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economickăferefiți obiectivului de investiții  "Reabilitare și Modernizare Birouri 2r“SecTîu ASSMB” . .

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1383/17.04.2019 și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 11597/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 57/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 196/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Art. 6 alin (1) și art. 7, alin. (2), lit. a) și b) din Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), privind ajustarea prețului contractului

(               de achiziție publică / sectorială;

  • -   Art. 66 pct. 20 și art. 71 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

  • -   Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4 lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și Modernizare Birouri - Sediu ASSMB”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

<               Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu

al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI pentru obiectivul de investiții

"REABILITARE Șl MODERNIZARE BIROURI - SEDIU ASSMB”


Valoarea totală a investiției:             5.901,39 mii Lei fără TVA

7.022,10 mii Lei cu TVA

Din care C+M:


3.899,89 mii Lei fără TVA

4.640,87 mii Lei cu TVA

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.