Hotărârea nr. 183/2019

HOTARAREnr. 183 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CENTRU MEDICAL SF. STEFAN SI CENTRU DE REFERINTA PENTRU DIABET N. MALAXA"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1388/17.04.2019 și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 11617/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 55/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 194/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Art. 6 alin (1) și art. 7, alin. (2), lit. a) și b) din Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică / sectorială;

  • -   Art. 66 pct. 20 și art. 71 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

  • -   Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4 lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții "Centru medical Sf. Ștefan și Centru de referință pentru diabet N. Malaxa”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela RaiciuBucurești, 23.04.2019

Nr.183JREȘTI,


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI pentru obiectivul de investiții

”CENTRU MEDICAL SF. ȘTEFAN Șl CENTRU DE REFERINTĂ-RENTRU DIABET N. MALAXAValoarea totală a investiției:Din care C+M:


30.440,73 mii Lei fără TVA

36.224,47 mii Lei cu TVA

Durata de execuție a lucrărilor: 18 luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.