Hotărârea nr. 18/2019

HOTARAREnr. 18 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA PIATA GEORGE CANTACUZINO" DIN CADRUL PANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


ș----------7

! CONFORM(gtfpglGWALUL


HOT Ă R Â REprivind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții "Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piața George Cantacuzino” din cadrul Panului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Investiții nr. 159/21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură Urbană nr. 17/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 20/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/2012 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona centrală”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului General nr. 256/2016 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Traseu prioritar pietonal si de bicicliști" (include 42 de subproiecte)”;

  • - Art. 18 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 1, art. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. bj, lit. c), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările pentru obiectivul de investiții "Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piața George Cantacuzino” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală ”.

(2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic Zonal Piața Cantacuzino- Piața Lahovary - Plan Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului General nr. 13/2016.

(3) Se aprobă amplasamentul lucrării de utiJitatș/k publică de interes local tonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piața George C^htacuzino”, potrivit franță din prezenta

"Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piaț; planului de amplasament prevăzut în anexa, care faclă hotărâre.(4) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută lucrările


aferente obiectivului de investiții de la alin. (1) și se modifică corespunzător Registrul Spațiilor Verzi al Municipiului București.

Art.2 Expropriatorul este Municipiul București. Aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București va lua măsurile pentru pregătirea documentațiilor necesare declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea obiectivului de investiții ” Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piața George Cantacuzino”, ce vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anca Daniela Raiciu A

SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 31.01.2019

Nr. 18
OflDtNVLAaaneCTîLan

D'.w ilti MANIA

»je6r«J&-MWW

KUIBU'


ArMttctcs        wn>i»u


3-472

M.62


LEGENDA


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DENUMIREA PROIECTULUI INDIVIDUAL SI ADRESA;

8.39 TRASEU PRIORITAR PIETONAL SI DE BICICLIST! CU INFRASTRUCTURA AFERENTA PIAȚA GFQRGF CANTACUZINO

Wi»-

N» PLANȘA:

A002

ANEXA LA PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ - ZONA CENTRALĂ

PLAN DE

SCARA;

COORDONATOR:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

SITUAȚIE

1: 500

SEF DE PROIECT:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

/. /

DATA:

ÎNTOCMIT;

RE-ACT NOW STUDIO

OANA PURICE

FEBRUARIE 2016