Hotărârea nr. 179/2019

HOTARAREnr. 179 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA "WIFI4EU" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIHOTARA


privind aprobarea proiectului cu finanțare nera legate de


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă - Direcția Fonduri Nerambursabile nr. 2252/11.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 51/22.04.2019, raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 1/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 191/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Acordul de finanțare nr. INEA/CEF/WIFI4EU/1 -2019/004063 - 035033 semnat între Municipiul București și Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Acordului de finanțare nr. INEA/CEF/WIFI4EU/1 - 2019/004063 - 035033;

  • -  art. 14 alin. (8), alin. (9) și art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul cu finanțare nerambursabilă ”WIFI4EU” în vederea finanțării acestuia în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) -inițiativa Comisiei Europene WIFI4EU.

Art.2 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului și a cheltuielilor conexe care pot apărea în implementarea proiectului, în vederea realizării acestuia în condiții optime.

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, să semneze în gele și pentru mpcljficăn și

Municipiul București, toate actele necesare, precum și orj completări convenite de către părțile contractante și oric^falt
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro                                              Pag. 2