Hotărârea nr. 178/2019

HOTARAREnr. 178 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI, CHEILE TURZII SI HENRI COANDA- LOTUL 1 SI LOTUL 2 DIN MUNICIPIUL BUCURESTI" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

HOTĂRÂRE       C'/L/'

privind aprobarea proiectului „Extinderea și reabilitarea infrăsțrucțunUle Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă - Lotul 1 și Lotul 2 din Municipiul București” și a

apă și apă uzată în zonele


cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 2352/16.04.2019 și al Direcției Generale Servicii Publice nr. 457/16.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 50/22.04.2019, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 15/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 189/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în pregătire;

Cererea de finanțare pentru proiectul ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă - Lotul 1 și Lotul 2 din Municipiul București”, în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa 3, O.S. 3.2;

în conformitate cu prevederile:

Ghidul solicitantului aferent Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/23.09.2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Qr^âer urbane, precum și a gradului de asigurare a


Art.1 Se aprobă proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă - Lotul 1 și Lotul 2 din Municipiul București” în vederea depunerii acestuia în ^cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea>nff^tri^tuTb'be mediu în condiții de management eficient ~                -- v^u^\de colectare și epurare a apelor uzate

ă potabilă a populației.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucu

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

V

UKAS

MAMAOM0<T mm»

BO JOO1 . ISO 14OO1        OO1


Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ,.Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă - Lotul 1 și Lotul 2 din Municipiul București”, în cuantum de 322.129.496,00 lei (inclusiv TVA), în vederea depunerii aplicației de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Art.3 Se aprobă contribuția Municipiului București pentru proiectul ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă -Lotul 1 și Lotul 2 din Municipiul București”, reprezentând cofinanțarea din cheltuielile eligibile ale proiectului în cuantum de 58.959.846,01 lei, cât si cheltuielile neeligibile ale proiectului în valoare de 119.429.180,00 lei.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă - Lotul 1 și Lotul 2 din Municipiul București”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare în etapa de evaluare, precontractare și Contractul de finanțare pentru proiectul ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă - Lotul 1 și Lotul 2 din Municipiul București”, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL

Anca Daniela Raiciu


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 23.04.2019

Nr. 178


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro                                              Pag. 2