Hotărârea nr. 177/2019

HOTARAREnr. 177 din 2019-04-23 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 607/26.09.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI APLICATIEI "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI , CHEILE TURZII SI HENRI COANDA- LOTUL 1 SI LOTUL 2 DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"

CONSILIUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

’ CONFORM CU ORîG


privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/26.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici aferenți aplicației "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă - lotul 1 și lotul 2 din Municipiul București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 2351/16.04.2019 și al Direcției Generale Servicii Publice nr. 458/16.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice buget finanțe nr. 49/22.04.2019, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 14/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 188/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  ari. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținut -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art ! Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 607/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți aplicației "Extinderea și reabilitarea infrastructurii.. ă^și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coaij^C^lptulJ <șrî\tul 2 din Municipiul București” se modifică conform anexei care face tiartef i


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București,

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

&

UKAS MAAMQtMKMT

ISOKOI • ISO 14001

OOIArt.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Genera! al Municipiului București nr. 607/26.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți aplicației ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă - lotul 1 și lotul 2 din Municipiul București”, rămân neschimbate.

Ari.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
București, 23.04.2019Nr. 177


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Pag. 2EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANDĂ - LOTUL 1 DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI - STUDIU DE FEZABILITATE


INDICATORI TEHNICI

ai obiectivului de investiții

EXTINDEREA Si REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI

APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII SI

HENRI COANDA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATC^K^fer fii

—"——— unit-

_CANTȚTATI

CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII                              --

1

Colector canalizare nou

3,469

2

Extinderi rețele de canalizare

(my

272

3

Statii noi de pompare (exploatare si mentenanta)            f

upit.

; 1

4

Conducte noi refulare

m

~^35

CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENITE

, INTRE COLECTOARELE A1-A3

5

Colector canalizare nou

m

1,683    -

6

Extinderi rețele de canalizare

m

1,091

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 1

7

Artere noi de alimentare cu apa

m

3,082.70

8

Conducte noi de distribuție

m

9,961.50

9

Statii noi de pompare (tip Booster)

unit

1

10

Conducte noi canalizare menajera

m

8,834.00

11

Conducte noi canalizare meteorica

m

8,942.00

12

Colector de legătură la rețeaua de canalizare din mun. București

m

2,029.60

13

Statii noi de pompare apa uzata

unit.

1

14

Conducte noi refulare apa uzata

m

10

15

Bazine de retentie apa meteorica

unit x mc

2x4,680

16

Statii de pompare apa meteorica

unit.

2

17

Conducte noi refulare apa meteorica (soluții temporare si definitive)

m

850

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 2

18

Lungime totala conducte de conectare a rețelei de distribuție la rețeaua de distribuție din Lotul 1

m

116

19

Lungime totala conducte de distribuție - extindere

m

9,726

20

Conducte de legătură la Lotul 1

m

125

21

Conducte noi canalizare menajera

m

8,254

22

Conducte noi canalizare meteorica

m

10,052

23

Statii noi de pompare apa uzata

unit.

1

24

Conducte noi refulare apa uzata

m

1,114

25

Bazine de retentie apa meteorica

unitx mc

1 x 2,782

1 x1,153

26

Separatoare de hidrocarburi

unit x l/s

1 x 350

1 x 650

27

Conducte de descărcare apa meteorica in emisar

m

1,147

EXTINDEREA REȚELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD - VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI), SECTOR 5

28

Reabilitare si impermeabilizare apeducte existente

m

3,300

29

Conducte noi de distribuție apa

m

1,030

30

Lungime totala conducte de canalizare - extindere

m

1,143EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APÂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANDĂ, MUN, BUCUREȘTI

STUDIU DE FEZABILITATE


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEIL

- COSTURI CURENTE -


in conformitate cu legislația romana, la cursul 1 Euro=4.6502lei (curs medii; BNR aferent lunii iulie 2018)
CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NE-ELIGIBILE

CHELTUJELI ELI&SI

LEt-NETELIQIBIlg

Nr crt

DENUMIREA CAPITOLELOR St SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

IT41CI

'v\ V^l6are (inclusiv TVA)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(lei)

(Euro)

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

6

6

7

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1 1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

1 3

Amenajan pentru protecția mediului

530,008

113,975

100,701

630,709

135,631

0

0

0

0

0

530,008

113,975

100,701

630,709

135,631

TOTAL Cap. 1

530,008

113,975

100,701

630,709

135,631

0

0

0

0

0

530,008

113,975

100,701

630,709

135,831

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Deviere rețele exterioare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

22

Dezafectare rețele extenoare existente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

2 3

Rețele de incinta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

TOTAL Cap. 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3 1

Studii de teren

193,239

41,555

36,715

229,954

49,450

48,766

10,487

9,266

58,032

12,479

242,005

52,042

45,981

287,986

61.93C

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,171,809

251,991

0

1,171,809

251,991

424,262

91,235

0

424.262

91 235

1,596,072

343,226

0

1 596,072

343,226

33

Proiectare si ingmene

5.533,440

1,189,936

1,051,354

6,584.793

1,416,024

1,246,040

267.954

236,748

1,482,788

318.865

6,779,480

1,457,890

1,288,101

8,067,581

1.734,889

34

Organizarea procedurilor de achiziție publica

35,083

7,544

6,666

41,749

8,978

5,357

1,152

1,018

6,375

1 371

40,440

8,696

7,684

48,124

10,349

3 5

Consultanta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

3 5 1

Evaluarea ofertelor cu evaluatori independenți

35,083

7,544

6,666

41,749

8,978

5,357

1,152

1,018

6,375

1,371

40,440

8,696

7.684

48,124

10,349

352

Publicitate pentru proiect

101,529

21,833

19,291

120,820

25,982

27.060

5,819

5.141

32,202

6 925

128,590

27,652

24,432

153,022

32.906

36

Asistenta tehnica

7,105,050

1,527,902

1,349,960

8,455,010

1,818,203

2,314.671

497,757

439,787

2,754,458

592.331

9,419,721

2,025,659

1.789.747

11,209,468

2,410,536

TOTAL Cap. 3

14,175,233

3,048,306

2,470,651

16,645,884

3,579,606

4,071,514

875,557

692,978

4,764,492

1,024,578

18,246,747

3,923,863

3,163,628

21,410,375

4,604,184

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA
EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANDÂ, MUN. BUCUREȘTI

STUblU DE FEZABILITATEDEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului


EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl E -COSTURI CURENTE


in conformitate cu legislația romana, la cursul 1 Euro=4.6502lei (curs mediu BNR aferent lunii iulie 2018)

>


CHELTUIELI NE-ELIGIBILE


CHELTUIELI ELI

CHELTUIELI ELIGffjILE

Nr crt

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA

TVA

\ Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

A

'^iValaars-(HTCÎusiv TVA)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

\ \ (Lei) \

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(t

i)

(Lei)

(Euro)

1

2

3

4

5

T 6   \

7

3

4

5

6

7

3

4

6

7

4.1. Construcții si instalata                                                                         \ \            \

CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII

33,137,917

7,126,127

6.296.204

\ \ \39.434,121

8,480,091

0

0

0

0

0

33,137,917

7,126,127

6,296,204

39.434.121

8,480,C

CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENIȚEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3

34.469.852

7,412.553

6,549.272

- \\\ JlvT £3^19.12^ !\) d \ i

8.820,936

0

0

0

0

0

34,469,852

7.412,553

6.549,272

41,019,124

8,820,?

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 1

34.150.436

7.343,864

6.488.583

si \

[    ^,639.0țX

8,739,198 \ \ .

33,167.890

7.132,573

6 301,899

39.469,789

8.487,762

67,318,325

14.476,437

12,790,482

80.108.807

17,226,?

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COAND - LOTUL 2

17.813,793

3,830,759

3,364.621; j

.^1.198,414

\

X558.603

23,487.091

5 050,770

4 462 547

27.949.638

6,010,416

41.300.884

8.881,529

7,847.168

49,148,052

10,569,?

EXTINDEREA REȚELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD - VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI), SECTOR 5

40.417,224

8,691,502

I

7.679.273

I

o

Â*48.096,497

O

12 1

10,342,888

0

0

0

0

0

40,417,224

8 691,502

7.679,273

48,096,497

10,342,8

TOTAL 4.1

159,989,222

34,404,805

30,397,952

■■"'190,387,175

40,941,717

56,654,981

12,183,343

10,764,446

67,419,427

14,498,178

216,644,203

46,688,147

41,162,399

267,806,602

65,439,8

4.2. Montaj utilaj tehnologic

CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII

129,356

27,617

24,578

153,934

33,103

0

0

0

0

0

129,356

27.817

24,578

153,934

33,1

CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENIȚEI. INTRE COLECTOARELE A1-A3

62,621

13.466

11,898

74.519

16.025

0

0

0

0

0

62,621

13 466

11,898

74 519

16,C

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 1

7,368

1,584

1,400

8,767

1,885

9,969

2,144

1.894

11,864

2,551

17,337

3.728

3,294

20,631

4/

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 2

5,036

1,083

957

5,993

1,289

9,710

2,088

1,845

11.555

2,485

14,746

3.171

2,802

17,548

3,7

EXTINDEREA REȚELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD - VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI). SECTOR 5

15,135

3,255

2,676

18,010

3.873

0

0

0

0

0

15,135

3,255

2,876

18,010

3,8EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANDĂ, MUN. BUCUREȘTI

STUDIU DE FEZABILITATE
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului


c-


I                i 1 i \                                r> fr j                  privind cheltuielile necesare realizării obiectivului                                                                  '/     1/1  /             \/, z

EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TpSzir ȘlrHENRlCOAl' \ n \                       -COSTURI CURENTE-                           1L^ IL          '-----------------

in conformitate cu legislația romana, la cursul 1 Euro=4.6502lei (curs mediu BNR aferent lunii iulie 2018)


M   \ \ I \                                                                                                       V

\ țV \ cfy

SLTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NE-ELIGIBILE

CHELTUiE

^ELIGIBILE^-ELIfilBILE

Nr crt

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

O Valoare rara TVA \ v

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

Valoare (inclusiv TVA)

(Lei)j

(Euro) \

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

I (Euro)

(Lei) .

(Lei)

(Euro)

... (Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

1

2

3

4 \

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

TOTAL 4.2

219,515

47,20S

41,708

261,223

56,175

19,680

4,232

3,739

23,419

5,036

239,195

51,438

45,447

284,643

61,21

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII

2,075,909

446,413

394.423

2,470.331

531,231

0

0

0

0

0

2,075,909

446,413

394 423

2,470.331

531,23

CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENIȚEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3

702,637

151,098

133,501

836,138

179,807

0

0

0

0

0

702.637

151,098

133,501

836,138

179,80

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 1

139,987

30,103

26,598

166,584

35,823

36,653

7,882

6 964

43,617

9,380

176,639

37,985

33,562

210,201

45,20

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 2

97,276

20.919

18.483

115,759

24,893

36.734

7,899

6,979

43,713

9,400

134,010

28.818

25,462

159,472

34.29

EXTINDEREA REȚELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD - VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI), SECTOR 5

287,578

61,842

54,640

342,217

73,592

0

0

0

0

0

287,578

61,842

54,640

342,217

73,59

TOTAL 4.3

3,303,386

710,375

627,643

3,931,030

845,346

73,386

15,781

13,943

87,330

18,780

3,376,773

726,156

641,587

4,018,359

864,12

4.4. Utilaje tara montaj si echipamente de transport

CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENIȚEI. INTRE COLECTOARELE A1-A3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA REȚELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD - VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI). SECTOR 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

/

o

o         </,'z

TOTAL 4.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

IY ..ZLlQEXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANDĂ, MUN. BUCUREȘTI

STUDIU DE FEZABILITATE

(DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE “                         - COSTURI CURENTE -' SE

j \      "■ •q.

in conformitate cu legislația romana, la cursul 1 Euro=4.6502lei (curs mediu BNR aferent lunii iulie 2018)

_

1 Q

ȚT\               CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NE-ELIGIBILE

CHlLTOift.

7 ELIGIBILfyN&EUGÎiBlCE

Nr crt

DENUMIREA CAPITOLELOR^

SI SUBCAPITOLELOR DE^r CHELTUIELI 1

V valoarg fara TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

0 T X

^^■Valoare (inclusiv TVA)

'VLeiP'*4

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

1

2

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

6

6

7

4.5. Dotări

\l       \          \

CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII

V

\”

' 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENIȚEI. INTRE COLECTOARELE A1-A3

94.023

\ I    20,219

17.864

111,887

24.061

0

0

0

0

0

94,023

20,219

17,864

111,887

24.

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Și APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA REȚELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD - VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI). SECTOR 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 4.5

94,023

20,219

17,864

111,887

24,061

0

0

0

0

0

94,023

20,219

17,864

111,887

24,

4.6. Active necorporale

CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENIȚEI. INTRE COLECTOARELE A1-A3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ -LOTUL 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ - LOTUL 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA REȚELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD - VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI). SECTOR 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 4.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Cap. 4I

163,606,147

35,182,604

31,085,168

194,691,315|

41,867,299

56,748,047

12,203,356

10,782,129

67,530,176

14,521,994

220,354,194

47,385,961

41,867,297

/.\Ș6,389,EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANuÂ, MUN. BUCUREȘTI                           _


STUDIU DE FEZAC.LITATE


DEVIZ GENERAL

i \                                                                   privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Militarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele ghidigeni, olteniței, cheile tu

-COSTURI CURENTE-in conformate cu legislația romana, la cursul 1 Euro=4.6502lei (curs mediu BNR aferent lunii iulie 2018)DENUMIREA CAPITOLELOR

SI SUBCAPITOLELOR DE

CHELTUIELI___

2


CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI


CHELTUIELI ELIGIBILE


Valoare (inclusiv TVA)


(Euro)

7Valoare (inclusiv TVA)


(Euro)
ELIGIBILE+NE-ELIG1BILE

Valoare (inclusiv TVA)
5.1

Organizare de șantier

1,899,576

408,493

360,919

2,260,496

486,107

287,172

61,755

54,563

341,734

73,488

2,186,748

470,248

415,482

2,602,230

559,59:

5 1.1. Lucrări de construcții

1,494,645

321,415

283,983

1,778 628

382,484

239.310

51,462

45,469

284.778

61,240

1,733,955

372,877

329,451

2,063,406

443.72.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizam șantierului

404,931

87,078

76,937

481,868

103,623

47,862

10,292

9 094

56,956

12,248

452.793

97,371

86,031

538,824

115,87

5.1.3 Cheltuieli pentru protecția mediului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,890,118

406,469

0

1,890,118

406,455'

738,714

158,856

0

738,714

158,856

2,628,831

565,316

0

2,628,831

665,311

6.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

17,174,941

3,693,377

3,263,239

20,438,180

4,395,118

6,091,290

1,309,898

1,157,345

7,248,635

1,558,779

23,266,231

5,003,275

4,420,584

27,686,814

5,953,89

TOTAL Cap. 5

20,964,635

4,508,330

3,624,158

24,588,793

5,287,685

7,117,175

1,530,509

1,211,908

8,329,083

1,791,124

28,081,810

6,038,839

4,836,066

32,917,876

7,078,80*

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU

PROBE TEHNOLOGICE Sl TESTE Sl PREDARE LA BENEFICIAR

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

158,025

33,982

30,025

188,050

40,439

57,702

12,409

10,963

68,666

14,766

215,727

46,391

40,988

256,715

55,20

62

Probe tehnologice si teste

1,569.409

337,493

298,188

1,867.597

401.616

566 526

121,828

107.640

674,166

144,976

2,135,935

459,321

405,828

2,541,763

546,59

TOTAL Cap. 6

1,727,434

371,475

328,212

2,065,647

442,056

624,229

134,237

118,603

742,832

159,742

2,351,663

505,712

446,816

2,798,478

601,79

COSTURI PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI

Salani pentru Unitatea de Implementare a Proiectului

1,363,392

293,190

0

1,363,392

293,190

283,492

60,963

0

283,492

60,963

1,646,884

354,153

0

1,646,884

354,15

Valoarea auditului anual al proiectului

333,467

71,710

63,359

396,826

85,335

89.796

19,310

17,061

106,857

22,979

423,263

91,020

80,420

503,683

108,31

TOTAL UIPsI AUDIT

1,696,859

364,900

63,359

1,760,218

378,625

373,287

80,273

17,061

390,349

83,942

2,070,146

445,174

80,420

2,150,566

462,46

TOTAL GENERAL

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

202,700,316

43,589,691

37,672,249

240,372,565

51,690,802

68,934,252

14,823,933

12,822,679

81,756,931

17,581,379

271,634,568

58,413,524

50,494,928

322,129,496

69,272,18

din care (C+M)

162,233,391

34,887,401

30,824,344

193,057,735

41,516,007

56,913,970

12,239,037

10,813,654

67,727,625

14,564,464

219,147,361

47,126,438

41,637,999

260,785,360

56,080,46


Nota: 1 Euro =


4.6502 lei (curs mediu BNR aferent lunii iulie 2018)


DIRECTOR PROIECT Dr.ingz-fiabriei RacoviteanuÎNTOCMIT

Dr. Ing. Alexandru Jercan