Hotărârea nr. 175/2019

HOTARAREnr. 175 din 2019-04-23 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA PRIN CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT) A AMBULANTELOR DE URGENTA CE AU FACUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE NR. 951/02.08.2018- LOT 1 "AMBULANTE DE URGENTA TIP B 4X4 AMBULANTA DE URGENTA" SI CONTRACTULUI DE FURNIZARE NR. 952/02.08.2018- LOT 2 "AMBULANTE DE URGENTA TIP C - ECHIPAJ MEDICAL DE URGENTA CU MEDIC (EMU - M)/TERAPIE INTENSIVA MOBILA (TIM)". INCHEIATE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI SC DELTAMED SRL, SI APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT) INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.....

i

HOTARARE /   .

privind darea în folosință gratuită prin Contract de împrumut defotosînță (comodat) a ambulanțelor de urgență ce au făcut obiectul Contractului de furnizare nr. 951/02.08.2018 - Lot 1 "Ambulanțe de urgență tip B 4X4 Ambulanța de urgență” și Contractului de furnizare nr. 952/02.08.2018 - Lot 2 "Ambulanțe de urgență tip C - Echipaj medical de urgență cu medic (EMU - M)/terapie intensivă mobilă (T1M)", încheiate între Municipiul București și SC DELTAMED SRL, și aprobarea modelului de Contract de împrumut de folosință (comodat) încheiat între Municipiul București și Serviciul de

Ambulanță București - Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 920/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 51/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice șt de disciplină nr. 186/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (5) lît. a) alin. (6) lit. a) pct. 3 și pct 8 si art. 45 alin. (3), art. 119 si art 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă darea în folosință gratuită prin Contract de împrumut de folosință (comodat) a ambulanțelor de urgență ce au făcut obiectul Contractului de furnizare nr. 951/02.08.2018 - Lot 1 "Ambulanțe de urgență tip B 4X4 Ambulanța de urgență" și Contractului de furnizare nr. 952/02.08.2018 - Lot 2 "Ambulanțe de urgență tip C - Echipaj medical de urgență cu medic (EMU -M)/terapie intensivă mobilă (TIM)", încheiate între Municipiul București și SC DELTAMED SRL.

Art.2 Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosință (comodat) încheiat între Municipiul București și Serviciul de Ambulanță București - Ilfov, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Serviciul de Ambulanță București - Ilfov vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.






CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ

(COMODAT)


încheiat astăzi


1) PĂRȚILE CONTRACTANTE

LI. MUNICIPIUL BUCUREȘTI cu sediul în Regina Elisabeta nr 47, cod fiscal RO 4267117, sector 5, legal reprezentata de Primar General Gabriela FIREA, în calitate de COMODANT,

Și

1.2. SERVICIUL DE AMBULANTA BUCUREȘTI - ILFOV , cu sediul in Str. Mihai Eminescu nr. 226 - 236, sector 2, cont R017TREZ7023660120XXXXX - deschis la Trezoreria sector 2, cod unic de înregistrare 26361041 tel. 0212116480; fax 0212102676, reprezentat prin D-na. Dr. Alis GRASU cu funcția de Manager General , în calitate de COMODATAR, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat), cu respectarea următoarelor clauze:

2) OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri :

2.1.1. AMBULANTE TIP B

NR. CRT.

DENUMIRE

MARCĂ/TIP

SERIE ȘASIU

PREȚ/BUC CU TVA

1.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transportor

WV1ZZZ7FIZKH022536

430.661,00

2.

Ambulantă de urgență

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZ7HZKH025639

430.661,00

3.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WVIZZZ7HZKH018498

430.661,00

4.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

V^â^'ÎEk.HO'20691

/O x__> y

l - —J- X—s=ț;---

430.661,00

-r

u'iG/





Ambulanță de urgență


Volkswagen

Transporter


430.661,00


6. i


Ambulanță de urgență


Volkswagen

Transporter


430.661,00


7.


8.


Ambulanță de urgență

J------------------2--------

; Ambulanță de urgență

Ambulanță de

urgență


Volkswagen Transporter Volkswagen Transporter


Volkswagen

Transportor


WV l ZZZ7HZKI1025498


12.


15


17.



430.661,00


430.661,00


430.661,00


Ambulanță de urgență

Ambulanță de urgență


Ambulanță de urgență

Ambulanță de u rgență


Ambulanță de urgență


Ambulanță de urgență


Ambulanță de urgență

Ambulanță de urgentă


i Ambulanță de Io®'

urgenta


Ambulanță de urgență

Ambulanță de urgență


Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transporter


Volkswagen

Transporter


Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transporter


Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transporter


WV 1ZZZ7HZKH022488


WV IZZZ7HZKH023577


WV 1ZZZ7HZKH025993



WV1ZZZ7HZOK


430.661,00


430.661,00


430.661,00


LUL430.661,00


n'î u> ‘   ■

\y>,

WV 1 ZZZ7HZKH02ă8M


430.661,00


430.661,00


430.661,00


i.



Ambulanță d(f* urgentă


430.661,00


24.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZ7HZKH020457

430.661,00

25.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV IZZZ7HZKHO23382

430.661,00

26.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZSYZK902588

430.661,00

27.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZSYZK9022128

430.661,00

28.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH026110

430.66 i,00

29.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV l ZZZ7HZKH026368

430.661,00

30.

Ambulantă de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH024544

430.661,00

31.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV 1ZZZ7HZKH024627

430 661,00

32.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

!•

WV i zz^^MnWwv

Z

130.661,00

1.....

33.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

L-......—....... /

W V1ZZZ7 H ZK Hi)

34.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

<F

WV i ZZZ7HZKH02504!

g r/10

430.661,00

35.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH025120

430.661,00

36.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV 1ZZZ7HZKH025463

430.661,00

37.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH025875

430.661,00

38.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV 1ZZZ7HZKI1025922

430.661,00

39.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH049946

430 661,00

40.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZ7HZKH048623

430.661,00

41.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV 1ZZZ7HZKH020356

430.661,00

42

Ambulanță de urgență

Volkswagen. Transporter/

W ^50106

f           \

430.661,00



43.

Ambulanță de urgență

Volkswagen 'Transporter

WV1ZZZ7HZKH026278

430.661,00

44.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZ7HZKH026171

430.661,00

45.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH026503

430.661,00

46.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH049371

430.661,00

47.

Ambulanță dc urgență

Volkswagen Transportor

WV1ZZZ7HZKH0262 î l

430.661,00

48.

i

Ambulanță de urgentă

Volkswagen

Transporter

WV 1ZZZ7HZKH025424

430.661,00

49-

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

W V1ZZZ7HZKH026460

430.661,00

50.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZ7HZKH026412

430.661,00

i

51.

, Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV 17

-—430.661,00

52.

Ambulantă de

i

urgență

Volkswagen Transporter

W V1 ZZZ7HZKHG5.0W

HUI

53.

Ambulanță dc urgență

Volkswagen Transporter

WV 1 ZZZ7HZbU4tfW7r

’<T            T

54.

Ambulanță dc urgență

Volkswagen

Transporter

c.1

WV 1ZZZ7HZKH049650

430.661,00

430.661,00

Ambulanță dc urgență



Ambulanță de urgență

Ambulanță de urgență

Ambulanță de urgență

Ambulanță de urgență


Ambulanță de urgență


Ambulantă de

5____

urgență


Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transportor

Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transporter

Volkswagen

Transporter



'<AK( ’r ■                  Z»< ,-,lA




WV1ZZZ7HZKFI046066


430.661,00


WV 1ZZZ7HZKHO5O73O


430.661,00


WV1ZZZ7HZKH047619


430.661,00


WV 1ZZZ7HZKH027676


430.661,00



fz^JHZKI 1028547


430.661,00


430.661,00


62.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZ7HZKH028478

430.661,00

63.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH029451

430.661.00

64.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV 1ZZZ7HZKH048858

430.661,00

65.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH050795

430.661,00

66.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH024659

430.661,00

67.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZ7HZKH050196

430.661,00

68.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH049543

430.661,00

69.

1

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WViZZZ7I-LZKHO5()26i

430.661,00

70.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WVlZZZ7ftZKH03?2^

j

71.

Ambulantă de urgență

Volkswagen Transporter

WVIZZZ7HZKH(£Zâ&5"

' 'S30J661,00

72.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

Vv V lZZZ7Hz(TȚu)2 7140

.  430.661,00

73.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV lZZZ7HzfâO276gO

? MOfcy'

430.661,00

74.

Ambulanță de urgență

1

Volkswagen

Transporter

! W V L ZZZ7 HZKH028210

430.661,00

75.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

T ransporter

WV1ZZZ7HZKH029317

430.661,00

76.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH029594

430.661,00

77.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZK.H078473

430.661,00

78.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH027533

430.661,00

79.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Transporter

WV1ZZZ7HZKH028179

T *

430.661.00

80

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter /

f+VyiSZZSUfeXl 1029627 / /Y/.’ZȚS'x v»

430.661,00




81.

1

Ambulanță de i

urgență

Volkswagen

Transportor

WV1ZZZ7HZ.KH03I229

430.661.00

82.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transportor

WV1ZZZ7HZKH031378

430.661,00

83.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transportor

WV1ZZZ7HZKH031497

430.661,00

84.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transportor

WV1ZZZ7HZKH03L679

430.661,00

85.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transportor

WVIZZZ7HZKH031723

430.661,00

86.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV l ZZZ7HZKH026330

430.661,00

87.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZ7HZKH031812

430.661,00

88.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZ7HZKH050836

430.661,00

1

89.

Ambulanță de urgentă

Volkswagen

Transporter

WV1ZZZ7HZKH051036

430.661,00


2.1.2. AMBULANȚE I IP C

NR. j CR I . j

DENUMIRE

MARCĂ/TIP

SERIE ȘASITJ

PREȚ/BUC

CU TVA

ș

1 1

L1

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Crafter

WV 1ZZZSYZK9015692

548.114,00

2.

/Ambulanță de urgență

Volkswagen

Crafter

WV 1ZZZSYZK9015700

548.114,00

3.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WV1ZZZSYZK9020174

548.114,00

4.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WV 1ZZZSYZK9020578

548.114,00

5.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WyiZZZS YZK9( )20196

548.114,00

1--

1

6.

Ambulanță de urgență

Volkswagcri^.

Crafter !!*

/WZZXi JOK9021783

548.114,00



7.

Ambulanță de urgență

Volkswagen

Crafter

WV1ZZZ7HZKH031047

548.1 14,00

8.

Ambulanță de urgentă

Volkswagen Crafter

WV1ZZZ7HZKH075568

548.1 14,00

9.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WV1ZZZSYZK9020253

548.1 14,00

10.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

W V1ZZZSYZK9010561

548.114,00

11.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WV1ZZZSYZK9020220

548.114,00

12.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WV1ZZZSYZK9019571

548.114,00

13.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WV1ZZZSYZK9020269

548.114,00

14.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WV1ZZZSYZK9020214

548.114,00

15.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WV 1ZZZSYZK9020245

548.114,00

16.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WVIZZZS /ZK9022146

54-8.114,00

17.

Ambulanță de urgență

Volkswagen Crafter

WVIZZZSYZK9020234

548.114,00

i CO'&fORWi C4 ORIGINALUL;



3) DURATA CONTRACTULUI



3.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract pe o perioadă de 5 ani.


3.2. Valabilitatea contractului începe la data semnării iui si a predării bunurilor de la pct. 2.1, dată la care începe și executarea contractului a cărui durată se încheie la împlinirea termenului de 5 ani, perioadă ce se prelungește prin acordul părților prin semnarea de acte adiționale la contract printr-o notificare adresata părților cu 30 zile înainte ca acesta sa înceteze.


4) OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Obligațiile comodatarului





 • a) să conserve bunurile, adică să se îngri jească dc ele ca un bun proprietar;

 • b) să folosească bunurile potrivi! scopului si obiectului dc activitate, in vederea furnizării de servicii medicale pe raza Municipiului București - Ilfov ;

 • c) să restituie bunurile Ia termenul stabilit prin prezentul contract, comodantului sau imediat la solicitarea comodantului, pe baza unei notificări prealabile cu cel puțin 30 (treizeci) zile înainte, in stare corespunzătoare folosirii acestora potrivit destinației lor;

 • d) sa suporte cheltuielile privind exploatarea si întreținerea bunurilor enumerate la pct. 2.1 (c arbu ran ți, 1 ubre fi an ți);

 • e) Ia solicitarea comodantului, să permită acestuia verificarea anuală a stării tehnice a bunurilor care fac obiectul contractului dc comodat;

 • f) sa realizeze reviziile tehnice periodice prevăzute de normativele si legislația in vigoare,

 • g) sa încheie contracte dc asigurare pentru bunurile împrumutate (R.C.A, C.A.S.C.O.)

 • h) sa suporte riscul deteriorării sau distrugerii fortuite a bunurilor împrumutate.

 • 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

- să nti-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul convenit.


5) ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 5.1.   Prezentul contract încetează :

 • a) la data expirării duratei pentru care a fost încheiat;

 • b) prin restituirea bunurilor enumerate la pct. 2.1 .în sta

 • c) prin acordul de voința a părților,

 • d) dacă forța majora acționează sau se estimează ca va acționa pe o perioada mai marc dc 3 luni.

 • 5.2.   Prezentul contract încetează dc plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești. în cazul în care una dintre părți:

 • a) nu își execută una din obligațiile esențiale enumerate la punctul 4.1 și 4.2 din prezentul contract:

 • b) cesionează drepturile și obligațiile prevăzute dc prezentul contract, fără acordul celeilalte părți ;

 • c) își încalcă vreuna din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, dc către cealaltă parte, ca o noua nerespectarc a acestora va duce la încetarea prezentului contract.

 • 5.3. Partea care invocă o cauză dc încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți cu cel puțin 30 (treizeci) zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

  5.4.


Municipiul București poate cerc încetarea-4qaintc de termen a prezentului contract, atunci când bunul respectiv îi e^t^n^ccâa/^cz^lvării unor situații sau probleme cu caz, va înainta comodatarului


6) CAZUL FORTUIT SAU I)E FORȚĂ MAJORĂ

6.L Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră , așa cum este definită în lege.

 • 6.2. Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 10 (zece) zile , producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

  6.3.


Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice una alteia încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

 • 7) NOTIFICĂRI

--'

7.1.


în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 7.2. în cazul în care notificarea se face pe calc poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 7.3. Dacă confirmarea se trimite nrin mail sau fax. ea se consideră primită în nrima zi A                                                        '                                                         K                                  A.

lucrătoare după cea care a fost expediată .

8) LITIGII

 • 8.1.   Părțile an convenit ca toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau rezultate prin interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 8.2.  în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.


  9) PENALITĂȚI



  9.1. In cazul in care comodat


X

uie ''bunurile de la pct. 2.1. la sfârșitul )Tiglit/sâȚtlWa!lcâ comodantului penalități in valoare de k U'/tS? /   /                ‘.A           ‘

/

Vtek/

0,1 % din valoarea de înlocuire a bunurilor împrumutate pentru fiecare zi de întârziere.


10)    CL \UZE FINALE

10.L La data semnării prezentului contract, Contractele de împrumut dc folosință (comodat) având ca obiect ambulanțele de urgență, încheiate anterior între Municipiu! București și Serviciul dc Ambulanță Bucurcști-llfov, încetează de drept.

10.2. Direcția înzestrare Materiala si Situații de Urgenta din cadrul Primăriei Municipiului București va urmări derularea prezentului contract de împrumut de fo I osi nță (cornod at).


10.3. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare.


10.4.


Părțile, de comun acord, pot modifica prevederile prezentului contract prin acte' adiționale.


COMODANT



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA


MANAGER GENERAL Dr. Alis GRASU


DIRECȚIA JURIDIC DIRECTOR

Adrian IORDACHE


CONSILIER JURIDIC

Ioana Silvia POPOVICI



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ DIRECTOR GENERAL Ștefan Cristinel MITROI

DIRECTOR MEDICAL

Dr. Mihaela TOZA


DIRECTOR TEHNIC

Ing. Marinei PAPANDREIA


DIRECȚIA GENERALĂ SITUAȚII DE URGENTA STATISTICI SI STRATEGI DIRECTOR GENERAL Cătălin ZOICAN

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

SEF BIROU

..........Ec.J£liza.Ml.RA.UTA •

țl ■_ •’


■ C CP FC    CiJ

DIRECȚIA ÎNZESTRARE MATERIALA SI SITUAȚII DE URGENTA DIRECTOR

Adrian DRAGNE


SERVICIUL E®ANCIAR_C(JNTABILITATE SEF SERVICIU

Ec. Dorina BOERNASU


SERVICIUL MIȘCARE SI EXPLOATARE AUTO

SEF SERVICIU

Ing. Valentin CALIN

Certificat în privința realității regularității si

legalității

BIROU TEHNIC

SEF SERVICIU- DIMSU

SEF BIROU

Theo PENCEA

Ing. Tiberiu IACOB

DISPOZITIVE MEDICALE

Vasile NIMARA

întocmit,


ASISTENT SEF lulia RUDARU


Șef Serviciu Răzvan GRIGORAS