Hotărârea nr. 174/2019

HOTARAREnr. 174 din 2019-04-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MILITARU MARIAN CATALIN

pentru avizarea studiilor de oportunitate privind modalitate^de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, acordarea către aceasta a mandatului special pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcția Servicii Integrate nr. 2545/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 11/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 154/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară f

Termoenergetică București - Ilfov nr. 132/20.02.2019 înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 224/20.02.2019 și la Direcția Servicii Integrate cu nr. 1989/20.02.2019 privind înaintarea studiilor de oportunitate și a documentației de atribuire;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 141/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 466/26.07.2018 privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează studiul de oportunitate, întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov „Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitatea de producere a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se avizează studiul de oportunitate, întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov „Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov", conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București -Ilfov, prin gestiune directă.

Art.4 Se avizează proiectul de contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov precum și anexele sale, care împreună formează anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, respectiv:

- Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică - anexa nr. 1 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.1 la prezenta hotărâre;

---------------------------Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică -Activitatea de Producere a Energiei Termice în arealul deservit de către J^Csociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, /anexa nr. 2.1 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.2.1 la prezenta hotărâre;


/Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică -Activitatea de Transport a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, anexa nr. 2.2 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.2.2 la prezenta hotărâre;

Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică -Activitatea de Distribuție a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, anexa nr. 2.3 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.2.3 la prezenta hotărâre;

Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică -Activitatea de Furnizare a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, anexa nr. 2.4 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.2.4 la prezenta hotărâre;

Procesul - verbal de predare - preluare a bunurilor proprietate publică, anexa nr. 4 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.4 la prezenta hotărâre;

Indicatorii de performanță, anexa nr. 5 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.5 la prezenta hotărâre;

Programul de investiții finanțate de operatorul regional, anexa nr. 6 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.6 la prezenta hotărâre;

Contractul de furnizare a energiei termice - proiect, anexa nr. 7 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.7 la prezenta hotărâre.

Art.5 (1) Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov ca împreună cu Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice -RADET și Compania Municipală Termoenergetică București S.A. să inventarieze bunurile proprietate publică și privată ale municipiului București, necesare prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit ^§.^Așociația de Dezvoltare


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5. București. România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro                                              Pag. 2

Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

(2) Lista bunurilor menționate la alin. (1) se va constitui ca anexa nr. 3 la contractul de delegare.

Art.6 Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov să stabilească, în condițiile legii, nivelul redevenței în baza listei bunurilor stabilite la art. 5.

Art.7 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov ca în numele și pe seama Consiliului General al Municipiului București să delege gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A.

Art.8 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 544/23.08.2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 546/23.08.2018.

Art. 9 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 87/26.02.2019, se abrogă.

Art. 10 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET și Compania Municipală Termoenergetică București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu

iSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 11.03.2019

Nr. 147