Hotărârea nr. 173/2019

HOTARAREnr. 173 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 472/2018 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR DIN CADRUL STRUCTURII CU ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL SANATATII IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>


HOTĂRÂRE~

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/2018 privind structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în console

publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București

mirtea membrilor din cadrul dministrație ale spitalelor


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane 2394/1/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 10/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 174/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (2) lit. b), alin. (5) și alin (14) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 472/2018 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi al Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/2018 rămân neschimbate.

Art.Iii Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, spitalele și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

Anca Daniela Raiciu
SECRETAR GENERAL

' ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,București, 11.03.2019

Nr. 173’

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

CONFCCW CU 0
Membru supleant

Membru supleant

Membru titular

Membru titular

Membru supleant

Membru supleant

Membru titular

Membru titular

Membru supleant

Membru supleant

Membru titular

Membru titular

Membru supleant

Membru supleant

Membru titular

membru titular

Membru supleant

Membru supleant


Membru supleant Membru supleant Membru titular Membru titular Membru supleant Membru supleant Membru titular Membru titular Membru supleant Membru supleant Membru titular Membru titular Membru supleant Membru supleant Membru titular Membru titular Membru supleant Membru supleant Membru titular Membru titular Membru supleant


Ec.Claudia PLEȘAN________

Ec.Augustina BATIN

Ec. Eleonora MANUC______

Ec. Elena MARIN__________

Paula BĂLAN____________

Ec Andreea Loredana MARIN

Vasile APOSTOL

Ec Andreea Loredana MARIN Cristian Irinel MOCANU_____

Anamaria PEICOV

Ec Janina FLOREA_________

Ec. Marinela ILIE____________

Costache IORDACHE______

Ec Eleonora MANUC

Ionela Veronica SIRBU______

Ec Cristina I IJTEȘCI1

Irina GOICEANU

Claudia PLEȘAN

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN

DR.CONSTANTIN GORGOS"


SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE OMF

PROF. DR. DAN THEODORESCU"


SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA, GINECOLOGIE"PROF.DR.PANAIT SIRBU"


DIRECȚIA


Cristian Irinel MOCANU Ec. Ionuț Răzvan PĂTURICĂ Irina GO1CEANU

Ec. Andreea MARIN_______

Paula BĂLAN___________

Camelia CONSTANTIN Marian NEGRU__________

Ec Ioana DAVID__________

Adina MACOVEI________

Irina Cristina PAMFILE Ec. Marinela ILIE___________

Georgeta Gabriela IURCU Ioana DAVID____________

Vasilica Silvia IORDACHE Ec Eleonora MANUC

Jr Aurora GHINEA Alexandru TRIFU_____

Irina Cristina PAMFILE Dr. Alina TEODORU Ec. Mariana VELEA Camelia CONSTANTIN Anamaria PEICOV Ec\anina FLOREA Irina G PICE AN U Ionela Veronica SÎRBU

Nr.crt.

Unitatea medicală

Funcția

Prenume/ Nume

Membru supleant

Ec Eleonora MANUC

13

SPITALUL CLINIC „COLȚEA”

Membru titular

Ec Elena MARIN

Membru titular

Ec Eleonora MANUC

Membru supleant

lonuț Răzvan PĂTURICĂ

Membru supleant

Diana BĂRBUCEANU

14

CENTRU DE TRATAMENT AL TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERP'SF STELIAN"

Membru titular

Paula BĂLAN

Membru titular

Ec. Cristiana ANGFIEL

Membru supleant

Costache IORDACHE

Membru supleant

Aurora GH1NEA

15

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE „DR.VICTOR BABEȘ”

Membru titular

Vasile APOSTOL

Membru titular

Ec Marinela ILIE

Membru supleant

Nineta Liliana IONESCU

Membru supleant

Ioana DAVID

16

SPITALUL CLINIC ..FILANTROPIA”

Membru titular

Ec Andreea Loredana MARIN

Membru supleant

Ec Marinela ILIE

Membru titular

Ec Elena MARIN

Membru supleant

Simona MIHAILESCU

17

SPITALUL CLINIC DE COPII

"DR.V.GOMOIU"

Membru titular

Ec. Marinela ILIE

Membru supleant

Ec Eleonora MANUC

Membru supleant

Georgeta COLTOIU

Membru titular

Ec.Elena Marin

18

CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE

"DR.l.STOIA"

Membru titular

Ec. Elena STANCIU

Membru titular

Paula BĂLAN

Membru supleant

Camelia CONSTANTIN

Membru supleant

Tereza ION

19

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE

"PROF.DR.ALEX.OBREGIA"

Membru titular

Ec.Mariana VELEA

Membru titular

Vasile APOSTOL

Membru supleant

Anamaria PEICOV

Membru supleant

Ionela Veronica SIRBU