Hotărârea nr. 172/2019

HOTARAREnr. 172 din 2019-03-11 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 684/19.12.2017 PRIVIND DESEMNAREA COORDONATORULUI COMITETULUI DE INITIATIVA LOCALA SI A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRII IN COMITET, IN CONFORMITATE CU HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 396/28.09.2017


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.euHOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârea Co Municipiului București nr. 684/19.12.2017 privind d Comitetului de inițiativă locală și a trei reprezentanți ai Consiliului General al

ea coordonatorului


Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 396/28.09.2017

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1205/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și cultură civică nr. 4/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 173/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România nr. 311/20.02.2019, înregistrată la Direcția Cultură, învățământ, Turism cu nr. 1201/05.03.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului "Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București”;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 și 5, alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Ari. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 684/19.12.2017 privind desemnarea coordonatorului Comitetului de inițiativă locală și a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 396/28.09.2017 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art.2 Se desemnează domnul Lupu Constantin pentru a coordona Comitetul de inițiativă locală, în conformitate cu prevederile HotărâpkConsiliului General al Municipiului București nr. 396/2017.”                              .               z/\

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General aî.Municipiului București nr. 684/19.12.2017 privind desemnarea coordonatorului Comitetului; de-inițiativă locală și a


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București Ro trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 396/28.09.2017, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoana nominalizată la articolul I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Anca Daniela Raiciu /
SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 11.03.2019

Nr. 172
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro