Hotărârea nr. 171/2019

HOTARAREnr. 171 din 2019-03-11 PRIVIND IMPUTERNICIREEA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU SATUL OSTRITA, RAIONUL HERTA, REGIUNEA CERNAUTI DIN UCRAINA

romania2019.eu

Sorr&rtl fc>


HOTĂRÂRE privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorul             ipiului București de a

hotărî cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare^ctTsatul Ostrița, raionul Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Relații Externe și Protocol nr. 337/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 13/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 172/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/350/04.02.2019 și avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 4951/23.01.2019.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 București nr. 328/13.12.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a se acorda împuternicire expresă a Consiliului Local al sectorului 4 de a hotărî cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu satul Ostrița, raionul Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. p), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, România de a hotărî cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu satul Ostrița, raionul Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București și Consiliul Local Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL

București, 11.03.2019


Nr. 171

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro