Hotărârea nr. 170/2019

HOTARAREnr. 170 din 2019-03-11 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA SE INCHEIE UN PROTOCOL PRIVIND PARTENERIATUL CU PATRIARHIA ROMANA, ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR IN SCOPUL FINANTARII SI REALIZARII IN PARTENERIAT A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE SI ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

' - - - ---- - ----

romania2019.eu

ta CzreftJ Eucțen*i CONFORM CU ORIGINALI)

I_______z


/ W\

Q; DIRECȚIA -» O \\

< (t asistenta r c , Sz tehnica Șl 5»!

----------------------£4__!*jnipien—............................. H O T A R A R E

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local âî^ctoreLluî 1 al Municipiului București să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ Turism nr. 672/K/160/18.01.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 12/11.03.2019, raportul Comisiei cultură și culte nr. 12/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 171/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 1273/2005 prin care s-a aprobat Programul Național privind Lăcașurile de Cult - centre spirituale ale comunității;

Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București să încheie un protocol cu Patriarhia Română - Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raieiu


București, 11.03.2019

Nr. 17(2.      SECRETAR GENERAL

A A'/AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, -yA Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro