Hotărârea nr. 17/2019

HOTARAREnr. 17 din 2019-01-31 PRIVIRID DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA TROTUAR STRADA URANUS INTRE CALEA 13 SEPTEMBRIE SI CALEA RAHOVEI" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA


privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții

” Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă trotuar strada Uranus între Calea

13 Septembrie și Calea Rahovei” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Investiții nr. 158/21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 16/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 19/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/2012 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană ”Zona centrală,,;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului General nr. 256/2016 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Traseu prioritar pietonal si de bicicliști" (include 42 de subproiecte)”;

  • - Art. 18 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 1, art. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și lit. c), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările pentru obiectivul de investiții "Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă trotuar strada Uranus între Calea 13 Septembrie și Calea Rahovei ” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”.

  • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic Zonal "Rahova - Uranus - Piața de Flori - Plan Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului General nr. 17/2016.


    1}


  • (3) Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă trotuar strada

13 Septembrie și Calea Rahovei ”, potrivit planului de amplasamei^t pr^v^g face parte integrantă din prezenta hotărâre.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 0(3;

  • (4) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută lucrările aferente obiectivului de investiții de la alin. (1) și se modifică corespunzător Registrul Spațiilor Verzi al Municipiului București.

Art.2 Expropriatorul este Municipiul București. Aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București va lua măsurile pentru pregătirea documentațiilor necesare declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea obiectivului de investiții ” Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă trotuar strada Uranus între Calea 13 Septembrie și Calea Rahovei”, ce vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana ZamfirBucurești, 31.01.2019

Nr. 17


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roMOf


M/S


8l*V


Ateliere

A . 9W


Wr.3S


iCONFO


S. C. UT AL S. A.

Calea Rahorei ne 157

S8<.35


De p ozit


KW


'latformâ


A4<g /a /^c4/ă^'/^^7%/gBENEFICIAR: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DENUMIREA PROIECTULUI INDIVIDUAL SI ADRESA:

8.16 TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA TROTUAR STR. URANUS INTRE CALEA 13 SEPTEMBRIE SI CALEA RAHOVEI

ANEXA LA PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ - ZONA CENTRALĂ

COORDONATOR:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

SEF DE PROIECT:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

ÎNTOCMIT:

RE-ACT NOW STUDIO

RALUCA CIOBANU

TITLU PLANȘA:

FAZA: C.U.Wi/


LEGENDA :


A*J3>

r tâ.OQ


o -loRDINUL ARHIT6CTIL

---Q!N ROMÂNIA -i------5224H-:.:


r

Gsortfe-M

KUIBUȘ\s^


PLAN DE SITUAȚIE


N2 PLANȘA:

A002


SCARA:

1: 500

DATA:

SEPTEMBRE 2017'

--