Hotărârea nr. 169/2019

HOTARAREnr. 169 din 2019-03-11 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2373/1/05.03.2019, întocmit în baza Notelor de fundamentare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, transmise prin adresele nr. 6456/27.02.2019 și 7061/05.03.2019, înregistrate la Direcția Managementul Resurselor Umane cu nr. 2208/28.02.2019 și nr. 2373/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 9/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul conform nr. XI/A/64201/SP/948/29.01.2019, emis de către Ministerul Sănătății, privind structura organizatorică a Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sârbu”, precum și avizul conform nr. XI/A/51263,5128/SP/2149/21.02.2019, emis de către Ministerul Sănătății, privind structura organizatorică a Spitalului Cinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”;

în conformitate cu prevederile articolului 18, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sârbu”, anexa nr. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 567/23.08.2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, anexa nr. 10 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 567/2018, modificată prin anexa nr. 2 la/Hotărârea Cdnsîijului General al Municipiului București nr. 836/2018, conform anexei/nr. 2 care face paije integrantă din prezenta hotărâre.                             \                     7

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 567/23.08.2018 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sârbu” și Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Anca Daniela Raiciu / V!

București, 11.03.2019

Nr.169


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

*           Georgiana Zamfir


Anexa nr. .........la H. C. G. M. B. nr.


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC GINECOLOGIE „PROF. DR. PANAIT SÎRB

Secția clinică obstetrică-ginecologie I

Din care:

o Compartiment tratamentul infertilității cuplului și reproducerea umană asistată 12 paturi

Secția clinică obstetrică-ginecologie II

Din care:

o    Compartiment medicină matemo-fetală

o    Compartiment urologie

Secția clinică obstetrică-ginecologie III

Secția neonatologie

Din care:

o Compartiment prematuri

o Compartiment terapie intensivă

47 paturi

5 paturi

5 paturi

30 paturi

77 paturi

20 paturi

12 paturi


Secția ATI

Camera de gardă


Spitalizare de zi


15 paturi

TOTAL 230 paturi

4 paturi

Farmacie

Bloc operator

Sterilizare

Unitate de transfuzie sanguine(UTS)

Laborator analize medicale cu punct de recoltare probe biologice în ambulatoriu integrat Laborator radiologie și imagistică medicală

Laborator medicină nucleară

Laborator de recuperare umană asistată(fertilizare in vitro)

Laborator anatomie patologică

Compartiment kinetoterapie

Serviciu de evaluare și statistică medicală

Compartiment de prevenire a infecțiilor associate asistenței medicale Cabinet colposcopie

Centrul de referință de planificare familială și contracepție

Ambulatoriu integrat al spitalului cu^abinet in specialitățile: Obstetrică-ginecologie Neonatologie


_ UIRECȚIA

< managementul'c

KzSURSKLOR

UMANECabinet psihologie

Activitate de cercetare:

Colectiv de cercetare în obstetrică-ginecologie și neonatologie

Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat

Page 3 of 3
Anexa nr.<â;SL!UuGEMErtAkAi '■         BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA           •

Șl SERVICIILOR MEDICALE P!’-.*’îRESy ■ ;

.^tP.6./..........i


........... Nr. INTRAR^/ IEȘIRE..........

oS


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC


DE PSIHIATRIE “PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA”


Secția clinică psihiatrie I din care:

Psihiatrie cronici

Secția clinică psihiatrie II din care:

Psihiatrie cronici

Secția clinică psihiatrie III din care:

Psihiatrie croniciSecția clinică psihiatrie IV

din care:

Psihiatrie cronici

Secția clinică psihiatrie pediatrică

din care:

Psihiatrie cronici

Secția clinică neurologie pediatrică

din care:


69 paturi

10 paturi

55 paturi

10 paturi

78 paturi

15 paturi

70 paturi

15 paturi

62 paturi

5 paturi

80 paturi


Compartiment recuperare neuro-psiho-motorie

Secția clinică psihiatrie VI


15 paturi

70 paturi


din care:


Psihiatrie cronici

Secția clinică psihiatrie VII

din care:

Psihiatrie cronici

Secția clinică psihiatrie VIII
Page 1 of 4


Secția clinică psihiatrie IX din care:

Psihiatrie cronici

Secția psihiatrie X din care:

Psihiatrie cronici

Secția psihiatrie XI din care:

Psihiatrie cronici

Secția psihiatrie XII din care:

Psihiatrie cronici

Secția psihiatrie XIII

din care:

Psihiatrie cronici


Secția psihiatrie XIV

din care:

Psihiatrie cronici

Secția psihiatrie XV

din care:

Psihiatrie cronici

Secția psihiatrie XVI (toxicomanie-dezintox)

Secția psihiatrie (toxicomanie-dezintox)

Compartiment urgențe psihiatrice

Staționar de zi psihiatrie (alcoolici)

88 paturi

12 paturi

65 paturi

  • 7 paturi

74 paturi

20 paturi

67 paturi

  • 8 paturi

50 paturi

5 paturi

61 paturi

7 paturi

65 paturi

10 paturi

25 paturi

34 paturi

15 paturi

40 locuri


Staționar de zi psihiatrie (osihoterapie pentru reinserție socială)

Staționar de zi psihiatrie (eroterapie)              z-

Staționar de zi psihiatria copilului și adolescentului

Staționar de zi psihiatrie (toxicomanie)

(pentru aplicarea tratamentului de substituție, program de menținere pe metadorjăV"'1

Camera de gardă psihiatrie

Camera de gardă psihiatrie pediatrică30 locuri


100 locuri


"50 locuri


70 locuri
Camera de gardă neurologic pediatrică

:      vt '••• !             ’.v ! n

n’S TțHNtcĂSi ^rr

Sediul din str. Argeșelu nr. 8

j

'

Centrul de sănătate mintală (CSM)

Staționar de zi psihiatrie adulți

180 locuri

/ T^TAL:

1160 paturi

Precizare: 30 de paturi sunt utilizate pentru internarea ipacienților conform ordonanței provizorie pentru ari. 114 CP

Farmacie cu punct de lucru în str. Argcșelu nr. 8

Sterilizare

Laborator analize medicale

Laborator radiologie și imagistică medicală

Laborator clinic explorări funcționale

Compartiment pentru diagnosticul și tratamentul tulburărilor cognitive, pentru asistența medicală ambulatorie

Compartiment de psihiatrie comunitară și reintegrare psihosocială

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale Serviciu de evaluare și statistică medicală

Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice*

* asigură consultul interdisciplinar

Ambulatoriul integrat cu cabinet în specialitățile:

Medicină internă

Neurologie

Alergologie

Page 3 of 4
- ORL

Oftalmologie

Endocrinologie

Stomatologie

Obstetrică - ginecologie

Chirurgie generală

Psihiatrie

y DIRECȚIA CA\ ? MANAGEMENTUL

:  RESURSELOR  fflli

i UMAfiE <//

Activitate de cercetare:Laborator cercetare psihiatrie

Compartiment cercetare genetică psihiatrică și biometrică

Compartiment de profilaxie și cercetarea stresului

Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat și CSM

La nivelul spitalului funcționează:

Centrul de prevenire al tentativelor de suicid la copii și adolescenți

(Șoseaua Berceni nr. 10)Page 4 of 4