Hotărârea nr. 168/2019

HOTARAREnr. 168 din 2019-03-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE CICLISM IN VEDEREA ORGANIZARII COMPETITIEI "TURUL ROMANIEI", IN PERIOADA 10-15 SEPTEMBRIE 2019


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUC

—7^

romania2019.euprivind cooperarea între Municipiul București șipederația Română de Ciclism în vederea organizării competiției "Turul României'Vînperioada 10-15 septembrie 2019

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ Turism nr. 1213/05.03.2019 și Centrul de Tineret al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 11/11.03.2019, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 3/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 165/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Federației Române de Ciclism înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1697451/11.01.2019, la Cabinet Primar General cu nr. 183/14.01.2019 si la Direcția Cultură, învățământ, Turism cu nr. 216/15.01.2019;

In conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

Legii nr. 69/2000 a sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Federația Română de Ciclism în vederea organizării competiției "Turul României”, în perioada 10-15 septembrie 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește directorul Centrului de Tineret al Municipiului București să ( semneze, pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Tineret al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

Anca Daniela Raiciu


București, 11.03.2019

Nr. 168A A'X

ZX SECRETAR GENERAL’-ÂL. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ij Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUICENTRUL DE TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - CTMB, cu sediul în Calea Victoriei nr. 126, sector 1, Sector 1, București reprezentat prin Georgiana TRIFU, Director;

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM, cu sediul în Str. Vasile Conta nr. 16, et. 7, cam 711, Sector 2 București, Tel. 0313333650;; Email: office@federatiadeciclism.ro reprezentată prin Eduard NOVAK, Președinte;

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

I Susținerea reciprocă în vederea organizării competiției ‘Turul României”, în perioada 10-15 septembrie 2019. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o convenție privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de a organiza “Turul României”, în perioada 10-15 septembrie 2019, pentru promovarea sportului și creșterea atractivității orașului București ca destinație turistică. Acest acord nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1)Federația Română de Ciclism

 • a) va asigura toata infrastructura și logistica necesară organizării competiției, precum si personalul auxiliar pentru competiție - arbitru, oficiali auxiliari, ghizi ai evenimentului etc.

 • b) va asigura promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare în plan național și internațional în cadrul evenimentului sportiv “Turul României”, în perioada 10-15 septembrie 2019.

 • c) va menționa pe materialele publicitare realizate cu aceasta ocazie, elementele de identitate vizuală și contribuția Municipiului București la organizarea “Turului României”, în perioada 10-15 septembrie

ț 2019.

e) va asigura completarea bugetului necesar organizării evenimentului atât din surse proprii, cât și prin atragere de sponsori;

2) Centrul de Tineret al Municipiului București - CTMB:

a) asigură sprijin financiar în cuantum de 119.990 lei, cu TVA inclus, potrivit bugetului estimat, pentru acoperirea unor cheltuieli necesare bunei realizări a activităților specifice “Turului României”, în perioada 10-15 septembrie 2019, cu încadrarea în bugetul anual aprobat.

 • 3) Părțile vor realiza activitățile stabilite de comun acord, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și vor colabora în vederea organizării evenimentului în modalitățile precizate în prezentul acord de parteneriat, prin furnizarea resurselor asumate, inclusiv cele necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților.

 • 4) Contractarea și plata bunurilor și serviciilor necesare derulării în bune condiții a prezentului acord nu trebuie să depășească data încheierii derulării prezentului acord și se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 4 DURATA ACORDULUI

 • a) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării

septembrie 2019.                           /

 • b) Acordul poate înceta înainte de termen, prin^rcordulfpărților.

  ART. 5 FORȚA MAJORĂ


 • a)  Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

 • b)  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

 • a)  Modificarea prezentului acord se face numai în scris, cu acordul părților, în condițiile legii, prin Act Adițional.

 • b)  Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost incheiat astazi _______________________la București, în două exemplare

originale in limba romană, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

CENTRUL DE TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PARTENER,

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM

PREȘEDINTE

Eduard NOVAK