Hotărârea nr. 167/2019

HOTARAREnr. 167 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ACADEMIA ROMANA IN SCOPUL REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI SI PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCALAvând în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ Turism nr. 1082/1712355/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 10/11.03.2019, raportul Comisiei cultură și culte nr. 11/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 164/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 152/2016 privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului București în vederea depunerii candidaturii la Capitală Europeană a Culturii în anul 2021;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă asocierea între Municipiul București și Academia Română în scopul realizării în comun a unor acțiuni și proiecte de interes public local.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, pentru și în numele Municipiului București, acordul de parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Activitățile care vor decurge din parteneriatul aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre se vor derula prin grija Muzeului Național al Literaturii Române, instituție publică de cultură de interes local în domeniu.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roAvând în vedere HCGMB nr.___/_____ privind aprobarea asocierii Municipiului București cu

Academia Română în scopul realizării în comun a unor acțiuni și proiecte de interes public local;

Văzând Programul Strategic pentru 201 8-2022, Biroul Prezidiului Academiei Române a identificat obiective, programe și acțiuni al căror conținut este legat de Strategia Culturală a Capitalei 2016-2026 în care Sistemul cultural este văzut generator de calitate a vieții și ca un conector privilegiat în oraș și s-au identificat teme strategice precum: Recuperarea spațiului urban de către locuitorii orașului, ca spațiu al domeniului public și Patrimoniul Bucureștiului - zonă identitară abandonată.

Confirmând că Părțile sunt legate prin interese naționale comune, au convenit următoarele:

1. SCOPUL ACORDULUI

Părțile convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes în scopul stabilirii principiilor care urmăresc un set de obiective culturale naționale generale pentru protejarea și valorificarea patrimoniului cultural bucureștean, pentru creșterea gradului de acces al publicului larg la bunurile culturale care definesc identitatea națională și bucureșteană, precum și la informațiile ce situează aceste bunuri într-un context cultural științific și social, cât și promovarea ( acestora la nivel național si internațional.

2. PRINCIPII DE BAZĂ ALE ACORDULUI DE PARTENERIAT

 • a)  Relațiile de conlucrare dintre părți se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect reciproc și bună credință, transparență în procesul de armonizare a intereselor lor specifice.

 • b)  în procesul conlucrării, părțile vor folosi toate modalitățile specifice de susținere a dialogului.

  0

  • d)

  • e)


  Realizarea unei colaborări pentru menținerea unor legături permanente în domeniul culturaj și social.

  Corecta și prompta informare a opiniei publice privind activițătil^ pAft&nerilor.

  /O ’ y Xx

  Punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informator și sociale pe care Părțile le desfășoară în cadrul acestgi*pafte|henat


  B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București,  cultura


  tbiyKțAMANT.


  turismr

i                      î 4j

3. MODALITATEA DE COLABORARE

Părțile vor redacta și semna acorduri, convenții sau contracte în măs

oricăror activități convenite necesită o angajare de resurse, persona proprietate intelectuală. Acordul suplimentar trebuie negociat și aprobat de cele două părți înainte ca proiectele să fie inițiate.

4. MODALITATEA DE FINANȚARE

 • a)  Acesta este un acord neconstrângător, care servește la a clarifica natura și limita activităților complementare ce pot fi derulate în beneficiul ambelor părți.

 • b) Fiecare instituție va fi responsabilă de propria gestionare a bugetului.

 • c)  Angajamentele privind resursele instituționale specifice, de personal, spațiu, facilități, financiare sau orice alte activități academice sau culturale intră în sfera de aplicare a acestui Acord de Parteneriat în condițiile în care se impun lucrări de reparații, reabilitări sau restaurări de bunuri imobile cu valoare patrimonială și arhitecturală deosebită și la care interesul ambelor părți este clar delimitat de principiile obiectivului general și anume de protejare și valorificare a patrimoniului cultural bucureștean.

4. DISPOZIȚII FINALE

a) Prezentul Acord de Parteneriat va intra în vigoare la data semnării,.......


 • b) Acord de Parteneriat se încheie pe o perioadă nedeterminată. Oricare dintre Părți va putea denunța prezentul prin intermediul unei notificări scrise, adresată celeilalte Părți, cu 30 de zile înainte. Denunțarea nu va afecta implementarea programelor și proiectelor demarate în perioada valabilității prezentului Acord de Parteneriat, cu excepția în care Părțile hotărăsc contrariul.

 • c)  Prezentul Acord de Parteneriat conține.....file și a fost încheiat în trei exemplare originale.

ACADEMIA ROMANA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI