Hotărârea nr. 166/2019

HOTARAREnr. 166 din 2019-03-11 PRIVIND AROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INVESTITII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REPARATII CAPITALE STRAND SI BAIA GIULESTI"


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reparații capitale Ștrand și Baia Giulești”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 1250/20.02.2019 și Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 43/07.03.2019, raportul Comisiei ecologice și protecția mediului nr. 7/11.03.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 33/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 163/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 11/13.02.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 11 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reparații Capitale Ștrand și Baia Giulești”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Ârt.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

INDICATORI TEHNICO-ECO


ANEXA la H.C.G.M.B. nr.. IM

J

jUR»O»C* c    * A'

. >


fjj ’

M fc'î-


.o


afercnți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale ștrand și baia Giulești”.

  • 1. Valoarea totală(INV), inclusiv TVA: 5.068.284,19 Iei

  • 2. Din care:

Construcții - montaj ( C+M), inclusiv TVA : 3.122.767,58 lei

  • 3.  Eșalonarea investiției:

  • - Anul I - elaborare D.A.L.I. : 119.000 lei

  • - taxe depunere avize : 6.000 lei

  • - Anul II - Proiectare: 358.378.00 lei

-C+M : 3.122.767,58 lei

  • - Alte cbeluieli: 1.462.138,61 lei

  • 4. Durata de realizare : Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni