Hotărârea nr. 165/2019

HOTARAREnr. 165 din 2019-03-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS - SI FEDERATIA ROMANA DE DANS SPORTIV IN VEDEREA ORGANIZARII CONCURSULUI INTERNATIONAL "DANCE ALL STARS", LA BUCURESTI, IN PERIOADA 20-21 APRILIE 2019

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


direcția °" ASISTENȚA TEHNICĂ Și JURIDICA

?>■     *      A?

C) J

HOTlRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București, prin Centrul de ProrecteTrducaționale și sportive

București - PROEDUS - și Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării Concursului Internațional “Dance AII Stars”, la București, în perioada 20-21 aprilie 2019


Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS nr. 1289/08.03.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 16/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 185/2019 din cadrul Consiliului General al lunicipiului București;

Având în vedere adresa Federației Române de Dans Sportiv nr. 73/06.03.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 ;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS și Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării Concursului Internațional “Dance AII Stars”, la București, în perioada 20-21 aprilie 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește directorul Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS să semneze, pentru și în numele Municipiului București, acordul de cooperare prevăzut la art.1.

) Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.


București, 11.03.2019

Nr. 165


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro


Anexa la HCGMB nr.,Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI

CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE Șl SPORTIVE BUCUREȘTI-PROEDUS-, cu sediul în Splaiul Independentei, nr 2, sector 6, București, reprezentat prin Zvetlana Ileana PREOTEASA, Director;

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE DANS SPORTIV, cu sediul în Str. Vasile Conta nr. 16, et. 6, cam 603, Sector 2 București, Tel. 021 3170071; Email: frds@dancesport.ro reprezentată prin Cătălin PRUNDUREL, Secretar General.

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Susținerea reciprocă în vederea organizării concursului internațional Dance all Stars, la București, In perioada 20-21 aprilie 2019

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 1) Municipiul București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS

 • a) va desemna reprezentanții instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în domeniul sportului la nivelul municipiului București care vor sprijini organizarea concursului internațional Dance all Stars, la București.

 • b) asigură sprijin financiar în cuantum de 29.600 de euro, reprezentând 140.520 lei, pentru acoperirea unor cheltuieli necesare desfășurării activităților de promovare și marketing specifice concursului internațional Dance all Stars, la București, în perioada 20-21 aprilie 2019.

 • 2) Federația Română de Dans Sportiv:

 • a) Va asigura toată infrastructura și logistica necesară organizării concursului internațional Dance all Stars, la București, în perioada 20-21 aprilie 2019, conform calendarului de activităților, repestiv realizarea indentiății vizuale a proiectului, platforma proiectului, masa participanți și oficiali, confecționare materiale coregrafice si schimbul de fanioane, realizare și difuzare spot video de promovare eveniment, dineul oficial al competiției, asigurarea securității si amenajarea sălii de concurs. Asigurare transport oficiali de la aeroport la hotel.

 • b) va asigura în cadrul evenimentului, promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare.

 • c) va menționa pe materialele publicitare realizate cu aceasta ocazie, elementele de identitate vizuală și contribuiția Municipiului București la organizarea concursului internațional Dance all Stars, la București, în perioada 20-21 aprilie 2019.

 • d) va asigura completarea bugetului pecesan pfganizării evenimentului atât din surse

proprii, cât și din alte surse.                           '___'VX

Anexa la HCGMB nr. /fe6

 • 3)Părțile vor realiza activitățile stabilite de comun acord, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și vor colabora în vederea organizării evenimentului în modalitățile precizate în prezentul acord de parteneriat, prin furnizarea resurselor asumate, necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților specifice concursului internațional Dance all Stars, la București, în perioada 20-21 aprilie 2019.

ART. 4 DURATA ACORDULUI

 • a) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și încetează la data de 30 aprilie 2019.

 • b) Acordul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

 • a)  Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

 • b)  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

 • a)  Modificarea prezentului acord se face numai în scris, cu acordul părților, în condițiile legii, prin Act Adițional.

 • b)  Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost încheiat astazi_______________________la București, în două exemplare originale

in limba romană, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

PARTENER,


FEDERAȚIA ROMÂNĂ

DE DANS SPORTIV


CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE Șl

SPORTIVE BUCUREȘTI-PROEDUS

DIRECTOR


SECRETAR GENERAL

Zvetlana Ileana PREOTEASA

Cătălin PRUNDUREL