Hotărârea nr. 164/2019

HOTARAREnr. 164 din 2019-03-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CENTRUL DE TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - CTMB SI FEDERATIA ROMANA DE DANS SPORTIV IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI "CAMPIONATUL EUROPEAN DE DANS SPORTIV GRAND PRIX", LA BUCURESTI, IN PERIOADA 04-05 MAI 2019

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


CONFORM

i

j


<> J» V                   .C --

0,RecT(A ' S ^s,stenta z tehnica $1 £ JURIDICA __* ./

HO T Â R Ă RE ~

privind cooperarea între Municipiul București, prin Centrul de Tineret al MunicipiulurBuGurești - CTMB și Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării evenimentului “Campionatul European de Dans Sportiv Grand Prix”, la București, în perioada 04-05 mai 2019

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism și Centrul de Tineret al Municipiului București CTMB nr. 1290/08.03.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publicce nr. 15/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 184/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Federației Române de Dans Sportiv înregistrată la Cabinet Secretar General nr. 795/6/06.03.2019 și la Direcția Cultură învățământ Turism cu nr. 1272/07.03.2019;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 5 și pct. 6, alin (7) lit. a) și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București, prin Centru! de Tineret al Municipiului București -CTMB și Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării evenimentului “Campionatul European de Dans Sportiv Grand Prix”, la București, în perioada 04-05 mai 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește directorul Centrului de Tineret al Municipiului București - CTMB să semneze, pentru și în numele Municipiului București acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Tineret al Municipiului București -CTMB vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anca Daniela RaiciuSECRETAR GENERAL

\ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019

Nr. 164'

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro

Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI


CONFORM CU ORIGINALUL


ACORD DE PARTțzNERlAT. '^0(5


CENTRUL DE TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - CTMB, cu sediul în Calea Victoriei nr. 126, Sector 1, București reprezentat prin Georgiana TRIFU, Director;

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE DANS SPORTIV, cu sediul în Str. Vasile Conta nr. 16, et. 6, cam 603, Sector 2 București, Tel. 021 3170071; Email: frds@dancesport.ro reprezentată prin Cătălin PRUNDUREL, Secretar General.

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Susținerea reciprocă în vederea organizării evenimentului “Campionatul European de Dans Sportiv Grand Prix”, la București, în perioada 04-05 mai 2019

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 1) Municipiul București, prin Centrul de Tineret al Municipiului București - CTMB

 • a) va desemna reprezentanții instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în domeniul sportului la nivelul municipiului București care vor sprijini organizarea evenimentului “Campionatul European de Dans Sportiv Grand Prix”, la București, în perioada 04-05 mai 2019;

 • b) asigură sprijin financiar în cuantum de 49.500 de euro, reprezentând 235.720 lei, pentru acoperirea unor cheltuieli necesare desfășurării activităților de promovare și marketing specifice evenimentului “Campionatul European de Dans Sportiv Grand Prix”, la București, în perioada 04-05 mai 2019.

 • 2) Federația Română de Dans Sportiv:

 • a) Va asigura toată infrastructura și logistica necesară organizării evenimentului “Campionatul European de Dans Sportiv Grand Prix”, la București, în perioada 04-05 mai 2019, conform calendarului de activităților, respectiv realizarea indentiății vizuale a proiectului, platforma proiectului, masa participanți și oficiali, confecționare materiale coregrafice si schimbul de fanioane, realizare și difuzare spot video de promovare eveniment, dineul oficial al competiției, asigurarea securității si amenajarea sălii de concurs. Asigurare transport oficiali de la aeroport la hotel.

 • b) va asigura în cadrul evenimentului, promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare.

 • c) va menționa pe materialele publicitare realizate cu aceasta ocazie, elementele de identitate vizuală și contribuiția Municipiului București la organizarea evenimentului “Campionatul European de Dans Sportiv Grand Prix”, la București, în perioada 04-05 mai 2019.

 • d) va asigura completarea bugetului necesar organizării evenimentului atât din surse proprii, cât și din alte surse.

 • 3) Părțile vor realiza activitățile stabilite de comun acord, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și vor colabora în vederea organizării evenimentului în modalitățile precizate în prezentul acord de parteneriat, prin furnizarea resurselor^âsumate, necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților specifice evenimentului “Campionatul European de Dans Sportiv Grand


  Prix”, la București, în perioada 04-05 mai 2019.ART. 4 DURATA ACORDULUI

 • a) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și încetează la data de 30 mai 2019.

 • b) Acordul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

 • a)  Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

 • b)  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

 • a)  Modificarea prezentului acord se face numai în scris, cu acordul părților, în condițiile legii, prin Act Adițional.

 • b)  Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost încheiat astazi _______________________la București, în două exemplare

originale in limba romană, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

PARTENER,

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE DANS SPORTIV


CENTRUL DE TINERET

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - CTMB

DIRECTOR


Georgiana TRIFU


SECRETAR GENERAL

Cătălin PRUNDUREL