Hotărârea nr. 163/2019

HOTARAREnr. 163 din 2019-03-11 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SI SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL CU PRIVIRE LA MODERNIZAREA STATIILOR DE TRAMVAI ALE SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


romania2019.eu

Bomâritf Io


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

I

j CONFORM CU ORO-L*M L?

!

L


HOTĂRÂRE

privind asocierea Municipiului București cu Societatea de T al municipiului București, în vederea finanțării și realizării w omun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale Societății de Transport București STB S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București

rt București STB S.A. și Sectorul 4


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 4346/07.03.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 14/11.03.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 42/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 183/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere adresa Societății de Transport București STB S.A. nr. 166213/07.03.2019, înregistrată la Direcția Transporturi cu nr. 4344/07.03.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006. cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 1949 și următoarele din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale Societății de Transport București STB S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.2 Se aprobă protocolul de asociere ce urmează a se încheia între Municipiul București, Societatea de Transport București STB S.A. și Sectorul 4 al municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicesc Primarul General al Municipiului București și Directorul General al Societății de Transport București STB S.A. să semneze protocolul menționat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

București, 11.03.2019

Nr. 163’B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roNr.


PROTOCOL

/  • I) Preambul:

Având in vedere:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 252/02.10.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București.

  • II) Părțile:

Municipiul București, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5 București, reprezentată prin Primar General, doamna Gabriela FIREA,

Societatea de Transport București STB, numita in continuare STB SA, cu sediul in B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, București, reprezentata prin Andrei George CRECI avand funcția de Director general,

și

Sectorul 4 al Municipilui București, cu sediul în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București , reprezentat prin Daniel BĂLUȚĂ, Primar;

(               Au convenit încheierea prezentul protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

  • III) Obiectul protocolului:

Art.l Obiectul prezentului protocol il constituie identificarea, reabilitarea/ repararea/ devierea instalațiilor fixe aflate in proprietatea MUNICIPIULUI BUCUREȘTI si in concesiunea S.T.B. SA de pe artera Șos.Giurgiului, precum si repararea celorlalte peroane de tramvai de pe teritoriul administrativ al sectorului 4, strict pentru peroanele care nu au fost modernizate.

Art.2 Prin instalații fixe aflate in proprietatea MUNICIPIULUI BUCUREȘTI si in concesiunea S.T.B. se înțelege; cabluri de curent continuu, cofreti de alimentare cu energie electrica, rețea de contact tramvai/ troleibuzele ija șina de tramvai, peroane, statii tramvai.Art.4 Reabilitarea/ repararea peroanelor va fi realizata in conformitate cu proiectul tehnic al obiectivului de investiții „ Reabilitarea/ modernizare sistem rutier si amenajarea spatiilor urbane in zonele adiacente Sos. Giurgiului”, care va include in mod obligatoriu toate operațiunile necesare pentru a proteja infrastructura cailor de rulare, securitatea si continuitatea circulației mijloacelor de transport public, securitatea si stabilitatea mijloacelor fixe in concesiunea S.T.B SA. Pe toata durata execuției lucrărilor Sectorul 4 al Municipiului București este responsabil de siguranța publicului calator atat in zona lucrărilor cat si in zona peroanelor provizorii.

Art.5 Pe timpul execuției lucrărilor se vor asigura, prin grija Sectorului 4 al Municipiului București, peroane provizorii aferente stațiilor de tramvai provizorii in care publicul calator se va imbarca/ debarca in condiții de siguranța. Aceste statii de tramvai se vor aproba in Comisia de Circulație a Primăriei Municipiului București, prin grija Sectorului 4.

Art. 6 Planul de peron care stabilește dimensiunile acestuia va fi comunicat de către STB SA către Sectorul 4 al Municipiului București, in timp util.

La proiectarea si executarea peroanelor modernizate se va tine cont de următoarele cerințe:

  • a.  respectarea condițiilor impuse in NP051/2012 “Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap”.

  • b.  Se vor prevedea canalizalie electrica si cămine de tragere care vor asigura infrastructura pentru toate cablurile aferente echipamentelor montate pe peron (borna de ocolire, iluminat adapost calatori, alimentare sistem info calatori si supraveghere video, automat de vanzare a titlurilor de călătorie, panou reclame). Montarea pe peron a gardului de protecție a calatorilor se va face prin fundații individuale ale panourilor. Panourile de gard vor avea continuitate electrica;

  • c.  Boma/indicator luminoas de ocolire alimentata cu energie electrica;

  • d.  cos de gunoi;

  • e.  indicator de statie conform modelului agreat de S.T.B. S.A.

Art.7 Reprezentanții Sectorului 4 al Municipiului București vor supune Comisiei Tehnico -Economice a S.T.B. SA un extras din proiectul tehnic aferent reparatiilor/reabilitarilor, extras care va cuprinde toate detaliile de execuție a lucrărilor de la peroanele aferente stațiilor de tramvai de pe Sos. Giurgiului ^u {alto/ sectorului 4.

toane de tramvai de pe teritoriul adminișțrativ al
Art.8 In vederea demarării operațiunilor de reabilitare/ repar

Municipiului București va transmite extras din proiectul tehnic intocmit in condițiile prevăzute la art.4 si art. 7 către Societatea de Transport București in vederea obținerii acordului scris al acesteia din urma (aviz CTE S.T.B. SA).

Art.9 Pentru punerea în siguranță a călătorilor. Sectorul 4 al Municipiului București are obligația de a mobila cu copertine/adaposturi toate peroanele reabilitate/ reparate, care vor ramane amplasate până la implementarea proiectului dedicat al Primăriei Municipiului București.

Art. 10 Data de incepere a lucrărilor, data finalizării acestora, precum si intervalul orar in care aceste lucrări vor fi executate se va stabili de comun acord după avizarea proiectului tehnic la S.T.B.

Art.ll Toate costurile ocazionate cu realizarea reabilitărilor/ reparărilor de peroane propuse, revin Primăriei Sectorului 4.

Art.12 De asemenea, toate lucrările de deviere/ relocare instalații lîxe proprietatea Municipiul București si aflate in concesiunea S.T.B. SA, efectuate de Sectorului 4 al Municipiului București de pe Șos. Giurgiului sau alte artere de pe teritoriul administrativ al sectorului 4. vor fi suportate financiar de către Sectorul 4 al Municipiului București.

Art.13 Societatea de Transport București STB SA nu se face răspunzătoare de daunele produse ca urmare a unor eventuale evenimente de circulație (deraieri, tamponari, etc.). Toate costurile ocazionate cu refacerea amenajărilor afectate de astfel de lucrări vor ramane in sarcina Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.14 După realizarea obiectului protocolului toate peroanele, instalațiile fixe deviate, revin, libere de orice sarcini la S.T.B. SA.

VI) Clauze de încetare:

Art.15 Prezentul protocol poate fi denunțat de către Societatea de Transport București in situația in care realizarea reabilitărilor/ reparațiilor/ devierilor prevăzute la Capitolul III pot pune in pericol circulația in condiții de siguranța a publicului calator, a tramvaielor sau pun in pericol siguranța si stabilitatea mijloacelor fixe S.T.B. SA.

Art.16 Pentru a putea invoca motivul prevăzut la art.15, Societatea de Transport București STB SA va transmite reprezentanilor Sectorului 4 al Municipiului București o adresa scrisa, in care va motiva imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor ce ii revin in temeiul prezentului protocol.

Art. 17 Prezentul protocol poate înceta cu acordul părților.VII) Clauze finale:

Art.19 Sectorul 4 al Municipiului București va răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate echipamentelor si instalațiilor amplasate pe suprafața liniilor de tramvai.

Art.20 Persoanele care vor presta serviciile necesare in vederea reabilitării/ reparării suprafețelor propuse, vor respecta clauzele privind securitatea si sanatatea in munca, precum si cele privind apararea impotriva incendiilor si protecție civila, conform legislației in vigoare.

Prezentul protocol a fost întocmit în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Municipiul București

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA


Sectorul 4 al Municipiului București

PRIMAR

Daniel BĂLUȚĂ

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Director General

Andrei George CRECI

(