Hotărârea nr. 162/2019

HOTARAREnr. 162 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 849/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 312, 313, 368 SI 385" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Muptdpiyltri' București nr. 849/12.12.2018 privind proiectul "Achiziționare autobuze electrice 'necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385" și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă - Direcția Fonduri Nerambursabile nr. 1411/08.03.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 41/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 182/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385”, cod SMIS 123865 care prevede achiziția a 29 de autobuze electrice și constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 75.912.973,73 lei;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare ;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 privind reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate durabilă;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 849/12.12.2018 se modifică si va avea următorul conținut:

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.290.046,49Jei, reprezentând cofinantarea ” Achiziționare autobuze

..... '

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector;S BCiCurești, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

V ER Z'

>■ •


electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385”.

Art.ll Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 849/12.12.2018 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 11.03.2019

Nr.162 ’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro