Hotărârea nr. 160/2019

HOTARAREnr. 160 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 847/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 173, 311, 336, 381 SI 601" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipi2.12:2018 privind proiectul "Achiziționare autobuze electrice nece fe-trn^unătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă - Direcția Fonduri Nerambursabile nr. 1408/08.03.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 39/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 180/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului ” Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601”, cod SMIS 123863 care prevede achiziția a 33 de autobuze electrice și constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 86.365.261,08 lei;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 privind reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate durabilă;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și ari. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proi^t^ proiectului, în cuantum de 1.467.606,62^1^


Art.l Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 847/12.12.2018 se modifică și va avea următorul conținut:

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea r, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a cofinantarea ” Achiziționare autobuze

po.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, s r-5 București. România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601”.


Art.ll Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 847/12.12.2018 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro