Hotărârea nr. 159/2019

HOTARAREnr. 159 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 846/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 300, 330, 335" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


romarria2019.eu

_IWf«3irflo jwnow io comw UrW» Euwp«w


O, VA

,s. „*

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al MunicipiuWâugiireștî nr. 846/12.12.2018 privind proiectul "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330, 335” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă - Direcția Fonduri Nerambursabile nr. 1410/08.03.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 38/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 179/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300,330 și 335”, cod SMIS 123862 care prevede achiziția a 25 de autobuze electrice și constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 65.460.965,67 lei;

în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 privind reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate durabilă;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 846/12.12.2018 se modifică si va avea următorul conținut:

1 >

”Se aprobă contribuția propti" iroiect a Municipiului București reprezentând achitarea  tuturor cheltuielilor neeligibile a^proi^^î, cât și contribuți^ de 2% din valoarea eligibilă a 


&

..........■ .71,.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poșta] 050013^e proiectului, în cuantum de 1.112.490,41 lei, reprezentând cofinanțarea "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300,330 și 335”.


5 București, România; tel.: 021 305 51Art.ll Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 846/12.12.2018 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro