Hotărârea nr. 158/2019

HOTARAREnr. 158 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII „PASARELE PIETONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

' CONFORM (.■< DIRECTA < T XSISTENIA T PUNICA’JURIDICA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții „Pasarele pietonale în Municipiul București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 478/08.03.2019 și al Administrației Străzilor nr. 7561/08.03.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 37/11.03.2019, raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 46/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 178/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 14/07.03.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivele de investiții „Pasarele pietonale în Municipiul București”, conform anexelor nr. 1-8, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 11.03.2019

Nr. 158
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.): din care

10.018.215,39 lei

Lucrări de construcții montaj :

8.236.537,03 lei

(inclusiv cheltuieli pentru relocarea

/protecția utilităților)

2. Eșalonarea investiției:

Anul I                                                  total inv:

10.018.215,39 lei

C+M:

8.236.537,03 lei

3. Capacitati :

Lungime totala pasarela pietonala:

36.60 m

Suprafața totala pasarela pietonala:

232. OOm2

Lățime pasarela pietonala - flux trecere :

4.50 m

Lățime pasarela pietonala - piloni de susținere :

2.90 m

înălțime gabarit - cota de calcare

6.15 m

înălțime maxima

10.90 m

4. Durata de realizare a investiției:

12 luni

îa/c-- \ o:«ectia t»E‘<‘EÎ:ALÂ O\ U^STHWCTURaȘ .--W

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții

y

„Pasarela pietonala Șoseaua Alexandriei nr.2 - ieșire București - Bragadiru”

1.


I

I CONFORM CU ORIGINALUL I

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):                         9.794.382,76 lei

din care


Lucrări de construcții montaj


2.


Eșalonarea investiției:
total inv:

C+M:


9.794.382,76 lei

8.046.606,39 lei


3.


Capacitati :


Lungime totala pasarela pietonala:


21.55 m


Suprafața totala pasarela pietonala:


152.00 m2


Lățime pasarela pietonala - flux trecere :


4.50 m


Lățime pasarela pietonala - piloni de susținere :


2.90 m


înălțime gabarit - cota de calcare


6.15 m


înălțime maxima


10.90 m


4. Durata de realizare a investiției:


12 luni
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


ai obiectivului de investiții

„Pasarela pietonala pe Calea Grivitei (RATB Carpati)”


., .        . . - ..   .   . _ .. A [CONFORM CU ORIGINALUL |

Valoarea totala {inclusiv T.V.A.):

din care


Lucrări de construcții montaj:

Eșalonarea investiției:

Anul ICapacitati :


Lungime totala pasarela pietonala:


33,45 m


Suprafața totala pasarela pietonala:


503.00 m2


Lățime pasarela pietonala - flux trecere :


4.50 m


Lățime pasarela pietonala - coborâre statie tramvai:


39,00 m


Lățime pasarela pietonala - piloni de susținere :


2.90 m


înălțime gabarit - cota de calcare


6.15 m


înălțime maxima


10.90 m


Durata de realizare a investiției:


12 luni


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții

>

„Pasarela pietonala B-dul Doamna Ghica x RATB Dimitrie Grozdea” 10.104.757,78 lei

8.309.971,60 lei

10.104.757,78 lei

8.309.971,60 lei


1.


j CONFORM CU ORIGINALUL |

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj:


2.


Eșalonarea investiției:


Anul I


3. Capacitati :

Lungime totala pasarela pietonala:                               41,20 m

Suprafața totala pasarela pietonala:                             257,00

Lățime pasarela pietonala - flux trecere :                           4,50

Lățime pasarela pietonala - piloni de susținere :                      2,90

înălțime gabarit - cota de calcare                                  6,15

înălțime maxima                                             10,90 m

4. Durata de realizare a investiției:

12 luniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții


' CONpORM CU ORiGINALUl j L___               i


„Pasarela pietonala Șoseaua Pipera- Sediu Prefectura”


1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.): din care

Lucrări de construcții montaj :


2. Eșalonarea investiției:

Anul I3. Capacitati :


Lungime totala pasarela pietonala:

31,55 m

Suprafața totala pasarela pietonala:

203,00 m2

Lățime pasarela pietonala - flux trecere :

4,50 m

Lățime pasarela pietonala - piloni de susținere :

2,90 m


înălțime gabarit - cota de calcare


6,15 m


înălțime maxima


10,90 m


4. Durata de realizare a investiției:


12 luni
XJ'


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIi CONFORM CU ORIGINALUL

i            _____ _ _______

ai obiectivului de investiții

1.


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.): din care

Lucrări de construcții montaj:

2.


Eșalonarea investiției:total inv:

C+M:


9.662.359,64 lei

7.934.579,67 lei


3.


Capacitati :


Lungime totala pasarela pietonala:


31,55 m


Suprafața totala pasarela pietonala:


203,00 m2


Lățime pasarela pietonala - flux trecere :


4,50 m


Lățime pasarela pietonala - piloni de susținere :


2,90 m


înălțime gabarit - cota de calcare


6,15 m


înălțime maxima


10,90 m


4. Durata de realizare a investiției:


12 luni
1.


2.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții


„Pasarela pietonala Liviu Rebreanu - Mall Park


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

din care


Lucrări de construcții montaj:


Eșalonarea investiției:


r“

! CONFORM CU ORIGINALUL i

j......._....... jAnul I


total inv:      9.082.050,29 lei

C+M:        7.442.164,74 lei

3. Capacitati :

Lungime totala pasarela pietonala:

27,30 m

Suprafața totala pasarela pietonala:

182,00 m2

Lățime pasarela pietonala - flux trecere :

4,50 m

Lățime pasarela pietonala - piloni de susținere :

2,90 m

înălțime gabarit - cota de calcare

6,15 m

înălțime maxima

10,90 m

4. Durata de realizare a investiției:

12 luniI

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții


CONFORM CU ORIGINALUL i


„Pasarela pietonala Bd. luliu Maniu - la hypermarket Cora”


1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.): din care9.764.268,13 lei


Lucrări de construcții montaj :


8.021.052,96 lei


"v y

2.


Eșalonarea investiției:


3. Anul I


4. Capacitati :


Lungime totala pasarela pietonala:

Suprafața totala pasarela pietonala:

total inv:      9.764.268,13 lei

C+M:        8.021.052,96 lei

38,00 m

238,00 m2

Lățime pasarela pietonala - flux trecere :


4,50 m


Lățime pasarela pietonala - piloni de susținere :


2,90 m


înălțime gabarit - cota de calcare


6,15 m


înălțime maxima


10,90 m


5. Durata de realizare a investiției:


12 luni