Hotărârea nr. 1571/2019

HOTARAREnr. 1571 din 2019-09-17 PRIVIND DECIZIA DE EXPROPRIERE PENTRU SUPRAFETELE DE 122 MP + 24 MP + 25 MP, SECTIUNI DIN TERENURI PROPRIETATE PRIVATA, SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI-TRONSON I" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL


privind decizia de expropriere pentru suprafața de 122 mp. secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr. 7, nr. cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa _                              , nr.

cadastral         și suprafața de 25 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la

adresa Str. "                   “ nr. nr. cadastral          (fost nr. cadastral '    \

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I” în vederea continuării lucrărilor de interes public local

Gabriela FIREA, Primarul General al Municipiului București,

Având în vedere referatul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 2108/28.08.2019 și al Direcției Patrimoniu nr. 13643/28 08 2019,

Conform art. 2 alin. 21, art. 7, art. 8 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 și art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013,

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 122 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 234271 și suprafața de 25 mp. secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. ,                  *           , nr. cadastral

(fost nr. cadastral         ), situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică

„Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani -Tronson I” în vederea continuării lucrărilor de interes public local,

Bd Regina Eiisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București România

Având în vedere dispozițiile art 7 al hotărârii Consiliului General sus-menționate. conform căruia [ .] Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere ",

Având în vedere că sumele de bani aferente despăgubirii proprietarilor suprafeței de 122 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 229173, suprafeței de 24 mp. secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7. nr cadastral 234271 și suprafeței de 25 mp secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str.                       nr. nr.

cadastral :       , (fost nr. cadastral _      .;, au fost consemnate în conturi de afectațiune

specială deschise pe numele acestora, conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 126/28.03.2018,

Având în vedere transmiterea către proprietari a notificărilor intenției de expropriere,

în temeiul art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. e) și art. 196 alin. 1 lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DISPUNE:

Art. 1 Se expropnază suprafața de 122 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 234271 și suprafața de 25 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str.                         nr , nr. cadastral '         (fost nr. cadastral         ),

menționate în Anexa nr. 1, calitatea de expropriator revenind Municipiului București. De la data emiterii prezentei Dispoziții operează de drept transferul dreptului de proprietate asupra suprafețelor de teren anterior-menționate, afectate de lucrarea de utilitate publică Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani -Tronson I, identificate potrivit Anexei nr. 1, din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Municipiului București.

Art. 2 Prezenta Dispoziție constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea suprafeței de 122 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 229173. suprafeței de 24 mp. secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 234271 și suprafeței de 25 mp. secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str.

, nr. cadastral          (fost nr. cadastral         ;, identificate în Anexa nr.

1. atât împotriva celor expropriați cât și împotriva celor care pretind orice drept legat de aceste imobile până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat.

Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București România


A*-'*»*

cfc)

V

UKAS

«O 9001 . tso 1*OQ1        001


Art. 3 Prezenta Dispoziție produce efecte și în următoarele situații

Proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă la sediul Consiliului General al Mun. București în termenele stabilite la art. 8 al Legii nr. 255/2010, nu prezintă un titlu de proprietate valabil, nu sunt cunoscuți sau au fost identificați incorect, precum și în situația succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuți sau în situația în care nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii.

Proprietarii imobilelor cuprinse în listă sau succesorii acestora au bunul imobil supus unor măsuri asigurătorii de către organele de urmărire penală/executare silită sau ipotecat ca efect a! unor contracte de împrumut.

Art. 4 în baza prezentei Dispoziții, reprezentanții Municipiului București vor solicita înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra suprafețelor de teren expropriate.

Art. 5 Prezenta Dispoziție produce efecte de la data emiterii și va fi afișată la sediul Consiliului General al Municipiului București, la sediul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Art. 6 Contestațiile formulate de persoanele îndreptățite în legătură cu prezenta Dispoziție nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate către Municipiul București.

Art. 7 Anexa nr. 1 cu suprafețele din imobilele expropriate face parte integrantă din prezenta Dispoziție.

Art. 8 Direcția Administrație Publică va comunica prezenta dispoziție Direcției Patrimoniu și Direcției Generale Infrastructură și spre știință Instituției Prefectului Municipiului București.


Contrasemnează, Secretar General


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București. România

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICDIRECȚIA URMĂRIRE LUCRĂRI

MARI INFRASTRUCTURĂ


întocmit:

exp. Minodora Duneață


Bd Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013. sector 5 București RomâniaDISPOZIȚIA NR. .0/2   .&&

privind decizia de expropriere pentru suprafața de 122 mp, secțiune din terenul proprietate privata de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr. 7, nr. cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 234271 și suprafața de 25 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str.

nr. cadastral       ’ (fost nr. cadastral         situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de

Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I” în vederea continuării lucrărilor de interes public local

IMOBILE EXPROPRIATE

Nr.


2.


3.


Adresa imobil expropriat


Str. Fabrica de

Glucoză nr. 7


Str. Fabrica de

Glucoză nr. 7


Nume și prenume proprietar/persoană aparent îndreptățită


INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI SA


ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SRL


Număr cadastral


(fost nr. cadastral


229173


234271


Număr Carte

Funciară


235780 (fost nr.

Carte Funciară 217344)


229173


Teren/Teren și Construcții


teren


-------------------------r teren


Suprafața expropriată (mp)


25 mp.


122 mp.


24 mp.


Despăgubire (lei)


63.983


153.280


119.943