Hotărârea nr. 157/2019

HOTARAREnr. 157 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “REABILITARE/CONSOLIDARE PASAJ UNIRII"


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


CU ORIGINALUL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - econo i-aferenți lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/consolidare Pasaj Unirii”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 476/08.03.2019 și al Administrației Străzilor nr. 7560/08.03.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 36/11.03.2019, raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 47/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 177/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 16/07.03.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/consolidare Pasaj Unirii”, conform anexei, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 11.03.2019.

ordinară a Consiliului General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 11.03.2019

Nr. 157
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA la H.C.G.M.B. nr.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

J

1.


„Reabilitare/consolîdare Pasaj Unirii


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

din care97.143.400,80 lei


Lucrări de construcții montaj :

72.022.439,92 lei


  • 2. Eșalonarea investiției:

Anul I

Anul II

  • 3. Capacitati fizice

Lungime totala pasaj:

Lungime pasaj acoperit

Lățime rampe de acces :

Lățime parte carosabila amonte

Lățime trotuare

48.571.700,40 lei

C+M:       36.011.219,96 lei

48.571.700,40 lei

C+M:       36.011.219,96 lei

789,70 m

535,50 m

127,0 + 127,20 m

2 x 7,00 m

2 x 0,50 m

  • 4. Durata de realizare a investiției:

    24 luni