Hotărârea nr. 156/2019

HOTARAREnr. 156 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ,SALA MULTIFUNCTIONALA - COMPLEX SPORTIV LIA MANOLIU", SITUAT IN B-DUL BASARABIA NR. 37-39, SECTOR 2, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


HOTĂRÂRE X

privind aprobarea indicatorilor tehnico - econorjțîcLafSFenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sala Multifuncțională - Complex Sportiv Lia Manoliu”, situat în B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții - Direcția Planificare Investiții nr. 465/07.03.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 35/11.03.2019, raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 44/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 176/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 15/07.03.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile ari. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sala Multifuncțională - Complex Sportiv Lia Manoliu”, situat în B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 2, București, conform anexei, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu


București, 11.03.2019

Nr. 156B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

obiectivul de investiții ”Sala Multifuncțională - Complex Sportiv Lia Manoliu”

B-dul. Basarabia nr.37-39, sector 2, București


  • 1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

Valoarea totală (exclusiv TVA):

  • 2. Din care C+M inclusiv TVA

Din care C+M exclusiv TVA

  • 3. Durată de proiectare și execuție

    36 luni

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro