Hotărârea nr. 155/2019

HOTARAREnr. 155 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "OBIECT 21. NOD ANDRONACHE- INCHIDERE INEL MEDIAN"Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură - Serviciul Planificare Lucrări Mari Infrastructură nr. 166/06.03.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 34/11.03.2019, raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 45/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 175/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 13/07.03.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Obiect 11. Nod Andronache - închidere inel median”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va efectua din bugetul local al Municipiului București și alte surse legal constituite.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 11.03.2019.
Varianta II

Beneficiar: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Proiectant: COMPANIA MUNICICPALA DE DEZVOLTARE DURABILA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA

din care C+M

Eșalonarea investiției:

Anul 1-12 luni

Anul II -12 luni


Durata de realizare a investiției: 24 luni

Capacitati:

Lungime

Lățime medie platforma Lățime parte carosabila Lungime pasaj

Categoria de importanta a construcției: C

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Bugetul local al Primăriei Municipiului București

199,381,520.35 lei

121,493,027.67 lei

INV

C+M

99,690,760.18 lei

60,746,513.83 lei

INV

C+M

99,690,760.18 lei

60,746,513.83 lei


Varianta I

NR. CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

30,249,913.78

30,249,913.78

1.2

Amenajarea terenului

2,956,854.50

561,802.35

3,518,656.85

1.2.1 Amenajarea terenului

1,849,629.50

351,429.60

2,201,059.10

1.2.2 Demolări

1,107,225.00

210,372.75

1,317,597.75

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

252,108.86

47,900.68

300,009.54

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

14,119,776.95

2,682,757.62

16,802,534.57

1.4.1. Cheltuieli pentru relocarea traseu gaze

2,072,520.00

393,778.80

2,466,298.80

1.4.2. Cheltuieli pentru relocarea si protejare instalații telecomunicații

752,379.10

142,952.03

895,331.13

1.4.3. Cheltuieli pentru relocare/protectie utilitati -apa/canal

3,089,376.85

586,981.60

3,676,358.45

1.4.4. Cheltuieli pentru relocare/protectie rețele de joasa si medie tensiune

8,205,501.00

1,559,045.19

9,764,546.19

TOTAL CAPITOL 1

47,578,654.08

3,292,460.66

50,871,114.73

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Asigurarea utilităților pentru funcționarea obiectivului timp de 10 ani

1,161,308.10

220,648.54

1,381,956.64

TOTAL CAPITOL ?   ”

1,161.308.10

220,648.54 '

-i,-38i;956:6*' "

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

353,441.60

67,153.90

420,595.50

3.1.1. Studii de teren

265,081.20

50,365.43

315,446.62

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

44,180.20

8,394.24

52,574.44

3.1.3. Alte studii specifice

44,180.20

8,394.24

52,574.44

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

806,748.34

153,282.18

960,030.52

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

3,029,499.39

575,604.88

3,605,104.27

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

339,562.37

64,516.85

404,079.22

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

605,899.88

115,120.98

721,020.85

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

181,769.96

34,536.29

216,306.26

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

1,902,267.18

361,430.76

2,263,697.94

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

100,983.31

19,186.83

120,170.14

3.7

Consultanta

1,009,833.13

191,868.29

1,201,701.42

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

807,866.50

153,494.64

961,361.14

3.7.2. Auditul financiar

201,966.63

38,373.66

240,340.28

3.8

Asistenta tehnica

1,514,749.70

287,802.44

1,802,552.14

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

302.949 94

57,560.49

360,510.43

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

272,654.95

51,804.44

324,459.38

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

30,294.99

5,756.05

36,051.04

3.8,2. Dirigentie de șantier

1,211,799.76

230,241.95

1,442,041.71

. .... •

TOTAL CAPITOL 3  -

6,815,255X6

1,294,898.54

4 ? 8,110,154.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

100,843,542.01

19,160,272.98

120,003,814.99

4.1.1

Lucrări de drum

12,803,855.56

2,432,732.56

15,236,588.11

4.1.2

Lucrări pasaj rutier

87,481,577.69

16,621,499.76

104,103,077.45

4.1.4

Lucrări de iluminat

558,108.76

106,040.67

664,149.43

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si.„= funcționale                            3 N

139,771.00

26,556.49

166,327.49

4.3

Utilaje, echipamente tehnologic^si'furictioeale-care necesita montaj            //

0.00

0.00

0.004.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL A

100,983,313.01

19,186,829.47

120,170,142.48

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2,524,582.83

479,670.74

3,004,253.56

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2,019,666.26

383,736.59

2,403,402.85

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

504,916.57

95,934.15

600,850.71

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,189,268.49

10,450.00

65,450.00

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

515,576.59

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

103,115.32

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

515,576.59

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

55,000.00

10,450.00

65,450.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

12,401,761.05

2,356,334.60

14,758,095.65

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

850,451.19

161,585.73

1,012,036.92

TOTALCAPITOL 5

16,986,063.56

3,008,041.06

18339,836.13

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

6,988.55

1,327.82

8,316.37

TOTAL CAPITOL 6   , ,

6,988.55

1,327.82

8,316.37

TOTAL GENERAL:

173,511,582.75

27,004,206.09

199,381,520.35

din care : C+M

121,493,027.67

23,083,675.26

144,576,702.93