Hotărârea nr. 154/2019

HOTARAREnr. 154 din 2019-03-11 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA COMPANIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (CNAIR), CU TITLU GRATUIT, A DOCUMENTATIEI TEHNICE REPREZENTAND PARTE DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ELABORAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 154/05.03.2019 al Direcției Generală Infrastructură;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 32/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 162/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii de Guvern nr. 953/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes

județean din domeniul public al orașului Bragadiru și din administrarea Consiliului Local al Orașului Bragadiru în domeniul public al statului și în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții de interes național "Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura București-Domnești", precum și declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes județean și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes național;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Penetrație Prelungirea Ghencea- Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal 41”;

Ținând cont de Protocolul încheiat Municipiul București și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) înregistrat la Direcția Generală de Investiții cu nr. 296/15.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă punerea la dispoziția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cu titlu gratuit, a documentației tehnice reprezentând parte din Studiul de Fezabilitate elaborat pentru obiectivul de investiții "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”.

Art.2 Municipiul București prin Direcția Generală Infrastructură, va derula în continuare investiția.

Art.3 Direcția Generală Infrastructură din cadrul Municipiului București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin întocmirea procesului verbal de predare - primire.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu /

București, 11.03.2019

Nr. 154

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro