Hotărârea nr. 153/2019

HOTARAREnr. 153 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - POZITIA 10462 - IMOBILUL SITUAT IN STRADA RADULUI NR. 40, SECTOR 4


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1707422/2184/2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 49/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 161/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  Adresa nr. 1048/07.02.2019, formulată de către Biblioteca Metropolitană București;

  • -  încheierea de respingere nr. 66464/07.01.2019, eliberată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Articolului 41 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Articolului 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Poziția nr. 10462 din lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, pentru imobilul din strada Radului nr. 40, sector 4, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Toate procedurile aferente publicității imobiliare pentru imobilul prevăzut la art. 1 vor fi efectuate prin grija administratorului, respectiv, Biblioteca Metropolitană București.

Art.3 Biblioteca Metropolitană București are obligația ca în termen de 15 zile de la terminarea procedurilor de publicitate imobiliară, să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru\si Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat la art. 1.


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Biblioteca Metropolitană București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 11.03.2019.

ședința ordinară a Consiliului General alSECRETAR GENERAL

\ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, \          Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019

Nr.153

Anexă la H.C.G.M.B. nr.ZS/Z/.a.^.^oiS
Elemente de identificare


Nr.

Cri.


Cod clasificare


Denumirea bunuluiElemente de identificare descriptive

Adresa

Tip arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

4

Stradă

Radului


Biblioteca "George Coșbuc”


Suprafață teren din măsurători S=340 mp Suprafață construcții: C1=114 mp C2=44 mp C3=23 mpMariâger (Director ge

Mezei Ramona Ioai/^


biblioteca

ETROPOLUANĂ'^j bucurești


Anul dobândi rii după caz al dării în folosință


Valoare inventar


Situație juridicăNE-imobilul din str. Radului nr.36

SE - strada Radului SV-strada Pictor Ștefan Dumitrescu NV-imobilul din str. Pictor Ștefan Dumitrescu nr.41


Emitent


Prezidiul Marii Adunări Naționale


S.P.C.


CGMB


CGMBlliirrIOniu