Hotărârea nr. 152/2019

HOTARAREnr. 152 din 2019-03-11 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 14/28.02.2019 SITUAT IN BUCURESTI, STRADA POPA RUSU NR. 11, SCARA 1, ETAJ 7, AP. 31, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIARHOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipi, curești a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/28.02.2019 situat

în București, strada Popa Rusu nr.11, scara 1, etaj 7, ap.31, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

J


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1796.2/28.02.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 48/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 160/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de Vacantă succesorală nr. 14/28.02.2019;

Ținând cont de prevederile:

  • -  Articolului 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificărie și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacantă succesorală nr. 14/28.02.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea inventar în numele Municipiului București si Admin


Art.3 Predarea/primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndepli.nic«aȚ.procedunlor legate ■** i__x-------------------x_ -----• ra^Șub beneficiu de

^ui Imobiliar.


--...........■■■■............

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tet/dâil 305

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 11.03.2019

Nr. 152


\n

Anexa 1DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/28.02.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, str. Popa Rusu

nr. 11, sc. 1, et. 7, ap. 31,

sector 2

Apartament compus din 2 (două) camere de locuit, dependințe și boxa nr. 11 în suprafață de 2,61 mp, apartament cu o suprafață utilă de 53,52 mp, împreună cu o cotă parte corespunzătoare din părțile și dependințele comune ale imobilului (2,61%), precum și dreptul de folosință asupra terenului în suprafață de 10,18 mp, din totalul terenului pe care este edificat imobilul-bloc.