Hotărârea nr. 151/2019

HOTARAREnr. 151 din 2019-03-11 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 425/2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 42/2003 PRIVIND REGULAMENTUL DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR SI A TERENURILOR AFERENTE ACESTORA, CONFORM LEGII, DIN FONDUL LOCATIV DE STAT


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂ RÂ R E

pentru modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consili 425/2018 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat

Municipiului București nr. General al Municipiului București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Juridic nr. 4989/05.03.2019 si al Administrației Fondului Imobiliar nr.12837/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 47/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 159/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 425/2018 prin care se modifică art. 8 din Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat, anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003, se modifică și se completează cu următorul conținut:

Art.8 (1) Lista cu toate spațiile libere cu destinația de locuință și terenurile aferente acestora, aparținând domeniului public și privat al Municipiului București și domeniul privat al statului aflate în administrarea Administrației Fondului Imobiliar, se va comunica până la data de 15 ale lunii Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație, în vederea repartizării.

  • (2) Face excepție de la prevederile de mai sus, lista dependințelor și anexelor libere aflate în imobilele aflate în administrare, care va fi transmisă compartimentelor de resort constituite la nivelul consiliilor locale, urmând ca acestea să procedeze cu celeritate la repartizarea acestora către cei interesați, în vederea închirierii și ulterior vânzării, conform legii.

  • (3) Pentru repartizarea spațiilor arătate la alin. (2), comisiile constituite conform art. 2 din Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 iși vor exercita în continuare atribuțiile.”

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 425/ 2018 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro