Hotărârea nr. 150/2019

HOTARAREnr. 150 din 2019-03-11 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN IMOBILUL DIN BULEVARD 1 MAI NR. 28, SECTOR 6


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTARARE

privind trecerea în administrarea Centrului pentru Seniori al altă destinație situat în imobilul din Bulevard

romanla2019.eu

P>»țaa«Tțla RcmânW io CcrWM Urizu Etrcoonc


naiului București a spațiului cu âi nr. 28, sector 6


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Relații cu Publicul și Registratură și al Centrului pentru Seniori al Municipiului București nr. 525/ 14.01.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 31/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 31/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitarea nr. 893/03.09.2018 a Centrului pentru Seniori al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Primăriei Municipiului București prin Direcția Relații cu Publicul și Registratură în administrarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București a spațiului cu altă destinație în suprafață de 96,90 m.p. situat în imobilul din București, B-dul 1 Mai nr. 28, sector 6, în vederea desfășurării activităților specifice.

Art.2 Predarea - primirea bunului precizat la art. 1 se va face pe bază de proces verbal predare-primire încheiat între Direcția Relații cu Publicul și Registratură, din cadrul Primăriei Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 Plata tuturor utilităților, precum și a tuturor taxelor aferente spațiului rămân în sarcina utilizatorului, respectiv Centrul pentru Seniori al Municipiului București.

Art. 4 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.151/2015 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr. 150B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro