Hotărârea nr. 149/2019

HOTARAREnr. 149 din 2019-03-11 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINIISTRAREA MINISTERULUI SANATATII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 9-11, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400 - INTERSECTIE CALEA VITAN - BARZESTI"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

*


^Cr,A C'

,   *     cP'^.7

NI A,.-.

țdnei hotărâri pentru inisterului Sănătății în

9


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emi transmiterea din domeniul public al statului și admipg domeniul public al Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 4 al Municipiului București, Șoseaua Vitan Bârzești nr. 9-11, în vederea realizării obiectivului de investiții "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan - Bârzești”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generală Infrastructură și al Direcției Patrimoniu nr. 3589/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 43/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 156/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Genera! nr. 72/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu Etapa II - KM 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești” în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul public al Municipiului București, în vederea realizării obiectivului de investiții "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - KM 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești”, precum și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local, a unei suprafețe de teren de 232 m.p. din imobilul teren în suprafață totală de 16.283 m.p., situat în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 9-11, sector 4, București, înscris în Cartea Funciară nr. 213102 a Municipiului București, proprietate publică a statului român și administrat de Ministerul Sănătății.

J

Art.2 Imobilul prevăzut la art.1 se identifică potrivit anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. XS-

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului General al Municipiului București. \ r’ —------------------------- M

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela RaiciuSECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 11.03.2019

Nr. 149


ANEXA NR. 1

DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului din care face parte suprafața de teren pentru care se solicită transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății, în domeniul public al Municipiului București și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local

Nr.

MFP

Cod de clasificațic

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Date de identificare

Caracteristici

tehnice

Anul dobândirii/ dării în folosință

Valoarea de inventar (în lei)

-

-

Municipiul

București

Domeniul public al statului și administrarea Ministerului

Sănătății

Domeniul public al Municipiului

București

Municipiul

București, Șoseaua Vitan-

Bârzești nr. 9-11, sector 4

Suprafață de

232 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 213102

-

-

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:2000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului:

213102

16283 mp

Șoseaua Vitan Barzesti nr 9-11, București

UAT Sector 4

O

o

o

591200

59I400


.1800


>1600
Inventar de coordonate puncte de contur Sistem Stereografic 1970Nr Pct

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi

D(u*1)

X(m]

Y[mj

1

321749 088

591248 431

33 141

2

321715 996

591246 631

0 993

3

321715917

591247.621

63.118

4

321652 888

591244 268

6 448

5

321652.609

591250 710

5.546

6

321647 064

591250 603

1.286

7

321645 889

591250 081

1 554

8

321644 938

591248 852

1 189

9

321644 686

591247.690

67.628

10

321648 279

591180 158

3 346

11

321650 606

591177.754

4 951

12

321650 717

591172.804

9 629

13

321651 240

591163 189

3 448

14

321649 294

591160 343

50 766

15

321652 474

591109 677

3.376

Iu

321654 225

591106 791

7 611 !

17

321660 122

591101 979

2 363

18

321662 405

591101 368

2 532

19

321664 931

591101 191

6 657

20

321671 520

591102.141

43 521

21

321710 889

591120 693

40 530

22

321748 054

591136 863

17 209

23

321764.310

591142.510

3.585 I

24

321766 222

591145 543

2 348

25

321766 432

591147 882

5.202

i      26

321765 545

591153 008

6 404

27

32177-lJuo

591153 371

6 978

28

321778 892

591153 960

2 999

29

321781 888

591154 096

25 584

30

321780 239

591179.627

73 509

31

321775 734

591252 998

1 801

32

321773.936

591252 888

3935

33

321770 009

591252 631

9 180

34

321761 121

591250 333

6.252

35

321757 293

591255 276

4 871

36

321753 247

591257 989

4 133

II 37

321749 217

591258.904

10 474

|| S=162S3mp


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil


Situație actuala

(inainte de dezlipire )

Situație viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

213102

16283

Curți construcții

LOT 1 ( S= 232 mp )

Curți construcții

Suprafața afectata de culoarul de expropriere

LOT 2 ( S= 16051 mp)

Curți construcții

Rest proprietate

TOTAL:

16283

16283
Executant: S.C. GEO-TOPO S.R.L.Confirm executarea fr^suratorilpclateren, corectitudinea întocmirii docufr si corespondenta acesterealițatea $jn teren UTORtZARE SniARO-B-J f1’ Nr. 0516

GEO-TOPO S.R.L. i ^'7


Data: Februarie 2019