Hotărârea nr. 148/2019

HOTARAREnr. 148 din 2019-03-11 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI CONSTRUCTII SI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 2-4, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400 - INTERSECTIE CALEA VITAN - BARZESTI"

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

J


romania2019.eu

Frewurțh aomârw cercau Urtzn Ewr»


privind solicitarea către Guvernul României


Xu^,c,p/z;>

j

' XX -

erțntere a unei hotărâri pentru hlistrarea Ministerului Apărării

transmiterea din domeniul public al statuluj^i ad

Naționale în domeniul public al MunicipiuluTBucurești a unei construcții și a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 4 al Municipiului București, Șoseaua

Vitan Bârzești nr. 2-4, în vederea realizării obiectivului de investiții "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan - Bârzești”


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generală Infrastructură și al Direcției Patrimoniu nr. 3590/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 43/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 156/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General nr.72/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu -Splai Dudescu Etapa II - KM 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești” în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul public al Municipiului București, în vederea realizării obiectivului de investiții "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - KM 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești”, precum și declararea din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local, a unei suprafețe de teren de 16.182 m.p. din imobilul teren în suprafață totală de 506.389 m.p., precum și a construcției în suprafață de 44 m.p. aflată pe acesta de la adresa Șoseaua Vitan Bârzești nr. 2-4, sector 4, București, înscris în Cartea Funciară nr. 213049 a Municipiului București, proprietate publică a statului român și administrat de Ministerul Apărării Naționale.                        X O X

Art.2 Imobilul prevăzut la art.1 se identifică potrivit anexeloL nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 11.03.2019

Nr. 148ANEXA NR. 1DATELE DE IDENTIFICARE


ale imobilului din care face parte suprafața de teren și construcția pentru care se solicită transmiterea


din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public


al Municipiului București și declararea din bunuri de interes public național în bunuri de interes °'Rect(a


public local
Locul

unde este

situai

imobilul

București

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Date de identificare

Domeniul

public al

Municipiul

statului aflat

București,

Domeniul

in

Șoseaua

administrarea

public al

Vi lan-

Ministerului

Municipiului

Bârzești

Apărării

București

nr. 2-4,

Naționale

sector 4

Suprafața de

16.182 mp.

teren și

construcție

de 44 mp.,

parte din

imobilul cu

nr. cadastral

213049
de


inventar


folosință


(în lei)

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


Nr. cadastral


213049


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE


A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE


SCARA 1:5000Anexa Nr.

/ari c        jw/ / /.o 3 i-o) g


Suprafața măsurata

Adresa imobilului:

506389 mp

Șoseaua Vitan Barzesti nr 2-4, București

UAT Sector 4
Inventar de coordonate puncte de contur Sistem Stereografic 1970


x|mj


Ylm)


LOT 2- suprafața ramasa in proprietate


S = 490207 mp

Statul Roman -pnn Administrator MApN


321569.112 321352 668 321201.100 321096.794 321098275 321198 108 321206.559 321288.852 321052.791 321080 995 321178.774 321319 980 321322815 321325 028 321359 986 321397 971 321339 288 3213’18 >10 321173.996 321236.488 32134 2 754 32134 7 637 321421 400 321420.607 321420.382 321430.107


592083.644 591980.198 591908 330 591854.248 591851.549 591903.798 591891.178 591725.182 591603764 591539107 591589 626 591659 347 591652 707 591651.739 591581 187 591506.9B8 591475.331 531354.632 591243.175 591114.865 590944.317 590943.102 5909B0.726 590983 073 590985.577 590990.709


321436.595 321442 811 321469.574 321473.612 321477 585 321484.250 321486.817 321638.777 321641.244 321832 194 321638215 321621.327 321614.968 321615.399 321631.370 321645.919 321659.874 321673.403 321683.780 321689.545 321696 025 321779.889 32*83- AP 321854.80b 321891 286 321913.310 321914.021 321770.986 321689.126


590994.161 590991 815 591006 192 591008.319 591008.604 591012.313 591011.771 591089.609 591091.806 591111.990 591114.828 591316 606 591324.562 591335.255 591333.733 591366.264 591388475 591395.898 591419.046 591446.736 591485.140 591679.475

592056.155 592147.230 5922’5.751 592273.297 592228 t68 592180.908


S~506389mo(direcția

TEHNICA $|

JURIDICA


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil


Situație actuala

(inainte de dezlipire)

Situație viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața ( mp )

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

213049

506389

Curți construcții

LOT 1 ( S teren = 16182 mp ) (S c-tie Cl= 44 mp )

Curți construcții

Suprafața afectata de culoarul de expropriere

LOT 2 ( S teren = 490207 mp )

Curți construcții

Rest proprietate

TOTAL:

506389

506389

_

zcorectitudi&ea i