Hotărârea nr. 145/2019

HOTARAREnr. 145 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATILOR PE ACTIUNI COMPANIA·MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. SI A COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A., IN SCOPUL CONTINUARII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICAHOTĂRÂRE privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compani București S.A. și a Companiei Municipale Energetica continuării serviciului de alimentare cu energie termică

urjibipală Termoenergetica ervipii-București S.A., în scopul


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Juridic nr. 763/6/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 9/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.152/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de nota de fundamentare pentru aprobarea propunerii de divizare prin transferul simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A., către doua societăți existente (Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A.) precum și de Decizia definitivă cu nr. 6504/22.11.2018 a Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București, prin care au fost anulate Hotărârile C.G.M.B. date sub nr. 67/28.02.2017 si nr. 94/29.03.2017, prin care s-a apreciat că ar fi necesară o majoritate de doua treimi în această situație a înființării Companiei;

Raportat la necesitatea de a conserva continuarea si funcționarea serviciilor publice cu caracter economic, gestionate de întreprinderile publice înființate, precum și raportat la obligația Municipalității de a furniza colectivității locale teritoriale aferente Municipiului București, servicii publice cu caracter economic, absolut necesare, esențiale pentru asigurarea unui standard minim și rezonabil de viață al locuitorilor din Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

 • - Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii C.G.M.B. nr. 141/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov;

în temeiul prevederilor art. 17, ari. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 37 și art. 45 alin. (3), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘT

/

Art.1 (1) Se aprobă participarea Municipiului București la constituirea unei societăți pe acțiuni cu denumirea "Compania Municipală Termoenergetica București S.A.”.

 • (2) Scopul constituirii Societății este prestarea șN^^^^^en/îcîujjji public de

alimentare cu energie termică în arealul deservit de Aspei^tia/de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica - producere, transport, distrijxiîie/âf furnizare a energiei termice (Serviciul de utilitate publică).                      C-—

 • (3)  Societatea este operatorul Serviciul de utilitate publică, din categoria operatorilor prevăzuți la art. 2 și art. 28 din alin. (2) indice 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (operatori cu statut de societăți reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu capital integral al unităților administrativ -teritoriale), căreia Municipiul București îi va atribui în mod direct, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, Contractul de Delegarea a gestiunii Serviciului de utilitate publică;

 • (4) Societatea în calitate de Delegat, va desfășura exclusiv activități din sfera furnizării/prestării Servicii de utilitate publică destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica.


Art.2 Membrii fondatori ai societății Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. vor fi:

 • -  Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București, domnul Sebeșan Mircea Radu, domnul Ciudomirov Mihai Anton, domnul Șuhan Valeriu Nicolae, domnul Catana Claudiu Daniel si domnul Tutu Radu Cristian.

 • -  Comuna/Orașul.......... prin Consiliul Local al ........ persoană juridică română de

drept public, cu sediul în .......... având Cod de identificare .........., reprezentată

prin consilier/consilieri...........;

 • -  Comuna/Orașul .......... prin Consiliul Local al ........ persoană juridică română de

drept public, cu sediul în ........., având Cod de identificare .........., reprezentată

prin consilier/consilieri...........;

Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate al societății, conform CAEN, ca fiind: furnizarea de abur si aer condiționat - 353;

 • (2) Activitatea principală a societății este: 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;

Această clasă include:

-producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri

-producerea și distribuția de aer rece

-producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire

-producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar

 • (3) Activități secundare ale societății:

 • 3511 Producția de energie electrică

 • 3512 Transportul energiei electrice

 • 3513 Distribuția energiei electrice

 • 3514 Comercializarea energiei electrice

 • 3521 Producția gazelor


 • 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

 • 3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin con

  /

  5550


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București,


4211 Lucrări de construcții ale drumurilor si autostrăzilor

I

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții >4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte 6820 închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

7112 Activități de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

7120 Activități de testări si analize tehnice;

7490 Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

8559 Alte forme de învățământ

Art.4 Se aprobă sediul social al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. la adresa din str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 18, camerele 1 și 2, sector 4, București.

Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în cuantum de 120.000 lei, împărțit în 12.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare.


 • (2) Structura acționariatului va fi:

 • -  Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București va deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,999 % din capitalul social;

 • -  Comună/Oraș.............., prin Consiliul Local al..............va deține un număr de 6

acțiuni numerotate de la 11.989 la 11.994 reprezentând 0,0005% din capitalul social;

 • -  Comună/Oraș.............., prin Consiliul Local al..............va deține un număr de 6

acțiuni numerotate de la 11.995 la 12.000 reprezentând 0,0005% din capitalul social;

 • (3) Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, 119.880 lei aport în numerar;

 • - Comună/Oraș ..............., prin Consiliul Local al .............. 60 de lei, aport în

numerar;

 • - Comună/Oraș ..............., prin Consiliul Local al .............. 60 de lei, aport în

numerar.

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipale Termoenergetica București S.A. în cuantum de 119.880 lei reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București.

Art.6 (1) Compania Municipală Termoenergetica București S.A. va funcționa în sistem unitar de administrare.

 • (2) Se aprobă componența Consiliului de Administrație astfel:

 • - Membru - domnul Burghiu David Alexandru, cetățean roman, născut la data

de.........., in..........., domiciliat in............... str.............., nr..... bl..... sc....., ap

Sector ..... identificat cu .... seria .... nr.....eliberata la data de ...........de

CNP

 • - Membru - domnul Gogescu luliu Dan, cetățean roman, născut la data de

in..........., domiciliat in.............., str............... nr...,, bl..... sc...... ap......, Sector ....,

identificat cu .... seria .... nr.....elibefâ^ la data de ...........de............

CNP

 • - Membru - doamna Cliseru Speranța, cetățean roman, născut la data de

in............ domiciliat in............... str..........nr..... bl..... sc....., ap......, Sector ....,

K >


identificat cu .... seria .... nr.....eliberata

CNP

 • - Membru - domnul Ciolan Sebastian Nicolae, cefâțeanPr^fnan, născut la data

de.........., in..........., domiciliat in.............., str...........T^nr...., bl..... sc...... ap.......

Sector ..... identificat cu .... seria .... nr.....eliberata la data de ...........de

CNP

 • - Membru - domnul Beu Hasanogu Cristian, cetățean roman, născut la data

de.........., in............ domiciliat in.............., str............... nr...., bl..... sc...... ap

Sector identificat cu .... seria .... nr.....eliberata la data de ...........de

CNP

 • - Membru - doamna Arghir Georgeta, cetățean roman, născut la data de

in..........., domiciliat in............... str............... nr...., bl..... sc...... ap......, Sector .....

identificat cu .... seria .... nr.....eliberata la data de ...........de

CNP

 • - Membru - domnul Andrei Mircea Dragoș Nicolae, cetățean roman, născut la data

de.........., in..........., domiciliat in.............., str............... nr..... bl..... sc...... ap.......

Sector ...., identificat cu .... seria .... nr.....eliberata la data de ...........de............

CNP

 • (3) Durata mandatului primilor administratori este de maxim 2 (doi) ani, iar puterile le exercită împreună.

 • (4) în termen de cel mult 4 (patru) luni de la finalizarea și aprobarea proiectului de divizare, se va demara de către Consiliul General al Municipiului București procedura de selecție a expertului independent care va asista Consiliul General al Municipiului București în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

 • (5) în toate etapele de selecție a expertului independent și de recrutare prevăzute la alin. (4), Consiliul General al Municipiului București prin intermediul Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General va îndeplini toate procedurile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

 • (6) Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București va întocmi și înainta un raport cu rezultatele selecției membrilor în Consiliul de Administrație care va fi supus spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.

 • (7) După validarea raportului privind selecția candidaților pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație, Consiliul General al Municipiului București va mandata reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze și să aleagă conform mandatului acordat.

 • (8) Obligațiile de raportare prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 pentru întreprinderile publice la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale exercită calitatea de acționar sunt prezentate și analizate în cadrul Consiliului General al Municipiului București și ulterior sunt supuse aprobării Adunării Generale a

  sau extraordinare,


Acționarilor din societatea respectivă.

Art.7 (1) Reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor nu vor putea exercita fără mandat special din partea Consiliului General al Municipiului București atribuțiile acesteia (stabilite în sarcina adunării ordinare potrivit legii și Actului Constitutiv), referitoare la:

a) schimbarea formei juridice a societății;


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România;


ii generale ordinare semnați vor hotărî în J

ai căror


b) aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoTtaC^ef€^afaceri și de restructurare economico - financiară a Societății;

,       (2) Pentru toate celelalte hotarari stabilite în sarcin

sau extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv, repr conformitate cu prevederile legale în interesul Municipiului București, reprezentanți sunt

(3) Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), lit. c) și lit. f) din Legea nr 31/1990 către Consiliul de Administrație, conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Art.8 Se aprobă componența primei comisii de cenzori ai societății formată din:

 • - Doamna Muntianu Ana - auditor financiar/ expert contabil, cetățean roman, născut

la data de..........in...........domiciliat in........str.............., nr.....Sectoridentificat cu ...

seria ... nr......eliberata la data de........., de........, CNP

 • - Doamna Tescan Alina Magda, cetățean roman, născut la data de ..........in

domiciliat in........str...............nr. ..., Sector.....identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la

data de..........de.........CNP

 • - Doamna Joița Julieta Rozalia, cetățean roman, născut la data de ..........in

domiciliat in......., str.............., nr.....Sector...., identificat cu ... seria ... nr......eliberata la

data de..........de.........CNP...................

Art.9 Se aprobă durata societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.- nelimitată.

Art. 10 Se aprobă reprezentanți ai Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.:

 • -  Domnul Sebesan Mircea Radu, cetățean roman, născut la data de..........in

domiciliat in........ str.............., nr. ..., Sector ...., identificat cu ... seria ... nr

eliberata la data de........., de.........CNP

 • -  Domnul Ciudomirov Mihai Anton, cetățean roman, născut la data de

..........in........... domiciliat in........ str............... nr..... Sector..... identificat cu ... seria ... nr......eliberata la data de........., de.........CNP

Domnul Șuhan Valeriu Nicolae, cetățean roman, născut la data de..........in

domiciliat in......., str............... nr..... Sector ...., identificat cu ... seria ... nr......

eliberata la data de........., de........, CNP

 • -  Domnul Catana Claudiu Daniel, cetățean roman, născut la data de..........in

domiciliat in......., str............... nr..... Sector ..... identificat cu ... seria ... nr......

eliberata la data de........., de........, CNP

 • -  Domnul Țuțu Radu Cristian, cetățean roman, născut la data de ..........in

domiciliat in......., str.............., nr..... Sector ...., identificat cu ... seria ... nr......

eliberata la data de..........de........, CNP

Art.11 Se aprobă actul constitutiv al societății conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 (1) Se aprobă participarea Municipiului București la constituirea unei societăți pe acțiuni cu denumirea "Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.”

 • (2) Scopul constituirii Societății este prestarea activităților și serviciilor ce nu sunt conexe activității de producere, transport, distribuție și furnizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deseryiT de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București Ilfov;

Art. 13 Membri fondatori ai societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. vor fi:                                  /

iur^ștî^persoană ilgyarcful Regina 7117, reprezentat ucuresti, domnul- Municipiul București prin Consiliul General al MunicipfuSO® juridică română de drept public, cu sediul în BucureștO Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fisc^lă^2i prin consilieri din cadrul Consiliului General al MuQțdpiului-Amzăr Gheorghe, domnul Chirică Petre, domnul Circa Honorius Edward Adrian, domnul Voicu Ion Valentin și domnul Florescu Adrian Constantin.

Comuna/Orașul .......... prin Consiliul Local al ........ persoană juridică română de

drept public, cu sediul în ........., având Cod de identificare .........., reprezentată

prin consilier/consilieri...........;

Comuna/Orașul .......... prin Consiliul Local al ........ persoană juridică română de

drept public, cu sediul în ........., având Cod de identificare .........., reprezentată

prin consilier/consilieri...........;

Art.14 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate al societății ca fiind 432 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat.

 • (2) Activitatea principală a societății este: 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat;

 • (3) Activități secundare ale societății:

 • 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

 • 3312 Repararea mașinilor;

 • 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice;

 • 3314 Repararea echipamentelor electrice;

 • 3319 Repararea altor echipamente;

 • 3320 Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale;

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale

J                                                                                         J                                                                         5

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor si autostrăzilor

J

 • 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații 4291 Construcții hidrotehnice;

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții ;

 • 4321 Lucrări de instalații electrice

 • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4391 Lucrări de nivelatori, șarpante si terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;

4618 Intermedieri în comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a;

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4671 Comerț cu ridicata si combustibililor solizi, lichizi si gazoși si al produselor derivate 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte

5210 Depozitări;

5224 Manipulări

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

 • 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și at comunicări

 • 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată /le acesteaB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, RorfiâniȘ; tel.: 021 305 55 00;

Z^C'Plî^ț ZZ^^Z/ //«. K        ''f- <

®S-->rEH'«CA Șl rtCtf Jt/R/o»C z % *

\x4>/*'a a*4


CV

k ?c’

m, >° v


7120 Activități de testări si analize tehnice;                          0

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. /'''

8130 Activități de întreținere peisagistică                         ' conform CU ORIGINALUL

8559 Alte forme de învățământ                                  ______________________

3411 Servicii de administrație publică generală

Art.15 Se aprobă sediul social al societății la adresa din Splaiul Unirii, nr. 76, et. 1,

Clădirea River Piaza, corp A, sectorul 4, București.

Art.16 (1) Se aprobă capitalul social al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în cuantum de 120.000 lei, împărțit în 12.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

 • (2) Structura acționariatului va fi:

 • -  Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București va deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,999 % din capitalul social;

 • -  Comuna/Orașul ............, prin Consiliul Local al............ va deține un număr de 6

acțiuni numerotate de la 11.989 la 11.994 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

 • -  Comuna/Orașul ............., prin Consiliul Local al.......... va deține un număr de 6

acțiuni numerotate de la 11.995 la 12.000 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

 • (3) Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

 • -   Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 119.880 lei, aport în numerar;

 • -  Comuna/Orașul ............, prin Consiliul Local al ................ 60 de lei, aport în

numerar;

 • -  Comuna/Orașul ............. prin Consiliul Local al................. 60 de lei, aport în

numerar.

 • (4) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în cuantum de lei 119.880 lei reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București.

Art.17 (1) Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. va funcționa în sistem unitar de administrare.

(2) Se aprobă componența Consiliului de Administrație astfel:

 • - Membru - domnul Chiriță Sorin, cetățean roman, născut la data de.........., in

domiciliat in.............., str...............nr.....bl.....sc....., ap......, Sector..... identificat cu

.... seria .... nr.....eliberata la data de...........de..........., CNP

 • - Membru - domnul Coaje Valentin Marius, cetățean roman, născut la data de

in..........., domiciliat in.............., str.............., nr...., bl..... sc...... ap......, Sector .....

identificat cu .... seria .... nr..... eliberata la data de ...........de

CNP

 • - Membru - domnul Marinescu Mihai., cetățean roman, născut la data de...........

in............ domiciliat in............... str.............., nr...., bl..... sc....., ap......, Sector .....

identificat cu .... seria .... nr..... eliberata la data de ...........de............

CNP

 • - Membru - domnul Vasile Ardenel Mihail, cetățean roman, născut la data de

in..........., domiciliat in.............., str.............., nr...., bl..... sc....., ap......, Sector ....,

identificat cu .... seria .... nr..... eliberata la data de ...........de

CNP

 • - Membru - domnul Tudor Andrei, cetățean roman, născut la data de

in          dnmiriliaf in            otr

identificat cu .... seria .... nr..... eliberâ^^^^^^Ș^^~7de^77-.~

 • - Membru - domnul Șerpescu Cătălin Constantin, cetâleați Mrban, născut la data

de.........., in..........., domiciliat in.............., str......nr.Y., bl..... sc....., ap

Sector ..... identificat cu .... seria .... nr..... elib^rataJerdata de ...........de

CNP

 • - Membru - doamna Trifan Laura Mihaela, cetățean roman, născut la data de

in............ domiciliat in............... str.............., nr...., bl..... sc...... ap......, Sector ....,

identificat cu .... seria .... nr.....eliberata la data de.........................de.......................

CNP

 • (3) Durata mandatului primilor administratori este de maxim 2 (doi) ani, iar puterile le exercită împreună.

 • (4) La data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege se va demara de către Consiliul General al Municipiului București procedura de selecție a expertului independent care va asista Consiliul General al Municipiului București în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011.

 • (5) Obligațiile de raportare prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 pentru întreprinderile publice la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale exercită calitatea de acționar sunt prezentate și analizate în cadrul Consiliului General al Municipiului București și ulterior sunt supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor din societatea respectivă.

Ari. 18 Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), lit. c) și lit. f) din Legea nr. 31/1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19 Se aprobă componența primei comisii de cenzori ai societății formată din:

 • - Doamna Alexe lonelia - auditor financiar/ expert contabil, cetățean roman, născut la

data de .........in.........., domiciliat in......., str............... nr. ..., Sector ...., identificat cu ...

seria ... nr....., eliberata la data de........., de.........CNP...............;

 • - Doamna Nițu Gabriela, cetățean roman, născut la data de..........in........... domiciliat

in......., str.............., nr. ..., Sector ..... identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data

de........., de.........CNP................;

 • - Domnul Guță Marius, cetățean roman, născut la data de..........in.........., domiciliat

in........ str.............., nr. ..., Sector ..... identificat cu ... seria ... nr...... eliberata la data

de........., de........, CNP...................

Art.20 Se aprobă durata societății Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.- nelimitată.

»

Art.21 Se aprobă reprezentanții Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a societății Compania Municipale Energetica Servicii București S.A.:

 • -  Domnul Amzăr Gheorghe, cetățean roman, născut la data de ..........in

domiciliat in......., str.............., nr..... Sector ..... identificat cu ... seria ... nr......

eliberata la data de..........de........, CNP

 • -  Domnul Chirică Petre, cetățean roman, născut la data de..........in.........., domiciliat

in........ str.............., nr. ..., Sector..... identificat cu ... seria ... nr...... eliberata la

data de........., de........, CNP

 • -  Domnul Circa Honorius Edward Adrian, cetățean roman, născut la data de

..........in.........., domiciliat in........ str............... nr/\.., Sector ..... identificat cu ... seria ... nr......eliberata la data de..........deZ........CNP

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București/R^mânia; tel.: 021305 55ÎâC?www.pmb.ro


Domnul Voicu Ion Valentin, cetățean roman, r domiciliat in......., str............... nr.     Sector ...

eliberata la data de..........de........, CNP.............

Domnul Florescu Adrian Constantin, cetate:

..........in.........., domiciliat in........ str............... nr..... Sector ..... identificat cu ...

seria ... nr....., eliberata la data de........., de.........CNP................;

Art.22 Se aprobă actul constitutiv al societății conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.23 (1) Se aprobă reorganizarea Companiei Municipale Energetica București S.A. prin divizare, finalizată prin dizolvare. în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Consiliului General a Municipiului București se va convoca Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. care va aproba declanșarea procedurii de divizarea a acesteia. Compania Municipală Energetica București S.A. continuă activitatea conform tuturor Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București (conform anexei nr. 3) adoptate până în prezent pentru funcționarea și organizarea sa până la data dizolvării acesteia.

 • (2) Se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. și Consiliul de Administrație al acesteia să întocmească și să aprobe proiectul de divizare cu respectarea art. 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Divizarea Companiei Municipale Energetica București S.A. se va realiza prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către societățile nou constituite prevăzute la art. 1 și art. 12 din prezenta hotărâre.

 • (4) Partea divizata din Compania Municipală Energetica București S.A. care corespunde serviciului public de alimentare cu energie termică va fi transferată către Compania Municipală Termoenergetica București S.A, care primește activele și pasivele corespunzătoare, avizele și licențele, contractele și personalul aferent prestării serviciului public.

 • (5) în termen de 90 de zile de la înregistrarea transferului conform alin. (4), cele două societăți nou constituite, beneficiare ale patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A. au obligația de a prezenta Consiliului General al Municipiului București planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare și de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.

J                                                     J

Art.24 Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitatea de producere a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București Ilfov prin gestiune directă.

Art.25 Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., va prelua activele și pasivele corespunzătoare, avizele și licențele, contractele și personalul aferente prestării serviciilor care nu sunt conexe serviciului de utilitate publică.

Art.26 Se mandatează reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. pentru demararea procedurilor legale și totodată să exercite drepturile și obligațiile acționarului majoritar în vederea divizării Companiei.

Art.27 La data înregistrării hotărârii de finalizare a divizării, acesta își va produce efectele prevăzute de lege, iar Compania Municipală-Energetica București S.A. va începe de îndată procedura de dizolvare și radere Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuri

de la Oficiul National al


Art.28 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 85/26.02.2019 se abrogă.

Art.29 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Energetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 11.03.2019

Nr. 145’
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roîncheiat între:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentată prin consilier .............................., cetatean........., domiciliat in Mun............, Str.............., nr......, bl......., sc......., ap. ........ Sector......, posesor al CI seria.......nr........emisa de.........Sector........., CNP..............și.................., cetatean............., domiciliat in Mun............, Bd.........., nr.........., bl........., sc........., ap.........., etaj ......

,Sector , posesor al CI seria nr......... emisa de ..........., CNP ............. in baza HCGMB nr.

........./.............

COMUNA/ORAȘUL............prin Consiliul Local al..............., persoană juridică română de drept public,

cu sediul în..........................., având Cod de Identificare.............., reprezentată prin prin consilier

........................cetatean............., domiciliat in Mun............, Bd.........., nr.........., bl........., sc........., ap. ........., etaj ......, Sector......., posesor al CI seria.......nr.........emisa de..........., CNP.............in baza HCL .................nr........../............

COMUNA/ORAȘUL....................prin Consiliul Local al...............persoană juridică română de drept

public, cu sediul în ........................., având Cod de Identificare....................., reprezentată prin

consilier...............cetatean............., domiciliat in Mun............, Bd.........., nr.........., bl........., sc.........,

ap.........., etaj ......,Secor......., posesor al CI seria.......nr.........emisa de..........., CNP.............in baza

HCL...................nr........../............

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

 • 1.1. Denumirea societății este COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A, conform dovezii de disponibilitate denumire nr. 97128 din data de 19.02.2019 eliberată de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

 • 1.2. în toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

 • 1.3. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

 • 2.1. Societatea Compania Municipală Termoenergetica București S.A. este o societate pe acțiuni.

 • 2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

 • 2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

le, agenții, reprezentanțe sau adtțnării generale extraordinare a


 • 3.1. Sediul societății este în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18 camerele 1 și 2, sector 4 București.

 • 3.2. Societatea va putea înființa sau desființa sedii sec

alte asemenea unități fără personalitate juridică, pri/fhor acționarilor.

 • 3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legiii&f a acționarilor.


  durjjării generale extraordinare


  -AArt. 4 DURATA SOCIETĂȚII

 • 4.1. Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cjj/data-4nmatriculării în Registrul Comerțului.

 • 4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

 • 5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

353 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIȚIONAT

Activitatea principala a societății:

3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIȚIONAT

Această clasă include:

-producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri

-producerea și distribuția de aer rece

-producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire

-producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar

 • 6.2. Activitati secundare ale societății:

 • 3511 Producția de energie electrică

 • 3512 Transportul energiei electrice

 • 3513 Distribuția energiei electrice

 • 3514 Comercializarea energiei electrice

 • 3521 Producția gazelor

 • 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

 • 3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor si autostrăzilor

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4950 Transporturi prin conducte

6820 închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

7112 Activități de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea 7120 Activități de testări si analize tehnice;

7490 Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

8559 Alte forme de învățământ

 • 5.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.


 • 5.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

 • 6.1 Capitalul social subscris este de 120.000 lei, subscris șj^/ars^Kryni

 • 6.2. Capitalul social subscris este împărțit în 12.000 acțfwfd ffop4inative<X*eca'^e în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL număr de 11.988 acțiuni numerotate de social;

COMUNA/ORASUL...............prin CONSILIUL LOCAL AL....................va deține un număr de 6

acțiuni numerotate de la 11.989 la 11.994 reprezentând 0,0005 % din capitalul social; COMUNA/ORAȘUL..................prin CONSILIUL LOCAL AL....................va deține un număr de

6 acțiuni numerotate de la 11.995 la 12.000 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 119.880 lei, aport in numerar;

 • - Comuna/Orasul................prin Consiliul Local al..............60 de lei, aport în numerar;

 • - Comuna/ Orașul ...............prin Consiliul Local al..................60 de lei, aport în numerar.

 • 6.4. Vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipale Termoenergetica București S.A. în cuantum de 119.880 lei reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București.

 • 6.5. - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi in proporție de 99,999 %;

 • -  COMUNA/ORASUL ............, prin CONSILIUL LOCAL AL..................va participa la beneficii și

pierderi in proporție de 0,0005 %

 • -  COMUNA/ ORAȘUL.............prin CONSILIUL LOCAL AL..................va participa la beneficii și

pierderi in proporție de 0,0005%;

Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

 • 7.1. Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

 • 7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

 • a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

 • b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;

 • c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

 • d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

 • 7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

 • 7.4. în situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

 • 7.5. în situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească

acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.                              <

 • 7.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabtffte de,

a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate. //    /

\ P //

w-z y,v\

a

lunar ea Generală a Acționarilor care • 7.7. Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act                                        ia majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

 • 7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

 • 7.9. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor sau deciziei consiliului de administrație, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege

Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

 • 8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

 • a) micșorarea numărului de acțiuni;

 • b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

 • c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

 • 8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

 • a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;

 • b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;

 • c) alte procedee prevăzute de lege.

 • 8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 • 8.4. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

 • 8.5. Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

 • 8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

 • 8.7. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Art. 9 ACȚIUNILE

 • 9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

 • 9.2. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

 • 9.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

 • 9.4. Prin prezentul Act Constitutiv, acționarii acordă societății, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

 • a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească primii membrii ai Consiliului de Administrație;

 • b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;

 • c)  propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății;

 • d) Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de către Consiliul de  g)


  acordă avizul conform pentru constituirii altor de lege;  CU ORIGINALUL


 • h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;

 • i)  are dreptul de fi informată, despre activitatea societății.

Art. 10 DREPTURI Șl OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

 • 10.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

 • 10.2 Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

 • 10.3 Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

 • 10.4 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

 • 10.5 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

 • 10.6 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

 • 11.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare..

 • 11.2. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vânzători"), proporțional cu cota parte de capitalul social deținută în societate.

 • 11.3. în termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor ofertate spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

 • 11.4. în termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de transfer, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.

 • 11.5. în situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

 • 11.6. Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

 • 11.7. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

 • 12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din acționari sau reprezentanți ai acestora.

 • 12.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în gene/aj, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.>

e convocare va fi

lefax, priri\șcrisfyare electronică


 • 12.3. Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului act/onsti expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  nf^ouoriCINalu.


sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre acționari. Corrt/ecărea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

 • 12.4. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 • 12.5. Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

 • 12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra

activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu un procent de 99,999 %, COMUNA/ORAȘUL.............PRIN CONSILIUL LOCAL AL .................cu un procent de reprezentare de

0,0005%, și COMUNA/ORAȘUL......................prin CONSILIUL LOCAL AL cu un procent de reprezentare

de 0,0005 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatari.

 • 12.7.  în perioada în care Municipiul București este acționar al Societății, interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de reprezentanții numiți prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

 • 12.8. Reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor nu vor putea exercita, fără mandat special din partea Consiliului General al Municipiului București, atribuțiile acesteia (stabilite în sarcina adunării oridinare sau extraordinare, potrivit Actului Constitutiv), referitoare la:

 • a)  schimbarea formei juridice a societății;

 • b) aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare, de afaceri si de restructurare economico - financiară a Societății;

 • 12.9. Pentru toate celelalte hotarari stabilite în sarcina adunării generale ordinare sau extraordinare, potrivit legii si Actului Constitutiv, reprezentații desemnați vor hotărâ în conformitate cu prevederile legale în interesul Municipiului București, ai căror reprezentanți sunt.

 • 12.10. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

 • 12.11. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

 • 12.12. în convocarea pentru prima adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

 • 12.13. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

A) Adunarea Generala Ordinara

 • 12.14. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

 • a)  discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe ba ortului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixeaza dividendelej^

 • b)  solicita revizuirea si aproba planul de administrare al  • c)

  • d)

  • e)

  • f)

  • g)

  • h)

  ■)

  j)

  k)

  • l)

  m)

  n)

  o)


numește și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusa de acționari;

aproba si incheie contractele de administrare ale administratorilor societății si stabilește, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

aproba bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;

se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare; stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți in comitetele consultative, in conformitate cu prevederile legii;

Stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesionala pentru administratori;

hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garanțiilor;

analizeaza rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul si perspectivele societății cu referire la profit si dividende, poziția pe piața interna si internaționala, nivelul tehnic, calitatea, forța de munca, protecția mediului, relații cu clientii;

hotărăște cu privire la acționarea in justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general si a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin incalcarea îndatoririlor ce le revin fata de societate;

hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

in cazul vacantarii unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, pana la desemnarea unor noi administratori in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

 • 12.15. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 12.16. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 12.17. Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

B) Adunarea Generală Extraordinara

 • 12.18. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

 • a)  aproba schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • b)  aproba mutarea sediului societății;

  c)


  • d)

  • e)


  aproba schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

  aproba majorarea capitalului social si condițiile efectuării acestuia, tedpcerea sau întregirea lui; înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale/agentiîrbi asemenea unități fără personalitate juridică;  ti-  aproba majorarea, reducerea sau reîntregirea ce


  f)


 • g)  aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau dt<asocierif

 • h)  aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

 • i)   dizolvarea anticipata a societății;

 • j)   conversia acțiunilor dintr-o categorie in cealalta;

 • k)  emisiunea de obligațiuni;

 • l)   aproba încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, instraineaza, inchiriaza imobile, schimba sau constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul sau;

 • m)  oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

 • 12.19. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

C) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare.

 • 12.20. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.15. lit. b), c) și f) poate fi delegat consiliului de administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.

 • 12.21. In cadrul Adunării Generale Extraordinare, Acționarii vor hotari asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștința acestora de către Consiliul de Administrație si vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

 • 12.22. Adunarea generala se va convoca ori de cate ori Consiliul de Administrație considera necesar, precum si la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea indica ordinea de zi si problemele sunt de competenta adunării.

 • 12.23. Adunarea Generala va fi convocata in termen de 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data si ora tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu descrierea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

 • 12.24. In cazul in care Consiliul de Administrație nu convoacă adunarea generala, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aproba ordinea de zi, stabilește data tinerii adunării generale si, dintre acționari, persoana care o va prezida.

 • 12.25. înștiințarea pentru prima adunare generala poate conține si data si ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

 • 12.26. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% sin capitalul social.

 • 12.27. Acționarii reprezentând intreg capitalul social vor putea tirie-o Adunare Generala fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel1 de âdunări si sa decidă aupra oricăror problem care sunt de competenta Adunării (


 • 12.28. Reprezentanții acționarilor in Adunările Gener

- pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul Gene


prin Consiliul Local al


£ONFORM_aiOR|GINALUL


b)................

 • - pentru COMUNA/ORASUL

a).......................

 • - pentru COMUNA/ORASUL

a)................................


Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

 • 13.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

 • 13.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

 • 13.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

 • 13.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie sa conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarului unic, rezumatul problemelor puse in discuție si deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si procura speciala, daca este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședința.

 • 13.5. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

 • 13.6. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art. 14 Exercitarea dreptului la vot in Adunarea Generală

 • 14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

 • a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând % (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;

 • b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 14.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

 • a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin % (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

 • b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

 • 14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret                                           lor

Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor ș                                            la

răspunderea administratorilor.conform cu originalul


14.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la A reprezentant autorizat. • 14.5. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

 • 14.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, în caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • 14.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 15 NUMIREA

 • 15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație.

 • 15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce iși desfășoară puterile împreună, respectiv:

 • - MEMBRU -..................cetatean roman, născut la data de........., in Mun.........., domiciliat in Mun.

.............., str............., nr....., bl........., sc....., ap....., Secor....., identificat cu CI seria....... eliberata la data de...........de ....., CNP.....................

 • - MEMBRU -..................cetatean roman, născut la data de........., in Mun.........., domiciliat

.............., str............., nr....., bl........., sc....., ap....., Secor....., identificat cu CI seria....... eliberata la data de...........de ....., CNP.....................

 • - MEMBRU -..................cetatean roman, născut la data de........., in Mun.........., domiciliat

.............., str............., nr....., bl........., sc....., ap....., Secor....., identificat cu CI seria........ eliberata la data de...........de ....., CNP.....................

 • - MEMBRU-..................cetatean roman, născut la data de........., in Mun.........., domiciliat

.............., str............., nr....., bl........., sc....., ap....., Secor....., identificat cu CI seria........ eliberata la data de...........de ....., CNP.....................

 • - MEMBRU-..................cetatean roman, născut la data de........., in Mun.........., domiciliat

.............., str............., nr....., bl........., sc....., ap....., Secor....., identificat cu CI seria........ eliberata la data de...........de ....., CNP.....................

 • - MEMBRU-..................cetatean roman, născut la data de........., in Mun.........., domiciliat

.............., str............., nr....., bl........., sc....., ap....., Secor....., identificat cu CI seria........ eliberata la data de...........de ....., CNP.....................


nr.


n Mun

nr.....


in Mun

. nr.....


in Mun

. nr.....


in Mun

. nr.....


in Mun

. nr.....


nr.


 • - MEMBRU-..................cetatean roman, născut la data de........., in Mun.........., domiciliat in Mun.

.............. str............., nr....., bl........., sc....., ap....., Secor....., identificat cu CI seria eliberata la data de...........de ....., CNP..................... ...

 • 15.3. (1) Durata mandatului primilor administrator este de maxim 2 (dolj, am, iar puterile le exercită

împreună.                                                              .

 • (2) In termen de cel mult 4 (patru) luni de la finalizarea si aprobarea proiect demara de către CGMB procedura de selecție a e^pertylui independent cșnprocedura de recrutare a persoanelor care vor fi prc alegerea organelor de conducere ale societății în conformitatea cu prevederile OUG 109/2011.

 • (3) In toate etapele de selecție a expertului independent și de recrutare prevăzute la alin.(4), CGMB prin intermediul Direcției de Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General va îndeplini toate procedurile prevăzute de OUG 109/2011.

 • (4) Direcției de Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General va întocmi și înainta un raport cu rezultatele selecției membrilor în Consiliul de Administrație care va fi supus spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.

 • (5) După validarea raportului privind selecția candidaților pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație, Consiliul General al Municipiului București va mandata reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze și să aleagă conform mandatului acordat.

 • 15.4. Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuiti oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății cu respectarea prevederilor statutare.

 • 15.5. Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formata din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiți directori.

 • 15.6. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formata din administratori neexecutivi, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților, iar cel puțin unul trebuie sa fie executiv.

 • 15.7. Consiliul de administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

 • 15.8. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

 • 15.9. Administratorii pot fi reprezentanți la reuniunile Consiliului de Administrație numai de către alti administratori cu condiția ca un adminstrator sa reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare sa aiba loc in baza unei procuri sppecial emisa in acest scop.

 • 15.10. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație si Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

 • 15.11. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilita de Adunarea Generala a Asociaților in condițiile legii. Vor primi si o indemnizație variabila, in funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse in planul de administrare.

 • 15.12. Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte.

 • 15.13. In relațiile cu tertii, societatea este reprezentata in mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat sa semneze actele ce angajeaza societatea fata de terti.

 • 15.14. Președintele Consiliului de Administrație si ceilalți administrator .sunt obligați sa pună la dispoziția acționarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate docunțentele societății.direcT|a

$ asistența 12 z tehnicAși JURIOICA y o. a j.

originalul


 • 16.3. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea săi ori a directorului general.

 • 16.4. Președintele Stabilește ordinea de zi si veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

 • 16.5. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronica sau personal, prin luare la cunoștința, fiecăruia dintre membrii consiliului si fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixate pentru reuniune. In caz de urgenta, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

 • 16.6. Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați sa participe. Ei nu au drept de vot.

 • 16.7. Consiliul de administrație poate decide in prezenta tuturor membrilor sai fara respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

 • 16.8. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil in prezenta majorității membrilor sai prezenți personal sau prin împuterniciți si decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. în cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

 • 16.9. Consiliul de administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul aliniat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație sa fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

 • 16.10. Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

 • 16.11. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

 • 16.12. Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnata de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

 • 16.13. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele împuterniciri pe probleme limitate si poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

Art. 17 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • 17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

 • 17.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

 • a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;                  -y,

 • b) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;       1-

 • c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediii \

 • d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește/per^onalul și bUnprflp societății;

 • e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevețe, how;
Ț DIRECȚIA Țr asistența ț, tehnica și țJURIDICĂ

*


ifate cu prevederile legale in


 • f) aproba organigrama societății;

 • g) numește si revoca Directorul General, când este vigoare;

 • h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societății;

 • i) conferă procuri de reprezentare a societății;

 • j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;

 • k) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

 • l) avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care il supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

 • m) analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balanței de verificare si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in condiții care sa asigure echilibrul bugetului annual de venituri si cheltuieli;

 • n) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de cate ori este nevoie;

 • o) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;

 • p) avizeaza vanzarea sau achiziționarea de imobile, sau aproba inchirierea acestora, in condițiile legii;

 • q) reprezintă societatea in raporturile cu tertii si directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;

 • r) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

 • s) avizeaza situațiile financiare anuale pe care le inainteaza spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

 • t) aproba sau propune spre aprobare investițiile care urmeaza sa se realizeze de către societate in condițiile legilor in vigoare;

ț) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii;

 • u) în 90 de zile de la data transferului serviciului public de alimentare cu energie termică Consiliul de Administrație are obligația de a prezenta CGMB planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare si de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.

 • v) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

 • 17.3. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejuduciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. în astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.


fes Ies xte'*’

A ^ia ° .


 • 17.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratprîloV'nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor C i+rtITui de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

 • 17.6. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. în cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

 • 17.7. Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

 • a) demisie notificată în scris și luata la cunoștința de Adunarea generala a Acționarilor;

 • b) declararea ca incapabili;

 • c) lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art. 18 Directorii

 • 18.1. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

 • 18.2. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

 • 18.3. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

 • 18.4. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

 • 21.5. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație.

 • 18.6. In cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiara, delegarea conducerii societății in conformitate cu art. 18.1 este obligatorie.

 • 18.7. In înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății in conformitate cu art. 18.1.

 • 18.8. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație si adunării generale a acționarilor.

 • 18.9. Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

 • 18.10. Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

 • 18.11. La data prezentului act constitutiv este numit director general provizoriu (in conformitate cu

prevederile OUG 109/2011 modificata prin Legea 111/2016), dl/dna......................, cetatean ........,

născut la data de.........., in Mun..........., domiciliat in N

....., sc. , ap...., identificat cu CI seria.....nr......, emis Directorul General provizoriu se numește pana la final OUG 109/2011.


II 3 3 DIRECȚIA

[«JJ ASISTENȚĂ ț.» .                                                                  ÎȘS tehnică și ygjn

JURIDICĂ

Perioada mandatului directorului general provizoriu:(...^2^â?^elJ data de

a) i


originalul


^Hitatea prelungirii pana la


‘...............) si are următoarele atribuții:

reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri ecizie în ceea ce privește operațiunilecurente ale societății;

 • b) propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;

 • c)  propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

 • d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;

 • e)  rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății;

 • f)  incheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obișnuite până la limita a 100.000 de euro/ tranzacție individuala;

 • g)  aproba actele de achiziție si de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor si know-how;

 • h) conferă procuri de reprezentare a societății, in legătură cu atribuțiile delegate de C.A.;

 • i)  propune spre aprobare C.A. toate cererile si acțiunile de chemare injustiție, in numele societății si se constituie ca parte, atât in fata instanțelor judecătorești, cât si in fata curților de arbitraj, in caz de litigii;

 • j)  analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balanței de verificare, buget anual aprobat de A.G.A si transmis Directorului General de către C.A. si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in condiții care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;

 • k)  propune înființarea si desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, in România

sau in străinătate;

 • l)  reprezintă societatea in relațiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu menționarea atribuțiilor delegate si a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general sa informeze C.A. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

 • m) rezolva problemele stabilite de A.G.A si C.A. si executa hotărârile luate de acestea in conformitate cu Actul Constitutiv si legislația in vigoare;

 • n) elaborează situațiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre aprobarea C.A. si A.G.A.;

 • o) propune spre aprobare investițiile care urmeaza sa se realizeze de către societate in condițiile legislației in vigoare;

 • p) supraveghează activitatea directorilor si personalului din subordine prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;

 • q) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanta lor pot influenta poziția financiara si comerciala sau politica societății, sau care sunt date in competenta sa de către C.A., dar fara depășirea prevederilor legale in materie;

 • r)  conduce activitatea curenta a societății in scopul realizării obiectului de activitate si al îndeplinirii hotărârilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;

 • s)  este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive’ rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. si A.G.A;


 • t)  exercita administrarea generala a societății, atribuțiilor delegate de de C.A.;


  >S> A


  U)

  • V)

  w)

  X)

  y)

  Z)


  .V y direcția K x- ASISTENȚĂ ^5 S tehnică^""'

  5. juri31£ă^;

  ; A£ Sfiite;


  executa angajamentele si hotărârile luate de C.A. masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor st solicita președintelui C.A. convocarea A.G.A.;


  cu ORIGINALUL^


  .A., urmărind operativ îndeplinirea


  numește si revoca personalul necesar bunei desfășurări a activitatii, totodată exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de C.A.;


  promovează proiecte, planuri de lucru etc. in vederea îmbunătățirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacității administrației si in general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;

  propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societății;

  aproba la propunerea directorilor si a șefilor de servicii aflate in subordine, norme, regulamente si instrucțiuni de serviciu pentru realizarea in bune condiții si in conformitate cu prevederile legale a activitatii societății;


  aa) alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile, la legislația in vigoare.


  CONTROLUL SOCIETĂȚII


  Art. 19 Verificarea evidentei contabile si a bilanțului contabil

  • 19.1 Societatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si a planurilor de conturi si va inainta fiecărei parti un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare in registre ce vor fi întocmite in acest scop, conform legii.

  • 19.2 Asemenea registre si documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de cate ori aceștia le cer pentru verificare.

  • 19.3 La cererea acționarilor ce dețin cel puțin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări si certificări de bilanțuri si alte operațiuni financiar contabile si fiscale.

  Art. 20 Cenzorii


  • 20.1. Gestiunea societății este controlata de trei cenzori.

  • 20.2. Prima comisie de cenzori a societății este formata din:


  • - .................cetatean roman, născut la data de ....

  ............, nr..........., Sector...., identificat cu CI seria

  .........., CNP................

  • - .................cetatean roman, născut la data de ....

  ............, nr..........., Sector...., identificat cu CI seria

  .........., CNP................

  • - .................cetatean roman, născut la data de ....

  ............, nr..........., Sector...., identificat cu CI seria

  .........., CNP................

  Cenzor supleant:

  • - .................cetatean roman, născut la data de.....

  ............, nr..........., Sector...., identificat cu CI seria

  .........., CNP................


  in..........., domiciliat in mun. ...

  . nr..........., eliberata la data de


  , str.

  .., de


  in ...

  . nr.


  in ...

  . nr.


  in ...

  . nr.


  , domiciliat in mun. ...

  ..., eliberata la data de


  , domiciliat in mun. ... ..., eliberata la data de


  , domiciliat in mun. ... ..., eliberata la data de


  , str.

  .., de


  , str.

  .., de


  , str.

  .., de


 • 20.3. Primii cenzori sunt numiți pe o perioada de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocați sau suspendați prin hotararea Adunării Generale.

 • 20.4. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

 • a) sa supravegheze gestiunea societății;

 • b) sa verifice daca bilanțul contabil si contul de profit si cu registrele;


  ri s/nt legal întocmite si in concordantZ^'ST^

DIRECȚIA lljj ASISTENȚĂ fȘS TEHNICĂ Ș

JURIDIC

\\tf-           *

\\* h, *

V 1^10 S '<

 • c) sa verifice daca registrele societății sunt corect tinute;

 • d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a făcut confor bilanțului contabil;

  CU ORIGINALUL


 • e) sa informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examinărilor;

 • f) face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanuntit. Adunarea Generala nu va putea aproba bilanțul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor;

 • g) sa faca, in fiecare luna sip e neașteptate, inspecții casei sis a verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primate in gaj, cauțiune sau depozit;

 • h) prin decizia a cel puțin doi cenzori sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara ori de cate ori constata situații deosebite care necesita soluționarea urgenta sau când aceasta nu a fost convocata de către administrator;

 • i) sa ia parte la adunările ordinare si extraordinare, putând face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

 • j) sa constate regulate depunere a garanției din partea administratorilor;

 • k) sa vegheze ca dispozițiile legii si ale actului constitutiv sa fie îndeplinite de administrator si lichidatori.

 • 20.5. Cenzorii vor adduce la cunoștința administratorilor neregulile in administrație si incalcarile dispozițiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor adduce la cunoștința adunării generale.

 • 20.6. Cenzorii au dreptul sa obțină in fiecare luna de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

 • 20.7. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fara drept de vot.

 • 20.8. Este interzis cenzorilor sa comunice acționarilor in particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

 • 20.9. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreuna, dar in caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute in exercițiul mandatului lor.

 • 20.10. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea Generala.

 • 20.11. Nu pot fi cenzori, iar daca au fost aleși, decad din mandatul lor:

 • a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor;

 • b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte funcții decât cea de censor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;

 • c) persoanele carora le este interzisa funcția de administrator.

 • 20.12. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generala, cu votul cerut la adunările extraordinare.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 21 EXERCIȚIUL ECONOMIC FINANCIAR

 • 21.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care incepe la data constituirii societății si se termina la sfârșitul aceluiași an.

 • 21.2. In fiecare an societatea trebuie sa-si elaboreze bilanțul, contul de profit si pierderi si sa tina un registru al activitatilor sale economico-financiare, potrivit legilor romane in vigoafein aceasta materie.

 • 21.3. Bilanțul annual si contul de profit si pierderi vor fi publicațd in Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generala a Acționarilor.DIRECȚIA 1'5 i? ASISTENȚA ll'S W TEHNIC \\S ț, JURIOI r ■

 • 21.4. Contabilitatea si evidentele contabile se ti effectuate in valuta se tine in moneda naționala cat si in valuta.

 • 21.5.  în vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

 • a)  Registrele contabile prevăzute de lege;

 • b)  Registrul acționarilor;

 • c)  Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

 • d)  Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

 • e)  Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;

 • f)  Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;

 • g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

 • 21.6. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

 • 21.7.  Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

 • 21.8.  Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

Art. 22 CALCULUL Șl REPARTIZAREA BENEFICIILOR

 • 22.1. Beneficiile societății se stabilesc in baza bilanțului aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării si dezvoltării, precum si pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generala după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

 • 22.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generala pentru fiecare exercițiu financiar.

 • 22.3. Repartizarea beneficiilor si suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

 • 22.4. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, in cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generala a acționarilor, daca Adunarea Generala nu a stabilit altfel.

Art. 23 FINANȚAREA

 • 23.1. Fondurile necesare finanțării societății, in plus fata de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplina a societății. Totuși, in cazul in care societatea nu are asigurate astfel de fonduri si asociații au căzut in prealabil de accord in scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, in proporție cu acțiunile pe care le deține fiecare in societate.

Art. 24 PERSONALUL SOCIETĂȚII

 • 24.1. Membrii Consiliului de Administrație si membrii Comisiei de Cenzori sunt numiți de către Adunarea Generala a Acționarilor.

 • 24.2. Personalul de execuție este numit de către Directorul General al societății.

 • 24.3. Personalul este angajat in funcție de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de munca inregistrate la organele competente ale statului.

 • 24.4. Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

 • 25.1. Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚI]}

Art. 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII
 • 26.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate s prin hotararea Adunării Generale Extraordinare a actionariJOr, formalitățile de publicitate si înregistrare prevăzute de lege.

Art. 27 DIZOLVAREA Șl LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ORIGINALUL^


va p^tea fuziona cu alte societăți ri in care se vor indeplini • 27.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;

 • b) declararea nulității societății;

 • c) hotararea Adunării Generale a Acționarilor;

 • d) falimentul societății;

 • e) hotararea Tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave intre acționari, care împiedica funcționarea societății.

 • 27.2 Dizolvarea societății va fi inregistrata la Registrul Comerțului si publicata in Monitorul Oficial.

 • 27.3 Lichidarea societății se face de către unul sau mai multi lichidatori numiți de Adunarea Generala a Acționarilor.

 • 27.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

 • 27.5 Lichidatorii au aceeași răspundere ca si administratorii.

 • 27.6 După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați sa împreuna cu administratorul societății sa faca un inventar si sa încheie un bilanț care sa constate situația exacta a activului si pasivului societății.

 • 27.7 Lichidatorii obligați sa primească si sa păstreze bunurile si înscrisurile societății încredințate de Directorul General sis a tina un registru cu toate operațiunile lichidării in ordine cronologica.

 • 27.8 Lichidatorii pot aparea in fata instanțelor judecătorești si pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

 • 27.9 Lichidatorii isi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

 • 27.10 Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerandu-le sa-si precizeze pretențiile intr-o perioada de timp determinate, creditorii cunoscuti de societate vor primi un anunț special solicitandu-se precizarea pretențiilor.

 • 27.11 Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal si împreuna pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

 • 27.12 După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, aratand parte ace se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății si le vor inainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerate a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

LITIGII, ÎNȘTIINȚĂRI, FORȚA MAJORA

Art. 28 LITIGII

 • 28.1. Litigiile dintre acționari in legătură cu interpretarea si îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum si cu privire la relațiile lor cu terte parti vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabila fiind legea romana.

Art. 29 DISPOZIȚII FINALE

 • 29.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

 • 29.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

 • 29.3. Bunurile mobile si imobile dobândite după constituirea societății cțevirî proprietatea acesteia.

 • 29.4. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societă;

\       I

\\ k 11

iții comerciale.


29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi exemplare.

ACȚIONARII:


1.DIRECȚIA

ASISTENȚĂ ț -q tehnică și -d m

JURIDICĂ


ORIGINALUL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanți:


2. COMUNA/ORASUL,


prin CONSILIUL LOCAL AL .................


3. COMUNA/ ORAȘUL,


prin CONSILIUL LOCAL AL.........................
încheiat între:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod

de Identificare Fiscală 4267117, reprezentată prin consilier .............................., cetatean .........

domiciliat in Mun............, Str.............., nr......, bl......., sc......., ap........, Sector......, posesor al CI seria

.......nr........emisa de.........Sector........., CNP..............și.................., cetatean............., domiciliat in Mun............, Bd.........., nr.........., bl........., sc.......... ap.........., etaj ......,Sector......., posesor al CI seria

.......nr.........emisa de..........., CNP.............in baza HCGMB nr........../.............

COMUNA/ORASUL.............prin CONSILIUL LOCAL AL................persoană juridică română de drept

public, cu sediul în......................, având Cod de Identificare................., reprezentată prin prin consilier

........................cetatean............., domiciliat in Mun............, Bd.........., nr.........., bl........., sc........., ap. ........., etaj ......, Sector......., posesor al CI seria.......nr.........emisa de..........., CNP.............in baza HCL

...................nr........../.

COMUNA/ ORAȘUL......................prin CONSILIUL LOCAL AL.......................persoană juridică română

de drept public, cu sediul în................................., având Cod de Identificare.......................,

reprezentată prin consilier...............cetatean............., domiciliat in Mun............, Bd.........., nr..........,

bl........., sc........., ap.........., etaj ,Sector , posesor al CI seria nr.........emisa de..........., CNP

.............in baza HCL......................nr........../............


Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

 • 1.1. Denumirea societății este COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., conform dovezii de disponibilitate denumire nr. 81309 din data de 13.02.2019 eliberată de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

 • 1.2. în toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

 • 1.3. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

 • 2.1. Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este o societate pe acțiuni.

 • 2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

 • 2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

 • 3.1. Sediul societății este în România, Splaiul Unirii, nr. 76, et. 1, Clădirea River Piaza, corp A, sectorul 4, București.

 • 3.2. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau

alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin horărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.                                                                      -           «'

 • 3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza ho^ărârij/adunării generale extraordinare

a acționarilor.                                           \              /            \

' j’ DIRECȚIA

" ASISTENȚĂ TEHNICA Șl JURIDICA

♦ .< ‘ a* ;$PlMÂN'5


;■ X T i «I Q-' . «- UJ

£. 'Z

*


Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII

 • 4.1. Societatea se constituie pe durată nelimitată, începâ Comerțului.

 • 4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

 • 5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

432 LUCRĂRI DE INSTALAȚII SANITARE, DE ÎNCĂLZIRE SI AER CONDIȚIONAT

Activitatea principala a societății:

4322 LUCRĂRI DE INSTALAȚII SANITARE, DE ÎNCĂLZIRE SI AER CONDIȚIONAT

Această clasă include:

- instalarea în clădiri sau alte construcții de:

-sisteme de încălzire (electrice, cu gaze si petrol)

-cuptoare, turnuri de răcire

-dispozitive de colectare a energiei solare pentru obținerea de energie, alta decât cea electrica

-instalații si echipamente sanitare

-echipament si tubulatura pentru instalațiile de ventilație si aer condiționat

-armaturi pentru țevi de gaz

-conducte de abur

-sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere)

-sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafețe cu gazon) -instalarea sistemelor de conducte

 • 5.2. Activitati secundare ale societății:

 • 3311 Repararea articolelor fabricate din metal

 • 3312 Repararea mașinilor

 • 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

 • 3314 Repararea echipamentelor electrice

 • 3319 Repararea altor echipamente

 • 3320 Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor si autostrăzilor

 • 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații

4291 - Construcții hidrotehnice;

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4313 - Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții;

4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4391 Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4612 Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

 • 4618 Intermedieri in comerțul specializat in vanzarea produselor cu'caracter specific, n.c.a.

 • 4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse

4671 Comerț cu i

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

II III LUI I ICI LUI LU JJIUUUOC UlVCIbC ridicata sl combustibililor solizi, lichizi si gazo^i <
4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte

5210 Depozitari

' UJ fa, v\'/<5224 Manipulări 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7021 Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea 7120 Activitati de testări si analize tehnice 7320 Activitati de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice 7490 Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

8130 Activitati de intretinere peisagistica

8411 Servicii de administrație publica generala 8559 Alte forme de invatamant

 • 5.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

 • 5.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

 • 6.1 Capitalul social subscris este de 120.000 lei, subscris și varsat în numerar.

 • 6.2. Capitalul social subscris este împărțit în 12.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

 • -   MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,999 % din capitalul social;

-  COMUNA/ORȘUL.................prin CONSILIUL LOCAL AL...................va deține un număr de 6

acțiuni numerotate de la 11.989 la 11.994 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

-  COMUNA/ ORAȘUL.....................prin CONSILIUL LOCAL AL.....................va deține un număr

de 6 acțiuni numerotate de la 11.995 la 12.000 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 119.880 lei, aport in numerar;

 • - Comuna/Orasul ................prin Consiliul Local al....................60 de lei, aport în numerar;

 • - Comuna/ Orașul ................prin Consiliul Local al Orașului ...................... 60 de lei, aport în numerar.

 • 6.4. Vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipale Energetica Servicii București S.A. în cuantum de 119.880 lei reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București.

6.5. - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi in proporție de 99,999 %;

- COMUNA/ORAȘUL.............prin CONSILIUL LOCAL AL............va participa la beneficii și pierderi

in proporție de 0,0005 %                                    /   /


t_\

. 1 ”

I


- COMUNA/ORAȘUL.in proporție de 0,0005 %

- COMUNA/ORAȘUL și pierderi in proporție de 0,0005%;

prin CONSILIUL LOCAL AL


.va participa la beneficii


Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

 • 7.1. Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

 • 7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

 • a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

 • b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;

 • c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

 • d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

 • 7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

 • 7.4. în situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

 • 7.5. în situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

 • 7.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

 • 7.7. Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

 • 7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

 • 7.9. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor sau deciziei consiliului de administrație, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

 • 8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

 • a) micșorarea numărului de acțiuni;

 • b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

 • c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

 • 8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

 • a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;

 • b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;

 • c) alte procedee prevăzute de lege.                                .    ;      \

 • 8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai duj/ă trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea/a IV-a.

 • 8.4. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

 • 8.5. Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

 • 8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

 • 8.7. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Art. 9 ACȚIUNILE

 • 9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

 • 9.2. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

 • 9.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

 • 9.4. Prin prezentul Act Constitutiv, acționarii acordă societății, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

 • a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească primii membrii ai Consiliului de Administrație;

 • b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;

 • c)  propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății;

 • d) Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de către Consiliul de Administrație va fi supus validării Adunarea Generale a acționarilor;

 • e) acordă avizul și valideaza programul de activitate și strategia propusă de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;

 • f)   acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 punctul

 • 3.2 din prezentul Act Constitutiv;

 • g) acordă avizul conform pentru constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut

de lege;

 • h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;

 • i)  are dreptul de fi informată, despre activitatea societății.

Art. 10 DREPTURI Șl OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

 • 10.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

 • 10.2 Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

 • 10.3 Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

 • 10.4 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

 • 10.5 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în

limita acțiunilor pe care le dețin în societate.               j

 • 10.6 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte/obligații personale ale acționarilor.

 • 11.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare..

 • 11.2. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii l\le-Vânzători"), proporțional cu cota-parte de capitalul social deținută în societate.

 • 11.3. în termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor ofertate spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

 • 11.4. în termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de transfer, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.

 • 11.5. în situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

 • 11.6. Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

 • 11.7. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

 • 12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din acționari sau reprezentanți ai acestora.

 • 12.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

 • 12.3. Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

 • 12.4. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 • 12.5. Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

 • 12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra

activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu un procent de 99,999 %, COMUNA/ORAȘUL...............prin CONSILIUL LOCAL AL...................cu un procent de reprezentare de

0,0005 %, și COMUNA/ORAȘUL ...............prin CONSILIUL LOCAL AL ...................cu un procent de

reprezentare de 0,0005 %, aceștia fiind reprezentați îh Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatari.                                                 /            \


Societății, interesele acestuia în reprezentanții numiți prin hotărâre a


 • 12.7. în perioada în care Municipiul București este acțkSnar Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentat Consiliului General al Municipiului București.

 • 12.8. Pentru toate hotărârile stabilite în sarcina adunării generale ordinare sau extraordinare, potrivit legii si Actului Constitutiv, reprezentații desemnați vor hotărâ în conformitate cu prevederile legale în interesul Municipiului București, ai căror reprezentanți sunt.

 • 12.9. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei

Adunări Generale.

 • 12.10. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

 • 12.11. în convocarea pentru prima adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

 • 12.12. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

A) Adunarea Generala Ordinara

 • 12.13. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

 • a)  discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixeaza dividendele;

 • b)  solicita revizuirea si aproba planul de administrare al administratorilor societății;

 • c)  numește și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusa de acționari;

 • d)   aproba si încheie contractele de administrare ale administratorilor societății si stabilește, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

 • e)   aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

 • f)   aproba bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;

 • g)   se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • h)  deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;

 • i)   Stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți in comitetele consultative, in conformitate cu prevederile legii;

 • j)   stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesionala pentru administratori;

 • k)  hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garanțiilor;

 • l)    analizeaza rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul si perspectivele societății cu referire la profit si dividende, poziția pe piața interna si internaționala, nivelul tehnic, calitatea, forța de munca, protecția mediului, relații cu clientii;

 • m)  hotărăște cu privire la acționarea in justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului

general si a directorilor societății, a auditorilor pentru daurjțf cauzate societății de către aceștia prin incalcarea îndatoririlor ce le revin fata de societate;; /             j
U ORIGINALUL


 • n)  hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sai^a majjndtor unități ale societății;

 • o)  in cazul vacantarii unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, pana la desemnarea unor noi administratori in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

 • 12.14. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 12.15. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 12.16. Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

 • B) Adunarea Generală Extraordinara

 • 12.17. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

 • a)  aproba schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • b)  aproba mutarea sediului societății;

 • c)  aproba schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • d)  aproba majorarea capitalului social si condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;

 • e)  înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • f)   aproba majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

 • g)  aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;

 • h)  aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

 • i)   dizolvarea anticipata a societății;

 • j)   conversia acțiunilor dintr-o categorie in cealalta;

 • k)  emisiunea de obligațiuni;

 • l)    aproba încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, instraineaza, închiriază imobile, schimba sau constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul sau;

 • m)  oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

 • 12.18. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

 • C) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocată de către Președintele

Consiliului de Administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare                                                    i .

 • 12.19. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.15. lit. b). c) Și f) poate fi delegat consiliului de administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1090 pfivind societățile.  H li


•■< ar

;ES

^Pmân'2:

 • 12.20. In cadrul Adunării Generale Extraordinare, Acționarii vor h ri>supra proiectelor de investiții aduse la cunoștința acestora de către Consiliul de Administrație or decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

 • 12.21. Adunarea generala se va convoca ori de cate ori Consiliul de Administrație considera necesar, precum si la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea indica ordinea de zi si problemele sunt de competenta adunării.

 • 12.22. Adunarea Generala va fi convocata in termen de 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data si ora tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu descrierea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

 • 12.23. In cazul in care Consiliul de Administrație nu convoacă adunarea generala, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aproba ordinea de zi, Stabilește data tinerii adunării generale si, dintre acționari, persoana care o va prezida.

 • 12.24. înștiințarea pentru prima adunare generala poate conține si data si ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

 • 12.25. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% sin capitalul social.

 • 12.26. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea tine o Adunare Generala fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări si sa decidă aupra oricăror problem care sunt de competenta Adunării Generale.

 • 12.27. Reprezentanții acționarilor in Adunările Generale sunt:

 • - pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:

 • a) .................

 • b) ................

 • - pentru COMUNA/ORAȘUL.............prin Consiliul Local al.......................:

 • a).......................

 • - pentru COMUNA/ORAȘUL...............prin Consiliul Local al.............................

a)................................

Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

 • 13.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

 • 13.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

 • 13.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

 • 13.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie sa conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarului unic, rezumatul problemelor puse in discuție si deciziile luate. Documentele ^referitoare la acestea, precum si procura speciala, daca este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal d4 ședința. .


 • 13.6. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art. 14 Exercitarea dreptului la vot in Adunarea Generală

 • 14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

 • a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând % (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;

 • b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 14.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

 • a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin % (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

 • b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

 • 14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

 • 14.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

 • 14.5. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

 • 14.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, în caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • 14.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 15 NUMIREA

 • 15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație

 • 15.2. Consiliul de Administrație este format din respectiv: • - MEMBRU -.............cetatean roman, născut la data

identificat cu......seria.........nr..............eliberata la data de...............de........., CNP..................

 • - MEMBRU -.............cetatean roman, născut la data de........in Mun.........., domiciliat in.............

identificat cu.......seria.........nr............eliberata la data de........, de S........, CNP...................

 • - MEMBRU -.............cetatean roman, născut la data de........in Mun.........., domiciliat in

identificat cu.......seria.........nr............eliberata la data de........, de S........, CNP...................

 • - MEMBRU -.............cetatean roman, născut la data de........in Mun.........., domiciliat in

identificat cu.......seria.........nr............eliberata la data de........, de S........, CNP...................

 • - MEMBRU -.............cetatean roman, născut la data de........in Mun.........., domiciliat in

identificat cu.......seria.........nr............eliberata la data de........, de S........, CNP...................

 • - MEMBRU -.............cetatean roman, născut la data de........in Mun.........., domiciliat in

identificat cu.......seria.........nr............eliberata la data de........, de S........, CNP...................

 • - MEMBRU -.............cetatean roman, născut la data de........in Mun.........., domiciliat in

identificat cu.......seria.........nr............eliberata la data de........, de S........, CNP...................

 • 15.3. (1) Durata mandatului primilor administrator este de maxim 2(doi) ani iar puterile le exercită împreună.

(2) La data îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege se va demara de către CGMB procedura de selecție a expertului independent care va asista CGMB în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitatea cu prevederile OUG 109/2011.

 • 15.4. Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuiti oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

 • 15.5. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

 • 15.6. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formata din administratori neexecutivi, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților, iar cel puțin unul trebuie sa fie executiv.

 • 15.7. Cel puțin unul dintre administratori trebuie sa fie independent, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților.

 • 15.8. Consiliul de administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

 • 15.9. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

 • 15.10. Administratorii pot fi reprezentanți la reuniunile Consiliului de Administrație numai de către alti administratori cu condiția ca un adminstrator sa reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare sa aiba loc in baza unei procuri sppecial emisa in acest scop.

 • 15.11. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație si Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu priviră la societățile comerciale.

  15.12. Remunerația membrilor consiliului de adm  ibilita de Adunarea Generala a


Asociaților in condițiile legii. Vor primi si o indemnizație variabila, in funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse in planul de administrare.

 • 15.13. Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte.

 • 15.14. In relațiile cu tertii, societatea este reprezentata in mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat sa semneze actele ce angajeaza societatea fata de terti.

 • 15.15. Președintele Consiliului de Administrație si ceilalți administrator sunt obligați sa pună la dispoziția acționarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • 16.1. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.

 • 16.2. Consiliul de administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

 • 16.3. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii ) săi ori a directorului general.

 • 16.4. Președintele Stabilește ordinea de zi si veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

 • 16.5. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronica sau personal, prin luare la cunoștința, fiecăruia dintre membrii consiliului si fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixate pentru reuniune. In caz de urgenta, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

 • 16.6. Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați sa participe. Ei nu au drept de vot.

 • 16.7. Consiliul de administrație poate decide in prezenta tuturor membrilor sai fara respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

 • 16.8. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil in prezenta majorității membrilor sai prezenți personal sau prin împuterniciți si decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. în cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

 • 16.9. Consiliul de administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul aliniat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație sa fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

 • 16.10. Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

 • 16.11. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

 • 16.12. Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnata de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.
  CONFpRjVî Ci


  GINALUL


 • 16.13. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele împuterniciri pe probleme limitate si poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

Art. 17 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • 17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

 • 17.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

 • a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;

 • b) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;

 • c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;

 • d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;

 • f) aproba organigrama societății;

 • g) numește si revoca Directorul General, când este cazul, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societății;

 • i) conferă procuri de reprezentare a societății;

 • j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;

 • k) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

 • l) avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli pe care il supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

 • m) analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balanței de verificare si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in condiții care sa asigure echilibrul bugetului annual de venituri si cheltuieli;

 • n) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de cate ori este nevoie;

 • o) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;

 • p) avizeaza vanzarea sau achiziționarea de imobile, sau aproba închirierea acestora, in condițiile legii;

 • q) reprezintă societatea in raporturile cu tertii si directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;

 • r) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

 • s) avizeaza situațiile financiare anuale pe care le inainteaza spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

 • t) aproba sau propune spre aprobare investițiile care urmeaza sa se realizeze de către societate in

condițiile legilor in vigoare;                                     >    /'
CONFORM CUQRIGINALUL


ț) supraveghează activitatea directorilor executivi |                           pe probleme punctuale


specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii;

 • u) în 90 de zile de la data transferului serviciului public de alimentare cu energie termică Consiliul de Administrație are obligația de a prezenta CGMB planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare si de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.

 • v) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

 • 17.3. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejuduciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. în astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

 • 17.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

 • 17.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

 • 17.6. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. în cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

 • 17.7. Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

 • a) demisie notificată în scris și luata la cunoștința de Adunarea generala a Acționarilor;

 • b) declararea ca incapabili;

 • c) lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art. 18 Directorii

 • 18.1. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

 • 18.2. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

 • 18.3. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

 • 18.4. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

 • 21.5. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație său din afara consiliului de administrație.

 • 18.6. In cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiara, delegarea conducerii societății in conformitate cu art. 18.1 este obligatorie.

 • 18.7. In înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății in conformitate cu art. 18.1.

 • 18.8. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație si adunării generale a acționarilor.

 • 18.9. Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

 • 18.10. Directorul pot fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

 • 18.11. La data prezentului act constitutiv este numit director general provizoriu (in conformitate cu

prevederile OUG 109/2011 modificata prin Legea 111/2016),dl..................., cetatean roman, născut la

data de.........., in..........., domiciliat in............, sector/județ......, Str............, identificat cu......seria........

nr.................., emis..............Sector........, la data de..........., CNP.................

Directorul General provizoriu se numește pana la finalizarea procedurii de selecție potrivit Art 64.2 din OUG 109/2011.

Perioada mandatului directorului general provizoriu^........-.........-cu posibilitatea prelungirii pana la

data de.......) si are următoarele atribuții:

 • a)  reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;

 • b) propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;

 • c)  propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

 • d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;

 • e)  rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății;

 • f)  încheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obișnuite până la limita a 100.000 de euro/ tranzacție individuala;

 • g)  aproba actele de achiziție si de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor si know-how;

 • h) conferă procuri de reprezentare a societății, in legătură cu atribuțiile delegate de C.A.;

 • i)  propune spre aprobare C.A. toate cererile si acțiunile de chemare injustiție, in numele societății si se constituie ca parte, atât in fata instanțelor judecătorești, cât si in fata curților de arbitraj, in caz de litigii;

 • j)  analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balanței de verificare, buget anual aprobat de A.G.A si transmis Directorului General de către C.A. si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in condiții care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;

 • k)  propune înființarea si desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, in România sau in străinătate;

 • l)  reprezintă societatea in relațiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu menționarea atribuțiilor delegate si a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general sa informeze C.A. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

 • m) rezolva problemele stabilite de A.G.A si C.A. si executa hotărârile luate de acestea in conformitate cu Actul Constitutiv si legislația in vigoare;

 • n) elaborează situațiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe


  o)

  p)

  q)

  r)

  s)

  t)

  u)

  V)

  w)

  X)

  y)

  Z)


supraveghează activitatea directorilor si personalului din subordine prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;

decide asupra oricăror altor probleme care prin importanta lor pot influenta poziția financiara si comerciala sau politica societății, sau care sunt date in competenta sa de către C.A., darfara depășirea prevederilor legale in materie;

conduce activitatea curenta a societății in scopul realizării obiectului de activitate si al indeplinirii hotărârilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;

este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. si A.G.A;

exercita administrarea generala a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si atribuțiilor delegate de de C.A.;

executa angajamentele si hotărârile luate de C.A. si A.G.A., urmărind operativ îndeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;

solicita președintelui C.A. convocarea A.G.A.;

numește si revoca personalul necesar bunei desfășurări a activitatii, totodată exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de C.A.;

promovează proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacității administrației si in general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor incredintate societății;

propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societății;

aproba la propunerea directorilor si a șefilor de servicii aflate in subordine, norme, regulamente si instrucțiuni de serviciu pentru realizarea in bune condiții si in conformitate cu prevederile legale a activitatii societății;

aa) alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile, la legislația

in vigoare.

CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 19 Verificarea evidentei contabile si a bilanțului contabil

 • 19.1 Societatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si a planurilor de conturi si va înainta fiecărei parti un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare in registre ce vor fi întocmite in acest scop, conform legii.

 • 19.2 Asemenea registre si documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de cate ori aceștia le cer pentru verificare.

 • 19.3 La cererea acționarilor ce dețin cel puțin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări si certificări de bilanțuri si alte operațiuni financiar contabile si fiscale.

Art. 20 Cenzorii

 • 20.1. Gestiunea societății este controlata de trei cenzori.

 • 20.2. Prima comisie de cenzori a societății este formata din:

 • - ...........cetatean........., născut la data de...............in...............domiciliat in................, str

nr.......Sector/Județ..........., identificat cu......seria.......nr.............., eliberata la data de

........... CNP....................

 • - ...........cetatean........., născut la data de...............in ...?.......domiciliat in................, str

nr.......Sector/Județ..........., identificat cu......seria.......nr. !............, eliberata la data de

.........., CNP.............. ................,  str........ eliberata la data deDIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ


sS 1

o

a’’.

...........cetatean........., născut la

,, nr....... Sector/Județ..........., identificat

......, de.........., CNP.....................


nr.


Cenzor supleant:

-...........cetatean........., născut la data de............... in ...............domiciliat in ................, str.................,

nr....... Sector/Județ..........., identificat cu ...... seria ....... nr.............., eliberata la data de ............., de

.........., CNP.....................

 • 20.3. Primii cenzori sunt numiți pe o perioada de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocați sau suspendați prin hotararea Adunării Generale.

 • 20.4. Comisia de cenzori are următoarele indatoriri:

 • a) sa supravegheze gestiunea societății;

 • b) sa verifice daca bilanțul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal întocmite si in concordant cu registrele;

 • c) sa verifice daca registrele societății sunt corect tinute;

 • d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilanțului contabil;

 • e) sa informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examinărilor;

 • f) face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanuntit. Adunarea Generala nu va putea aproba bilanțul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor;

 • g) sa faca, in fiecare luna sip e neașteptate, inspecții casei sis a verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primate in gaj, cauțiune sau depozit;

 • h) prin decizia a cel puțin doi cenzori sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara ori de cate ori constata situații deosebite care necesita soluționarea urgenta sau când aceasta nu a fost convocata de către administrator;

 • i) sa ia parte la adunările ordinare si extraordinare, putând face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

 • j) sa constate regulate depunere a garanției din partea administratorilor;

 • k) sa vegheze ca dispozițiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administrator si lichidatori.

 • 20.5. Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile in administrație si încălcările dispozițiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor adduce la cunoștința adunării generale.

 • 20.6. Cenzorii au dreptul sa obțină in fiecare luna de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

 • 20.7. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fara drept de vot.

 • 20.8. Este interzis cenzorilor sa comunice acționarilor in particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

 • 20.9. Pentru indeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreuna, dar in caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute in exercițiul mandatului lor.

 • 20.10. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea Generala.

 • 20.11. Nu pot fi cenzori, iar daca au fost aleși, decad din mandatul lor:

 • a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv sau sotii/adrninistratorilor;

 • b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte funcții decât cea de Censor, un salariu sau o

remunerație de la administratori sau de la societate; .   /              / • c) persoanele carora le este interzisa funcția de administrator.

 • 20.12. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunar extraordinare.

  raia, cu votul cerut la adunările


ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 21 EXERCIȚIUL ECONOMIC FINANCIAR

 • 21.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății si se termina la sfârșitul aceluiași an.

 • 21.2. In fiecare an societatea trebuie sa-si elaboreze bilanțul, contul de profit si pierderi si sa tina un registru al activitatilor sale economico-financiare, potrivit legilor romane in vigoare in aceasta materie.

 • 21.3. Bilanțul annual si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generala a Acționarilor.

 • 21.4. Contabilitatea si evidentele contabile se tin in moneda naționala. Contabilitatea operațiunilor effectuate in valuta se tine in moneda naționala cat si in valuta.

 • 21.5.  în vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

 • a)  Registrele contabile prevăzute de lege;

 • b)  Registrul acționarilor;

 • c)  Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

 • d)  Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

 • e)  Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;

 • f)  Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;

 • g)  orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

 • 21.6. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

 • 21.7.  Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

 • 21.8.  Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

Art. 22 CALCULUL Șl REPARTIZAREA BENEFICIILOR

 • 22.1. Beneficiile societății se stabilesc in baza bilanțului aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării si dezvoltării, precum si pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generala după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

 • 22.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generala pentru fiecare exercițiu financiar.

 • 22.3. Repartizarea beneficiilor si suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

 • 22.4. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, in cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generala a acționarilor, daca Adunarea Generala nu a stabilit altfel.

Art. 23 FINANȚAREA

 • 23.1. Fondurile necesare finanțării societății, in plus fata de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplina a societății. Totuși, in cazul in care societatea nu are asigurate astfel de fonduri si asociații au căzut in prealabil de accord in scris/ ei vpr coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, in proporție cu acțiunile pe care le deține fiecare in societate.


Art. 24 PERSONALUL SOCIETĂȚII

 • 24.1. Membrii Consiliului de Administrație si

Adunarea Generala a Acționarilor.

 • 24.2. Personalul de execuție este numit de către Directorul General al societății.

 • 24.3. Personalul este angajat in funcție de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de munca înregistrate la organele competente ale statului.

 • 24.4. Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

 • 25.1. Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

 • 26.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotararea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cazuri in care se vor îndeplini formalitățile de publicitate si înregistrare prevăzute de lege.

Art. 27 DIZOLVAREA Șl LICHIDAREA SOCIETĂȚII

 • 27.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;

 • b) declararea nulității societății;

 • c) hotararea Adunării Generale a Acționarilor;

 • d) falimentul societății;

 • e) hotararea Tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave intre acționari, care impiedica funcționarea societății.

 • 27.2 Dizolvarea societății va fi înregistrata la Registrul Comerțului si publicata in Monitorul Oficial.

 • 27.3 Lichidarea societății se face de către unul sau mai multi lichidatori numiți de Adunarea Generala a Acționarilor.

 • 27.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

 • 27.5 Lichidatorii au aceeași răspundere ca si administratorii.

 • 27.6 După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați sa împreuna cu administratorul societății sa faca un inventar si sa incheie un bilanț care sa constate situația exacta a activului si pasivului societății.

 • 27.7 Lichidatorii obligați sa primească si sa păstreze bunurile si înscrisurile societății incredintate de Directorul General sis a tina un registru cu toate operațiunile lichidării in ordine cronologica.

 • 27.8 Lichidatorii pot aparea in fata instanțelor judecătorești si pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

 • 27.9 Lichidatorii isi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

 • 27.10 Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerandu-le sa-si precizeze pretențiile intr-o perioada de timp determinate, creditorii cunoscuti de societate vor primi un anunț special solicitandu-se precizarea pretențiilor.

 • 27.11 Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal si împreuna pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

 • 27.12 După terminarea lichidării, lichidatorii vor intocmi bilanțul contabil, aratand parte ace se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății si le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerate a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului. LITIGII, ÎNȘTIINȚĂRI, FORȚA MAJORA

Art. 28 LITIGIIDIRECȚIA

£ ASISTEN TEHNICA Șl

JURIDIC

 • 28.1. Litigiile dintre acționari in legătură cu interpretarea si indp-fSTΠprecum si cu privire la relațiile lor cu terte parii vor fi sol aplicabila fiind legea romana.

Ari. 29 DISPOZIȚII FINALE

 • 29.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

 • 29.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

 • 29.3. Bunurile mobile si imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

 • 29.4. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

 • 29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi .......................... la sediul societății, în 5 (cinci)

exemplare.

ACȚIONARII:

 • 1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanți:

 • 2. COMUNA/ORASUL...............

prin CONSILIUL LOCAL AL.................

3. COMUNA/ORAȘUL


...................., prin CONSILIUL LOCAL AL.........................

Compania Municipală


evul I ipdl lld IVIUI liupdld

1 ENERGETICA BUCUREȘTI

9


HOTARARI CGMB 2018


HOTARARE nr. 804 din 22.11.2018NR VOTURI


PRIVIND COMPLETAREA HOTĂRÂRII CGMB NR. 140/2016 PRIVIND UTILIZAREA GRATUITA A PARCĂRILOR PUBLICE DE UTILITATE GENERALA DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE CĂTRE AUTOTURISMELE HIBRID SI CELE ELECTRICE ÎNMATRICULATE I MUNICICPIUL BUCUREȘTI, PRECUM SI APROBAREA MODELULUI VIGNETEI DE IDENTIFICARE

Data emiterii: 2018-11-22/Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; D. GENERALA SERVICI PUBLICE / Dus la indeplinire: DIRECȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL;

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR; DIRECȚIA GENERALA DE ADMINISTRARE BUCUREȘTI; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUC.;

37 -DA ABITINERE -3

NU-3


Cvorum : 2/3


HOTARARE nr. 726 din 18.10.2018

42-prezenti

42- da


PRIVIND APROBAREA STUDIULUI "STABILIREA ZONELAR UNITARE DE ÎNCĂLZIRE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ALIMENTARII CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Data emiterii: 2018-10-18 /Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; D. GENERALA SERVICI PUBLICE / Dus la indeplinire: DIRECȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; ASOC. DE DEZV. INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV; RADET; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUC.;

Cvorum : 2/3


HOTARARE nr. 216 din 19.04.2018

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL DE INV ESTIȚII "REAB1LITZAREA SISTEMULUI DE TERMOF1CARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (ȘAPTE OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 KM)"

Data emiterii: 2018-04-19 /Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIR. GEN. SERVICII PUBLICE / Dus la indeplinire: DIR. DIN CADRUL APARA TULU1 DE SPECIALITA TE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; COMPANIA MUN.ENERGETICA BUCUREȘTIS.A. SIRADET BUCUREȘTI

50- prezenti

50-da


Cvorum : 2/3


HOTARARE nr. 546 din 23.08.2018

PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI - ILFOV

Data emiterii: 2018-08-23/Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI;DIR. GEN. SERVICII PUBLICE- DIR. SERVICII INTEGRATE / Dus la îndeplinire: DIRECȚII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; A.D.I.T.B - ILFOV; R.A.D.E.T; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

47-prezenti

29-da

17-nu
DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl

JURIDIC

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CH ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA B

Data emiterii: 2018-06-14 /Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIRECȚIA GUVERNANTA CORPORATIVA /Dus la indeplinire: DIRECȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTIS.A.

PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII SERVICE CICLOP S.A. NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERȚULUI J40/2545/1999 SI C.U.I: RO 11573879, PRIN EMITEREA UNEI NOI ACȚIUNI IN VALOARE NOMINALE DE 10 LEI SI SUBSCRIEREA ACTIUNU NOU- EMISE DE CĂTRE SOCIETATEA COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/9172/2017 SI C.U.I 37752029 Data emiterii: 2018-06-14/Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIR. JURIDIC; DIR. GUVERNANTA CORPORATIVA/Dus la indeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITA TE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI: SERVICE CICLOP S.A.


PRIVIND APROBAREA DE PRLNCIPIU A ACȚIUNILOR NECESARE LN VEDEREA REALIZĂRII SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICIA (SACET), IN CONTEXTUL REORGANIZĂRII RADET BUCUREȘTI SI ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

ABROGA HCGMB NR. 13/2018

ABROGA HCGMB NR. 255/2017

Data emiterii: 20J8-05-1' ' Inițiator; PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; D. GENERALA SERVICII PUBLICE / Dus la indeplinire: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIRECȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; AMRSP; ADI TERMOENERGETICA, RADET, ELCEN, COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.


HOTARARE nr. 172 din 28.03.2018


PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Data emiterii: 2018-03-28 / Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; D. GENERALA ECONOMICA /Dus la indeplinire: DIRECȚIILE DIN CADR UL AP ARA TUL UI DE SPECIALITA TE AL PRIMARUL UI GENERAL; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA


HOTARARE nr. 130 din 28.03.2018


PENTRU APROBAREA NORMEI INTERNE PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR CĂTRE SI INTRE ENTITATILE JURIDICE LA CARE MUNICIPIUL BUCUREȘTI ESTE ACȚIONAR MAJORITAR ABROGA HCGMB NR. 596/2017

Data emiterii: 2018-03-28/Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIR. GEN. INVESTIȚII/Dus la indeplinire: DIR. HlN CADRUL


41-prezenti

32-da 7-abtineri


48- prezenti

32- da

16-nu
Compania Municipală


eVUl l ijJdl lld IVIUI liupdld

E ENERGETICA BUCUREȘTI

»


//■Sj DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ

JURIDIAP ARA TUL UI DE SPECIALITA TE AL PRIMAR UL UI GENERAL

BUCUREȘTI; ENTITATI JURIDICE LA CARE MUN. BUC. ESTE ACȚIONAR


PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE DE CĂTRE ACȚIONARUL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, LA CUMPĂRAREA CELOR 12 ACȚIUNI OFERITE SPRE VANZARE DE ACȚIONARUL SERVICE CICLOP S.A., CU VALOAREA NOMINALA, TOTALA DE 120 LEI, CE REPREZINTĂ 0,0004% DIN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA S.A., PERSOANA JURIDICA ROMANA, CU SEDIUL SOCIAL IN BUCUREȘTI, SECTORUL 1, STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ETAJUL 2, BIROUL NR. 3, NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRUL COMERȚULUI BUCUREȘTI: J40/9172/2017 SI C.U.I.: 37752029

Data emiterii: 2018-02-22 /Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; D. GENERALA ECONOMICA; D. JURIDIC/Dus la indeplinire: DIRECȚIILE DIN CADR UL AP ARA TUL UI DE SPECIALITA TE AL PRIMAR UL UI GENERAL; SERVICE CICLOP S.A.

48-prezenti 35-da 7-abtineri 3-nu


HOTĂRÂRI CGMB 2017

11.

HOTĂRÂRE nr. 416 din 28.09.2017

PRIVIND ACORDAREA UNUI ÎMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CĂTRE COMPANIA

MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Data emiterii: 2017-09-28 / Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIR. GEN.ECONOMICA; DIR. GEN. INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE; D.U.P.; COMP. MUN. ENERGETICA BUC. S.A. /Dus la indeplinire: DIR DIN CADR UL APARA TUL UI DE SPECIALITA TE AL PRIMAR UL UI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; COMP. MUN. ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

48-prezenti

32-da

16-nu

12.

HOTĂRÂRE nr. 415 din 28.09.2017

PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, LA MAJORARAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI

MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Data emiterii: 2017-09-28 / Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIR. GEN. ECONOMICA; DIR. GEN. INFEASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE; D.U.P; COM. MUN. ENERGETICA BUC. /Dus la indeplinire: DIR. DIN CADR UL APARA TUL UI DE SPECIALITA TE AL PRIMAR UL UI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; COMP. MUN. ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

48- prezenti

32- da

14-nu

13.

HOTARARE nr. 414 din 28.09.2017

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Data emiterii: 2017-09-28 / Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIR. GEN. ECONOMICA; DIR. GEN. INFEASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE; D.U.P; COM. MUN. ENERGETICA BUC. /Dus la indeplinire: DIR. DIN CADRUL APARA TULUI DE SPECIALITATE .AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; COMP. MUN. ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

49- prezenti 32-da

16 nu

/

e Compania Municipală

£ ENERGETICA BUCUREȘTI


.'/•3'jy DIRECȚIA

ASISTENȚĂ | '5S TEHNICĂ Șl JURI5D ORIGINALUL

"" /"X—


h, * V a*

x J?

14.

HOTARARE nr. 94 din 29.03.2017                          C ---*

PRIVIND APROBAREA INFESTĂRII SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Data emiterii: 2017-03-29 / Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI: D. GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE - D. UTILITATIPUBLICE / Dus la indeplinire: DIRECȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL

46 - prezenti

29-da

15 - nu