Hotărârea nr. 144/2019

HOTARAREnr. 144 din 2019-03-11 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SI GESTIONAREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNUI NUMAR DE 45 DE LOCUINTE DE NECESITATE, DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ...............

romania2019.eu

p.OMIN/s?HOTĂRÂR privind transmiterea în administrarea și gestio        ătfe Administrățî^'Municipală

pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unui număr de 45 de locuințe de necesitate, de la Administrația Fondului Imobiliar

' 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcția Generale Investiții nr. 828/05.03.2019, Direcției Patrimoniu nr. 3592/05.03.2019, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1659/05.03.2019 și Administrației Fondului Imobiliar nr. 12829/05.03.2019; Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 41/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 151/07.03.2019 din > cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 114/199 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 719/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se transmit către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic un număr de 45 de locuințe de necesitate situate în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 de la Administrația Fondului Imobiliar, locuințe care vor fi utilizate pentru relocarea proprietarilor/locatarilor din imobilele supuse lucrărilor de intervenție -consolidare, conform dispozițiilor legale din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Locuințele de necesitate menționate la art. 1, se identifică conform anexei J                                                                                          J                                                          7

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Locuințele identificate conform anexși,-șe predau Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor^u Risc Seismi^țp bază de proces verbal.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel. 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


UKAS

tso 9001 • BO 14001

001


(2) Toate cheltuielile aferente perioadei în care aceste locuințe au fost în administrarea Administrației Fondului Imobiliar si îi reveneau, rămân în sarcina acestei instituții.

J

Art.4 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 25/2019 se abrogă.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

.Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.


Anca Daniela Raiciu u\ SECRETAR GENERAL

Aal municipiului bucurești,

* v       Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019

Nr. 144> . Q W£> -> <>//


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro                                              Pag. 2
Inventar PMB


920873


922065


921435


921816


921600


922068


Arteră


Cotă indiviza apartament (%)


Dependințe


Număr titlu locativ


Dată titlu

locativ


Tip locuință/ Modalitatea de intrare în evidența/ administrarea AFI


Tip proprietate


Observații


(fost Compozitorilo


nu este înscrisă cola in HCGMB

.61/27 03.2014


contract de locațiune in lucru


succesiune vacantă HCGMB nr.61/27.03.2014 locuință de necesitate, conform HCGMB nr. 418/26 07.2018


domeniul pnvat al Municipiului București


Aurel Perșu


Basarabia (fost Muncii)


Bucureștii Noi


Camil Ressu (fost Ion Sulea)


contract de locațiune in lucru


succesiune vacantă HCGM8 79/22.02.2018 locuință de necesitate.

conform HCGMB nr 418/26.07.2018DPG 140/22.01.2019-relocat din Kogalniceanu nr.30. sector 5. proprietar Nu s-a prezentat pentru definitivarea contraclului


nu este înscrisă cota în HCGMB

.50/31.03.2015


nu este înscrisă cota in HCGMB nr. 165/01.08.2016


nu este înscrisă cota in HCGMB nr.214/ 26.11.2015


103/10000 cotainscrisă in HCGMB nr.517/ 31 10.2017


nu este înscrisă cota în HCGMB nr.269/ 30.06.2017


nu este mscnsă cota în HCGMB nr.81/22.02.2018


exclus v


exclusiv


exclusiv


exclusv


exclus-


41857


nu este înscrisă suprafața utilă în HCGMB 7/31 10.2017


succesiune vacantă HCGMB nr 50/31.03.2015 locuință de necesitate conform HCGMB nr 418/2607.2018Dosar nr.5602/299/2017 la TB respins in 19.02.2019. cu recurs

transmis documentație evacuare la SJLC


revendicat, există sentință de anulare HCGMB 66/31.03.2016


comemul pnvat al Municipiului București


succesiune vacantă HCGMB nr.165) 01.08.2016 locuință de necesitate conform HCGMB nr 418/26.07.2018


succesiune vacantă HCGMB nr.214/26.11.2015 locuință de necesitate conform HCGMB nr 418/26.07,2018

succesiune vacantă HCGMB.

517/31 10.2017 locuință de necesitate conform HCGMB nr 418/2607.2018


succesiune vacantă HCGMB nr 269/30.06.2017 locuință de necesitate, conform HCGMB nr. 418/26 07.2018


succesiune vacantă HCGMB nr.416/26.07.2018 locuință de necesitate conform HCGMB nr.

418/26.07.2018

succesiune vacantă HCGMB nr.81/22.02.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018 succesiune vacantă HCGMB nr.314/19.07.2017 locuință de necesitate conform HCGMB nr.

418/26.07.2018


domeniul privat al Municipiului București


domeniul privat al Municipiului București


domeniul privat al Municipiului Bucureștidomeniul privat al Municipiului Bucureștitransmis la DSLAD necesită lucrări de igenizare și salubrizare Face obiectul HCGMB nr.25/31.01.2019


domeniul privat al Municipiului Bucureșli


domeniul privat al Municipiului Bucureștitransmis la OSLAD necesită lucrări de salubrizare și igienizare Face obiectul HCGMB nr.25/31.01.2019 necesită expertiză tehnică


necesită lucrări de salubrizare și igienizare Face obiectul H.C.G.M.B.

.25/31.01.2019
Nr.

Inventar


921897


921896


921432


921807


921601


921633


Tip Arteră


Arteră


Grigore C.Moisil (fost Prelungirea Maica Domnului)


I.Gh.Ouca


luliu Maniu (fost Păcu)


Jean Sleriadi (fost Ion Șulea)


Lt.Sachelarie Visarion


Lt.Saidac Gheorghe (fost Lt. Saidac)


Mihai Bravu


Mihai Bravu (fost Ion Șutea)


Nicciae Bâlcescu


Nicoiae Pascu


Patinoarului


Răul Dorna (fost Râul Doma nr 28)


Schitu MăgureanuCotă indiviză apartament (%)


nu este înscrisa cota in HCGMB nr.321/ 31.10.2016


nu este mscnsâ cota în HCGMB nr.52/31.03.2015


nu este înscrisă cota în HCGMB nr.56/ 28.02.2017


nu este înscrisă cota în HCGMB nr.320/31.10.2016


exclusn


Titlu locativ


Număr titlu locativ


Dată titlu locativ


Suprafață utilă


Situație juridică


1.05 pt ap. și 0 02 pt. boxă


exclusiv * roxa nr.36 de 2. U mp


Tip locuință/ Modalitatea de intrare în evidența/ administrarea AFI succesiune vacantă HCGMB nr 519/31 10 2017 locuință de necesitate conform HCGMB nr. 418/2607,2018 succesiune vacantă HCGMB nr.518/31.10.2017 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018 succesiune vacantă HCGMB nr.867/12.12.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26 07 2018 succesiune vacantă HCGMB nr 321/31.10.2016 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07,2018 succesiune vacantă HCGMB nr 767/22.11.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB nr 418/26.07.2018

58.84 .ncluzând


supraiață desfășurată


Tip proprietate


domeniul privat ai Municipiului București


domemui privat al Municipiului BucureștiObservații


transmis la DSLAD/ necesita lucrări de igienizare și salubrizare. Face obiectul HCGMB nr.25/31.01 2019


necesită lucrări de salubrizare și igienizare Face obiectul HCGMB nr.25/31.01.2019transmis la DSLAD stare


notificare predare unitate locativă


domeniul privat al Municipiului Bucureștinecesita lucrăm de salubrizare și igienizare


succesiune vacantă HCGMB

nr.52/31.03.2015 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018


domeniul privat a! Municipiului Bucureștidomeniul privat al Municipiului Bucureștisuccesiune vacantă HCGMB nr.163/01.08.2016 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018

succesiune vacantă

HCGMB

nr.320/31.10.2016 locuință de necesitate, conform HCGMB nr. 418/26.07,2018 succesiune vacantă HCGMB

nr.766/22 11.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB nr. 418/26.07.2018 succesiune vacantă HCGMB

nr.223/19 04.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB nr. 418/26.07.2018 succesiune vacantă HCGMB nr.80/ 22.02.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26 07.2018


succesiune vacantă

HCGMB

626/ 26.09.2018domeniuLprivat al

Munibipiufui


domeniu

Municipiului;

București ' j


Nr.

crt.

Nr. Inventar PMB

Tip Arteră

Arteră

Nr.

Bl.

Sc./ Corp

Et

Ap

Sector

Cotă indiviză apartament (%)

Dependințe

Număr camere

Titlu locativ

Număr titlu locativ

Dată titlu locativ

Suprafață utilă (mp)

Situație juridică

Tip locuință/ Modalitatea de intrar in evidența/ administrarea AFI

Tip proprietate

poziția din lista anexă la HCGMB nr.186/2008 (v. volum 1 )

Observații

I

27

921595

Sir.

Sibiu

(fost Bistra nr 18)

16

E33

sc.1

3

16

6

nu este înscrisă cola in HCGMB nr 66/31 03.2016

exclusiv

2

Spațiu liber

nu este înscrisă suprafața utilă în HCGMB nr.66/31.03 2016

succesiune vacantă HCGMB nr 66/31.03.201 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/2607.2018

domeniul privat al Municipiului București

revendicai

(Legea nr 10/2001)

v. DPG nr.252/06.02 201<

28

921820

Str.

Străduinței

9

D3

SC 4

4

59

4

1.54

excluși/

2

Spațiu liber

46.57

succesiune vacantă HCGMB nr.268/30.06.2017 locuință de necesitate, conform HCGMB nr 418/26 07.2018

domeniul privat al Municipiului București

transmis la DSLAD necesita lucrării de salubrizare si igienizare Face obiectul H.C.G.M.B nr.25/31.01.2019

29

921433

Str

Șoidanului

4

Bl 12

3

11

4

fără anexă la HCGMB nr.53/31 03 2015. in care să Se menționată cola

exclusiv

2

Fișă de caicul contravaloare lipsă folosință

36614

10/12/2016

48.54

succesrune vacantă HCGMB nr.53/31.03.2015 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018

domeniul privat al Municipiului București

30

921596

Str.

Thomas Masaryk

1

1

scA

4

9

2

1.11

exclusiv

2

Spațiu liber

43 92

O O

succesiune vacantă

HCGMB nr.66/31.03.2016

domeniul privat al Municipiului București

revendicat

(Legea nr 10/2001)

v DPG nr 252/06.02.2019

31

922700

Bcf.

Tineretului

27

18

SC.1

8

35

4

0.55

exclusiv

2

Spațiu liber

nu este înscrisă suprafața utilă în HCGM8 ir 415/26.07.2018

z TI O 20 5

succesiune vacantă HCGMB nr.415/26.07.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB nr. 418/26.07.2018

domeniul privat ai Municipiului București

necesita lucrării de salubrizare și igienizare Face obiectul H.C.G M.B.

nr.25/31.01.2019

32

921826

Str

Turiștilor

12

2

exclusiv

casă paiantă + teren

Spațiu liber

fel

88.00

CUORIG

succesiune vacantă HCGMB

nr. 193/18.05.2017 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/2607.2018

domeniul privai al Municipiului București

transmis la DSLAD necesita lucrării de salubrizare și igienizare necesită expertizare, pericol de prăbușire pereți si tavane

33

922067

Bd

Unirii

57

E4

sc.2

3

4 •

3

0.49

exclus".

2

Spațiu liber

.. l

A

J <0 *

  • > 5    rfr

O.   Z? A

  • > Q   &

rv A

?..O   >

\

INALUL

succesiune vacantă HCGMB nr.82/22.02.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018

domeniul privat al Municipiului București Face obiectul H.C.G.M.B. nr.25/31.01 2019

transmis la DSLAD necesita lucrănl de salubrizare și igienizare Face obiectul H.C.G.M.B nr.25/31.01.2019

34

922684

Aleea

Valea Prahovei

3

8S14

1

1

22

6

0.828

exclusiv

1

Spațiu liber

A

27 8?\

\

\

succesiune vacantă HCGMB

nr. 417/26.07.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018

dcmeniul privat al Municipiului București Face obiectul HC.G.M.B.

nr 25/31 01.2019

necesita lucrării de salubrizare și igienizare Face obiectul H.C.G.M.B.

nr.25/31.01.2019

35

921810

Calea

Victoriei

128A

1

5

1

1.33

exclusa-

2

ocupat abuziv

\

54 45

Imobil revendicat notificat r±“

succesiune vacantă HCGMB

nr 387/24.11.2016 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018

domeniul privat al Municipiului București

36

920849

Str

Voroneț (fost Intr. Arenei)

22

3

sc.B

p

16

3

0.28

exclusiv

2

Contract închiriere

43220

42340

28 60

succesiune vacantă HCGMB nr .8/30.01.2014 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018

domeniul privat al Municipiului București

37

920169

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

6

52

5

0 599

exclus v

1

Spațiu liber

26.60

locuință de necesitate

HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD HCGMB nr 81/2016.

respectiv HCGMB 54/2016 pun Oficiul 7

domeniul public al Municipiului București

8098

cotele calculate în funcție de suprafața totala a celor 10 ap. cotă PMB =493,32 m.p., căreia îi corespunde 11.11 %

38

920766

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

6

53

5

0.599

exclus v

1

Fișă de calcul contravaloare lipsă folosință

12592

13.03.2018

27.80

<4

contract închiriere încetat la 1.03.2018      ‘notificare nr.

4065/19.03.2018. in vederea eglementarn situației locative Dosar nr. ’ 2602/302/2018 la

TB. obligația de a face declinat, termen

XX 20.03.2019.2019

locuință de necesitate

HCGMB nr.236/2005

7

domeniul public al Municipiului ' z ' București

8098

//

-
Nr. crt.

Nr.

Inventar PMB

Tip Arteră

Arteră

Nr.

Bl.

Sc./ Corp

Et.

Ap.

Sector

Cotă indiviză apartament (%)

Dependințe

Număr camere

Titlu locativ

Număr titlu locativ

Dată titlu locativ

Suprafață utilă (mp)

Situație juridică

Tip locuință/ Modalitatea de intrare în evidența/ administrarea AFI

Tip proprietate

poziția din lista anexă la HCGMB nr.186/2008 (v. volum 1 )

Observații

39

920767

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

8

62

5

1.879

exclusiv

3

Fișă de calcul contravaloare lipsă folosință

12593

13.03.2018

86.23

’ conirac! închiriere încetai la 19.03.2018     'notificare nr

13728/16.03.2018. in vederea reglementării situației locative 'SC nr .8864/07 12.2018 Dosar nr. 6979/302/2018 la JS5. obligația de a face, anulează acțiunea cu apel

locuință de necesitate HCGMB nr.236/2005

domeniul public al Municipiului București

8098

40

920172

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

9

63

5

1.879

exclur.iv

3

Spațiu liber

83.43

locuință de necesitate HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD HCGMB nr.81/2016.

respectiv HCGMB 54/2016 prin Oficiul 7

domeniul public al Municipiului București

8098

41

920170

Calea

13 Septembrie

224

V53

2

9

64

5

0.599

exclusiv

1

Spațiu liber

26.60

locuință oe necesitate

HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD

HCGM8 nr 81/2016, respectiv HCGMB 54/2016 prin Oficiul 7

domeniul public al Municipiului București

8098

42

920768

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

9

65

5

0 599

exclusiv

1

Spațiu liber

26.60

locuință de necesitate

HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD HCGMB nr.81/2016.

respectiv HCGMB

54/2016 prin Oficiul 7

domeniul public al Municipiului București

8098

43

920769

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

10

68

5

0.599

exclusiv

1

Spațiu liber

26.60

locuință de necesitate HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD HCGMB nr.81/2016, respectiv HCGMB

54/2016 prin Oficiul 7

domeniul public al Municipiului București

8098

44

920171

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

10

69

5

0.599

exclusiv

1

Spațiu liber

26.60

locuință de necesitate HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD HCGMB nr.81/2016.

respectiv HCGMB

54/2016 prin Oficiul 7

domeniul public al Municipiului București

8098

45

920174

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

10

70

5

\ 1.879

exclusiv

3

Spațiu liber

83.43

locuință de necesitate

HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD

HCGMB nr.81/2016. respectiv HCGMB 54/2016 prin Oficiul 7

domeniu! public al Municipiului București

8098