Hotărârea nr. 14/2019

HOTARAREnr. 14 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SPATIU PUBLIC URBAN "PODUL CALICILOR" - ANSAMBLU URBAN DOMNITA BALASA, PARCAJ SUBTERAN, AMENAJARE URBANA PALATUL DE JUSTITIE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONFORM CI!


romanța;

°'«£cr(A

UȘ- CT J'J^IOîCA

\?A * \A-'°0 7


'.euHOTĂRÂRE

privind declararea utilității publice de interes locaTpentru obiectivul de investiții Spațiu public urban "Podul Calicilor” - Ansamblu urban Domnița Bălașa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiție” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Investiții nr. 153/21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură Urbană nr. 11/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 14/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/2012 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona centrală”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului General nr. 243/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Spațiu public urban "Podul Calicilor" - Ansamblu urban Domnița Bălașa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiție ”;

  • - Art. 18 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 1, art. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit.c), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările pentru obiectivul de investiții "Spațiu public urban "Podul Calicilor” - Ansamblu urban Domnița Bălașa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiție” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”.

  • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic Zonal "Parc Sfinții Apostoli - Podul Calicilor - Plan Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului General nr. 14/2016.

  • (3) Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ” Spațiu

public urban "Podul Calicilor” - Ansamblu urban Domnița Bălașa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiție”, potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa^carej^ace parte integrantă din prezenta hotărâre.           .  ...    ....    .           44         A

  • (4) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care ^e ex^^^Z^b^ăpA

aferente obiectivului de investiții de la alin. (1) și se modifică corespunzător Regii Verzi al Municipiului București.                                           ( lin U â

iilțx *


.....                            -4

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmW13^

Art.2 Expropriatorul este Municipiul București. Aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București va lua măsurile pentru pregătirea documentațiilor necesare declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea obiectivului de investiții ” Spațiu public urban "Podul Calicilor” - Ansamblu urban Domnița Bălașa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiție ”, ce vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"q Xf > SECRETAR GENERAL f\AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Anca Daniela Raici

k*

București, 31.01.2019

Nr. 14


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro
tfttrQft StrCtrOu bț^PlATA      f


•7Z/J


i primăria municipiuluTbucure^i J0 DIRECȚIA URBANiSM


Anexa la certificatul de urbanism


rD^mL^^ITEC'!' ow rcmA^.

2. 4


p-MarvCONFORM CU ORIGINALUL


G«orge-Mario

KUIBUȘ


LEGENDA.^"'


Arhitect cu drept du r i;gri


ZONA BfJERY^TlEDENUMIREA PROIECTULUI INDIVIDUAL SI ADRESA:

02 SPAȚIU PUBLIC URBAN "PODUL CALICILOR" - ANSAMBLU URBAN DOMNITA BALASA, PARCAJ SUBTERAN, AMENAJARE URBANA PALATUL DE JUSTIȚIE

ANEXA LA PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ - ZONA CENTRALĂ

COOROONATOR:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

----------

SEF DE PROIECT:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

A

ir

ÎNTOCMIT:

RE-ACT NOW STUDIO

OANA PURICE

t r

(cJ


PLAN DE SITUAȚIE


A002

SCARA:

1: 500

DATA:

FEBRUARIE 2016