Hotărârea nr. 138/2019

HOTARAREnr. 138 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI, NR. 10, SECTOR 3


CONSILIUL GENERAL AL


MUNICIPIULUI


romanla2019.eu

hwwrfj «omânu « Caras* Ur*n« lixrm


HOTĂRÂ^E^

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții -consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 10, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Investiții nr. 815/05.03.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1617/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 37/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.145/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) și b) din Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

  • -  art. 66 pct. 20 și art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

  • -  O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare;

  • -  Hotărârea C.G.M.B nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-eponomici, aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 10, sedtor 3, incluși în anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B nr. 5/02.02.2015, confo               '         /integrantă din prezenta

hotărâre.


Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 5/02.02.2015 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL

.........—.......BUCUREȘTI imfir


București, 11.03.2019

Nr. 138


l.VALOAREA TOTALĂțexclusiv TVA): 2323.869,25 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 1.604.795,08 lei

Valoarea totală a TVA este de: 441.535,16 lei

Valoare T.V.A C+M este de: 304.911,07 lei

Valoarea investiției este asigurată din buget local 100%

2.Durata de execuție: 24 luni calendaristice (de la data emiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante).