Hotărârea nr. 133/2019

HOTARAREnr. 133 din 2019-03-11 PRIVIND MAJORAREA CU 50% A NIVELULUI ALOCATIILOR DE HRANA PENTRU CONSUMURILE COLECTIVE DIN UNITATILE SANITARE PUBLICE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICATE BUCURE~TI FATA DE NIVELUL PREVAZUT IN H.G. NR. 851 /2018 PRIVIND NIVELUL ALOCATIILOR DE HRANA PENTRU CONSUMURILE COLECTIVE DIN UNITATITE SANITARE PUBLICE


CONSIUUL GENERAL AL


MUNICIPIULUI BUCUREȘTICONFORM CU ORIGINALUL |privind majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr.825/05.03.2019 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 6994/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 32/07.03.2019, raportul comisiei sănătate și protecție socială nr. 8/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 140/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice.

Art.2 Finanțarea majorării nivelului alocațiilor prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, iar suma necesară va fi prevăzută în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al fiecărui exercițiu bugetar, conform notelor de fundamentare întocmite de unitățile sanitare.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2019.