Hotărârea nr. 131/2019

HOTARAREnr. 131 din 2019-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA IN VEDEREA ASOCIERII/COOPERARII CU FUNDATIA ESTUAR, PENTRU PROIECTUL "LOCUINTE PROTEJATE PENTRU ADULTII CU PROBLEME PSIHICE"HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului să hotărască în vederea asocierii/ cooperării cu Fundația Estuar, pentru proiectul "Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 565/14.02.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 4/25.02.2019, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 8/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 131/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020;

  • -   Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

)

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Fundația Estuar, pentru proiectul "Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.