Hotărârea nr. 130/2019

HOTARAREnr. 130 din 2019-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FUNDATIA SFANTUL DIMITRIE, IN VEDEREA DERULARII UNOR ACTIVITATI DE PROFESIONALIZARE DE CATRE TINERII CU DIZABILITATI IN CADRUL ATELIERULUI PROTEJAT DECOART


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

————-

i CONFORM CU ORIGINALUL

i '

L---


romania2019.eu

tomfrw taCroaut unire Eticprw
privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Septdrului/^he a hotărî cu'p>?MANL<cooperarea cu Fundația Sfântul Dimitrie, în vederea derulării unor rvitâți de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOARTAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 593/01.02.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 5/25.02.2019, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 3/25.02.2019, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 7/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 130/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Sfântul Dimitrie, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.