Hotărârea nr. 13/2019

HOTARAREnr. 13 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ANSAMBLU URBAN COMPLEX- POD MIHAI VODA, POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA SI PARCAJE SUBTERANE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu

Rsțstfipj EomOrtțl to       UnJirt Emopcna[ ■ --r~ j CONFORM aTORIGINALUL

HOTĂRÂRE .........

privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții "Ansamblu urban complex - Pod Mihai Vodă, pod pietonal și pentru bicicliști peste Dâmbovița și parcaje subterane” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Investiții nr. 152/21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 10/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 13/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/2012 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona centrală";

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului General nr. 242/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Ansamblu urban complex - Pod Mihai Vodă, pod pietonal și pentru bicicliști peste Dâmbovița și parcaje subterane”;

  • - Ari. 18 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

  • - Art. 1, art. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit.c), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările pentru obiectivul de investiții "Ansamblu urban complex - Pod Mihai Vodă, pod pietonal și pentru bicicliști peste Dâmbovița și parcaje subterane” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”.                                                -----...

  • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic Zonal - Parc Izvor - Pod Mihai Vodă - Plan Integrat de Dezvoltare Urbană „ Zona Centrală”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului General nr. 15/2016.

  • (3) Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Ansamblu urban complex - Pod Mihai Vodă, pod pietonal și pentru bicicliști peste Dâmbovița și parcaje subterane", potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) Se aprobă schimbarea destinației spațiului vercțe dire

aferente obiectivului de investiții de la alin. (1) și se modjfi               ”

Verzi al Municipiului București.

execută lucrările opTjțegistrul SpațiilorB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel?

Art.2 Expropriatorul este Municipiul București. Aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București va lua măsurile pentru pregătirea documentațiilor necesare declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea obiectivului de investiții "Ansamblu urban complex - Pod Mihai Vodă, pod pietonal și pentru bicicliști peste Dâmbovița și parcaje subterane”, ce vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

SECRETAR GENERAL

M 4 v^AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,București, 31.01.2019

Nr. 13
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


•F • Z4


<17221

Vgj0


9 71.33


Clopotniță


a certificatul d


rzp'î \    x —x.

orL \- \mpC

DiN S^K;ÂNl\

<* X

,G

“ \ \ torge-Mario • &hbuș\


ZONA INTERVENIM


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

FMĂr r.tT

DENUMIREA PROIECTULUI INDIVIDUAL SI ADRESA;

01 ANSAMBLU URBAN COMPLEX - POD MIHAI VODĂ, POD PIETONAL SI PENTRU 0ICICLISTI PESTE ; DAMBOVITA SI PARCAJE SUBTERANE

ANEXA LA PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ - ZONA CENTRALĂ

TITLU PLANȘA:

PLAN DE

SITUAȚIE

N= PLANȘA:

A002

SCARA;

1: 500

COORDONATOR:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

' SEF DE PROIECT:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

Z/J

DATA:

FEBRUARE 2016

ÎNTOCMIT:

RE-ACT NOW STUDIO

OANA PURICE