Hotărârea nr. 129/2019

HOTARAREnr. 129 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

’H O T Ă R Â R E~

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului Imobiliar


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1630/1/12.02.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 30/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 129/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare nota de fundamentare a Administrației Fondului Imobiliar nr. 7813/11.02.2019;

în conformitate cu prevederile:

- Legii - cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/19.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. b), șîi art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, r completările ulterioare ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

HOTĂRĂȘTE:

tOWRM CU ORIGINALULArt.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 158 conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Fondului Imobiliar, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 657/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Anca Daniela Raiciu


București, 26.02.2019

Nr. 129


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR

ANF NR. 1 la H.C.G.M.B. nr             ~

ORGANIGRAMA

DIRECTOR GENERALServiciul Achiziții Publice


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 1


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2


ANEXA nr. 2 la H.C.G.M.B.              1 . Jc l£j


STAT DE FUNCȚII

AL ADMINISTRAȚIEI FONDULUI IMOBILIAR


Nr.

Crt.

Poz.


r. con


COMPARTIMENTUL Funcția


DUCERE


DIRECTOR GENERAL_________

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2


Nivel

Studii


Grad/treapta profesional(a)


Număr posturi


Anexa la Legea -cadru

nr.153/2017


II. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

 • 4

 • 5


AUDITOR

AUDITOR


III. BIROUL CURȚI TERENURI CONCESIONARI


6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10


ȘEF BIROU

INSPECTOR de SPECIALITATE INSPECTOR de SPECIALITATE INSPECTOR de SPECIALITATE INSPECTOR de SPECIALITATE


IV.BIROUL RESURSE UMANE
VIn baza careia se Stabilește

_____salariul de baza_____

7

Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL Funcția

Nivel

Studii

Grad/treapta profesional(a)

Număr posturi

Anexa Ia Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

V. SERVICIUL JURIDIC LEGISLAȚIE CONTENCIOS

15

14

ȘEF SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

15

CONSILIER JURIDIC

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

16

CONSILIER JURIDIC

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

17

CONSILIER JURIDIC

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

18

CONSILIER JURIDIC

s

1

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

19

CONSILIER JURIDIC

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

20

CONSILIER JURIDIC

s

1

I

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

21

CONSILIER JURIDIC

s

\ i         .

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

22

CONSILIER JURIDIC

s

V <.\\ 1

£> cCj| 1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

23

CONSILIER JURIDIC '            \

s

\     \ . 1 <5. -Pâ-SX;

f/y i

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

24

CONSILIER JURIDIC                ț >i

s

\ Wk*1

i

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

25

CONSILIER JURIDIC \

s

i

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

26

CONSILIER JURIDIC     .

s

r<\ \\

O

Q

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

27

CONSILIER JURIDIC

s

w \ \

Z ~n

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

28

REFERENT

M

u

33

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

VI. SERVICIUL CONTROL INTERN , REGISTRATURA SI RELAȚII PUBLICE\   \

\

s o o:

5

29

ȘEF SERVICIU

s

11 \

'A

o

33

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

30

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

IA \

4

(7)

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

31

REFERENT

M

IA

Z >

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b

32

REFERENT

M

IA

r

G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

33 REFERENT                                M            1

1

1          AnexaVIIICap.IIApct.lv lit.b

Nr. Crt. Poz.

COMPARTIMENTUL Funcția

Nivel

Studii

Grad/treapta profesional(a)

Număr posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

38

SUB INGINER

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

39

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

VIII. SERVICIUL ARHIVA

4

40

ȘEF SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

41

ARHIVAR

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

42

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

43

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

VIL BIROUL TEHNIC

6

X 34

ȘEF BIROU

S

11

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

35

INSPECTOR de SPECIA/

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

36

INSPECTOR de SPECIA)

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

/$ ADMINISTRAȚI/

37

INSPECTOR de SPECIA

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

T Fundului tt*---iMnun i â r-,—

cn


INSPECTOR de SPECIALITATE

REFERENT


REFERENT ,

REFERENT \

CASIER CASIER CASIER


* /.v:


Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.-II A pct.IV lit.b Anexa VIII Cap.-II A pct.IV lit.b Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.-II A pct.IV lit.b Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV liț.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)oad™mstratia^\

> FONDULUI' r-

* imobiliar


—f-y—Nr. Crt. Poz.

COMPARTIMENTUL Funcția

Nivel

Studii

Grad/treapta profesional(a)

Număr posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se Stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7


X. SERVICIUL URMĂRIRE CREANȚE                       12


59

ȘEF SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV Iit.a)

60

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

61

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

62

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll Apct.IV lit.b)

63

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b

64

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b

65

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b

66

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

67

INSPECTOR de SPECIALITATE

\s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

68

REFERENT                            ' J

> M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

69

REFERENT                           ...J /

>/Ki

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

70

REFERENT

/ M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)


XI SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

4

71

ȘEF SERVICIU

S

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV Iit.a)

72

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

VA\ i

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

73

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

P Z’JV

o\c

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

74

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

•o /

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

XII. SE

RVICIUL SISTEME INFORMATICE

^4 4

75

ȘEF SERVICIU

s

ii^

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV Iit.a)

76

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

IA

o o

\

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

77

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

IA

z “H

\ 'W

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

78

REFERENT

M

IA

—gH

-UAV

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)XIII. SERVICIUL ADMINISTRATIV SI SECURITATEA MUNCII


 • 79

 • 80


REFERENT


>—fondului'

......'MOBILIAR


Nf. Crt. Poz.

COMPARTIMENTUL Funcția

Nivel

Studii

Grad/treapta profesional(a)

Număr posturi

Anexa la Legea -cadru

nr.153/2017

In baza careia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

82

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

83

CURIER

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

84

CURIER

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

85

ÎNGRIJITOR

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

86

ÎNGRIJITOR

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

87

ÎNGRIJITOR                       «• >

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

88

Șofer V          p

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

89

ȘOFER            \

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

90

ȘOFER              ț

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

91

MUNCITOR CALIFICAT \           W

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

92

MUNCITOR CALIFICAT \  2

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

93

MUNCITOR CALIFICAT \  2  \ \\ \

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

94

MUNCITOR CALIFICAT \  £  \  \ \ \

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

95

MUNCITOR CALIFICAT l 1   \ \

\ M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)
XIV. SERVICIUL DE ADMINISTRARE NR.1

13

96

ȘEF SERVICIU

4s

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

97

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

98

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

99

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

100

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

11

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

101

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

102

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

103

REFERENT

M

IA     \

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

104

REFERENT

M

IA    ' 1 X

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

105

REFERENT

\ M

IA ~~/ „S

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

106

REFERENT                  //?        ,,

.....    ........... ........... li—

v   ia" ' Z

1 N

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)
Nr. Crt. Poz.

COMPARTIMENTUL Funcția

Nivel

Studii

Grad/treapta profesional(a)

Număr posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

107

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

108

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

XV. SERVICIUL DE ADMINISTRARE NR.2ȘEF SERVICIU_____________

INSPECTOR DE SPECIALITATE INSPECTOR DE SPECIALITATE INSPECTOR DE SPECIALITATE INSPECTOR DE SPECIALITATE REFERENT REFERENT REFERENT REFERENT REFERENT REFERENT REFERENT


XVI. SERVICIUL DE ADMINISTRARE NR.3


121

122

 • 123

 • 124

 • 125

 • 126

 • 127

 • 128

 • 129

 • 130

 • 131


ȘEF SERVICIU_____________

INSPECTOR DE SPECIALITATE INSPECTOR DE SPECIALITATE INSPECTOR DE SPECIALITATE INSPECTOR DE SPECIALITATE INSPECTOR DE SPECIALITATE REFERENT REFERENT REFERENT REFERENT REFERENT


Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.IIA pct.IV lit.b Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.IIA pct.IV lit.b


Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b) Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)


-

o ^MINisthația^


—^NOULUI

4£._. /MODIUARNr.. Crt. Poz.

COMPARTIMENTUL Funcția

Nivel

Studii

Grad/treapta profesional(a)

Număr posturi

Anexa la Legea -cadru

nr.153/2017

In baza careia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

132

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

133

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

XVII, s

ERVICIUL DE ADMINISTRARE NR.4

12

134

ȘEF SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

135

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

136

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

137

INSPECTOR DE SPECIALITATE ^—i

\         IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

138

INSPECTOR DE SPECIALITATE O O

;

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

139

REFERENT               \

7       ÎĂ^

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

140

REFERENT               \

W

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

141

REFERENT                V

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b

142

REFERENT                ț

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

143

REFERENT                  \       \

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

144

REFERENT                 ț 5  \

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

145

REFERENT                  \  £  \

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

\ \

XVIII. SERVICIUL DE ADMINISTRARE NR.5

\

\

13

146

ȘEF SERVICIU

S

r n

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

147

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

148

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

149

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA'

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

150

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

NA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

151

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

_

152

INSPECTOR DE SPECIALITATE

i S

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

153

SUBINGINER

SȘD

-JjA <

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

//<r         '<

154

REFERENT

---'' IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

//^ ADMINISȚdați£

155

REFERENT              //&'

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

FONnii/i/i

156

REFERENT              l/g

\\ M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

.       imobiliar—

7


Nr. Crt. Poz.

COMPARTIMENTUL Funcția

Nivel Studii

Grad/treapta profesional(a)

Număr posturi

Anexa la Legea -cadru

nr.153/2017

r

In baza careia st salariul de

stabilește baza

1

2

3

4

6

7

157

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

158

REFERENT

M

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

TOTAL

158


NOTA

Nivelul salariilor de bază este cel stabilit în baza Anexei VIII, Cap.II, A, pct.IV lit.a) și b) la Legea-cadru nr. 153/2017.

Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții precum si al celorlalte drepturi salariale aferente se încadrează în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul <Cheltuieli de personal>, subdiviziunea <Cheltuieli cu salariile> Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

Transformările de posturi și permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General.

In cazul în care organigrama (structura organizatorică) si numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin dispoziția Primarului General.Anexa nr. 3 la

H.C.G.M.B. nr. ,/AȘ......

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI FONDULUI IMOBILIAR BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE                \

Art.l. Administrația Fondului Imobiliar este serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanțat integral de la bugetul local al Municipiului București, desfașurându-și activitatea în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile Primarului General.

Art.2. Sediul Administrației Fondului Imobiliar este în București, Bl Regina Elisabeta nr. 16, sector 3 (cu acces și prin Str.E având codul fiscal 5110730.

OBIECTUL DE ACTIVITATEArt.3. Obiectul de activitate al Administrației Fondului Imobiliar îl constituie administrarea, vânzarea, repararea și întreținerea fondului imobiliar aflat în proprietatea publica si privata a Municipiului București si in proprietatea privata a statului( fond dobândit in administrare in virtutea actelor normative data preluării)


CAPITOLUL III


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Art.4. Administrația Fondului Imobiliar cuprinde în structura organizatorică servicii, birouri, compartimente, repartizate astfel:
în subordinea Directorului General :

 • -  Director General Adjunct 1;

 • -  Dire^t^Ggfreral Adjunct 2;

Biroul Curți, Terenuri, Concesiuni; Biroul Resurse Umane;

Serviciul Juridic, Legislație, Contencios;

Servicii de Administrare nr.1-5;

Serviciul Achiziții Publice;

5                           “


A

In subordinea Directorului General Adjunct 1^?Serviciul Financiar- Contabilitate,C.F.P.

Serviciul Urmărire Creanțe;

Serviciul Administrativ si Securitate

Serviciul Control Intern, Registratură, Relații Publice?


A

In subordinea Directorului General Adjunct 2:


Biroul Tehnic;

Serviciul Arhivă;

Serviciul Serviciul Sisteme Informatice.CAPITOLUL IV

ATRIBUȚII


1. ATRIBUȚII GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI FONDULUI IMOBILIARArt.5 . In vederea realizării obiectului său de activitate, Administrația Fondului Imobiliar are următoarele atribuții, pe ansamblul unității:


1. Administrarea locuințelor, spațiilor cu altă destinație si terenurilor din fondul imobiliar aflat în proprietatea publica si privata a Municipiului București și în proprietatea privata a statului precum și renovări majore, reparații curente pentru menținerea funcționalității imobilelor, la construcții și instalații, vânzarea locuințelor și spațiilor cu altă destinație din fondul imobiliar, conform legii;


 • 2. Organizează și coordonează în condițiile stabilite de lege administrarea clădirilor și terenurilor aferente;

 • 3. Organizează și răspunde de contractarea și urmărirea lucră# _ întreținere și reparații curente si renovări majore la imobilele aflate în ad^jmâtrare;-2-
 • 4.  Analizează si propune listele lucrărilor de in aprobării acestora de către CGMB, conform legii, asi tehnico-economice, urmărește modul de realizare necesare punerii in funcțiune la termen a obiectivelorde investiții;

  ă'avizarea documentației


  arilor si asigură condițiile


 • 5. Urmărește si verifică realizarea lucrărilor de investiții, întreținere dotări si reparații din patrimoniul public si cel privat din administrare;

 • 6. întocmește si înaintează proiecte, analize si sinteze din proprie inițiativă sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale PMB;

 • 7. Raportează compartimentelor de specialitate ale PMB datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice si alte situații indicate de acestea;

 • 8. Fundamentează si înaintează compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General documentația necesară în vederea propunerii proiectelor de hotărâri către CGMB, în condițiile legii;

 • 9. Desfășoară activități de prestări de servicii către populație, pentru care se vor percepe tarife, urmând să fie actualizate periodic, pentru :

 • • eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie (contracte de vânzare -cumpărare, contracte de închiriere, fise calcul, contracte concesiune, dispoziții de retrocedare, procese verbale, protocoale , etc.), la cererea celor îndreptatiti, la termen -15 lei/pagina;

 • • eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie (contracte de vânzare -cumpărare, contracte de inchiriere, fise calcul, contracte concesiune, dispoziții de retrocedare, procese verbale, protocoale , etc.), la cererea celor îndreptatiti în maxim doua zile lucrătoare - 30 lei/pagina;

 • • eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptatiti, la termen - 10 lei/pagina ;

 • • eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptatiti, în maxim două zile lucrătoare - 20 lei/pagina;

 • • Taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public conform Legii 544/2001- 1 leu /pagina A4, 2 lei/pagina A3 ;

 • • eliberare de avize si acorduri, la cererea celor îndreptatiti, în termen - 50 lei/aviz;

 • • eliberare de avize si acorduri , la cererea celor îndreptatiti, în termen de maxim două zile lucrătoare - 100 lei/aviz;


 • 10. Semnarea cererilor și eliberarea de înscrisuri pentru imobilele pe care le are în administrare, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.

Art.6. Activitatea instituției se desfășoară în spațiile care se află în administrarea directă astfel: B-dul Regina Elisabeta nr.16 sector 3 (Str.Edgar Quinet nr.8, sector 1) format din S+P+M+8E - 4400 mp., Splaiul Independenței nr. 2K, sector 3 format din M+Etl - 273mp., Str.Berzei nr.33, bl.25A, parter+mezanin, sector 1 -197mp., Str. Secuilor nr.8, sect 4 - 134mp, Calea Ferentari nr. 72, sectior 5 - 300mp, Str.Academiei nr.4, etajele 1 și 2 în suprafață total^de^OS^Lpip^


2. ATRIBUȚIILE DIRECTORULlWS^lS

Art.7. Conducerea Administrației Fondului Imobiliar se asigură de către Directorul General, numit în condițiile legii.

Art.8. Directorul General al Administrației Fondului Imobiliar își desfășoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare, Legi, Hotărâri ale Guvernului, Ordonanțe și Ordonanțe de Urgență ale Guvernului cât și în limita competențelor și responsabilităților stabilite prin Hotărâri ale C.G.M.B. și/sau Dispoziții ale Primarului General.

Art.9. Directorul General al Administrației Fondului Imobiliar conduce activitatea instituției, reprezintă Administrația Fondului Imobiliar în relațiile cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice în limitele competență stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

Art.10. Directorul General al Administrației Fondului Imobiliar are următoarele atribuții, răspunderi și competențe :

 • 1. Conduce și coordonează întreaga activitate a Administrației Fondului Imobiliar;

 • 2. Este angajator și ordonator terțiar de credite cu toate atribuțiile ce decurg din această calitate;

 • 3. Stabilește prin fișa postului atribuțiile celorlalți directori și șefilor de

servicii/birouri aflați în directa lui subordonare și le poate modifica în funcție de necesitățile bunei funcționări a instituției;                        /
'âpORM CU ORIGINALUL


 • 4. Ia măsuri pentru întocmirea și îndeplinire^^po^^or, regulamentelor, ordinelor și instrucțiunilor, precum și a oricăror acte cu cărâcter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Administrației Fondului Imobiliar;

 • 5. Numește comisia de evaluare și reevaluare a mijloacelor fixe conform dispozițiilor legale;

 • 6. Asigură prin acte de dispoziție administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

 • 7.  Aprobă propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului, elaborat de Directorul general adjunct (cu atribuții economice), în vederea supunerii spre aprobare CGMB;

 • 8. Fundamentează și propune proiectul de organigramă, statul de funcții, regulamentul de organizare si funcționare, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementărilor legale Consiliului General al Municipiului București;

 • 9.  Elaborează, analizează, verifică si aprobă, documentele necesare implementării standardelor Codului controlului intern, conform prevederilor legale;

 • 10. Aprobă în conformitate cu prevederile legale Regulamentul Intern;

 • 11. Coordonează, îndrumă activitatea din punct de vedere organizatoric;

 • 12. Coordonează activitatea de personal si Stabilește atribuțiile acestuia, urmărește respectarea disciplinei muncii si îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;

 • 13. Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind salarizarea și alte drepturi de natură salarială a personalului din unitate, în limita posturilor din statul de funcții si a fondurilor bugetare aprobate cu această destinație și dispune întocmirea fișei postului și fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

 • 14. Ia măsuri pentru aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate si sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

 • 15. Ia măsuri privind buna desfășurare a activității de investiții, respectiv dotarea cu mijloace fixe (aparatură, mijloace de transportate) necesare bunei funcționări a instituției, conform aprobărilor anuale date de Consiliul General al Municipiului București;

 • 16. în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor pentru derularea de activități curente cu terți agenți economici, în condițiile legii;

 • 17. Verifică modul de întrebuințare a fondurilor bănești, materiilor prime, materialelor si a tuturor valorilor bănești;

 • 18. Emite decizii pentru activitatea curentă a instituției și ia măsuri pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare în limita competențelor conferite de actele normative în vigoare;

 • 19. Dispune măsuri privind activitatea administrației, în condițiilex^gpi Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București si Disba^nlor

  Primarului General al Municipiului București;

  • 20. Ia măsuri privind aplicarea prevederilor Co personalului contractual din subordine;

  • 21. Răspunde de organizarea activității de audit intern,


control financiar preventiv și a controlului intern managerial, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 22. Organizează activitatea de perfecționare și formare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce intervin în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

 • 23. Propune prețuri și tarife pentru prestațiile de servicii către populație spre aprobarea ordonatorului principal de credite, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Hotărârile C.G.M.B;

A

 • 24.  In virtutea prerogativelor conferite, de la data preluării administrării și a arhivei deținute și create de societățile comerciale (foste ICRAL uri) este obligat să continue activitatea inclusiv în domeniul înstrăinării de imobile, ceea ce presupune că este îndrituit a efectua toate modificările necesare în actele de vanzare-cumparare încheiate de fostele societăți comerciale, în cazul în care acestea din urmă și-au încetat existența ca persoană juridică sau nu mai derulează activitate curentă.

A

 • 25. In caz de încetare a existenței persoanei juridice sau de predare amiabilă a activitatii de către o societate comercială (fost ICRAL) de la care s-a preluat activitatea de administrare și arhiva creată în legătură cu aceasta, va putea elabora duplicate, copii simple, va asigura emiterea de adeverințe, va efectua orice modificări în legătură cu arhiva referitoare la personalul societății respective.

 • 26. Răspunde pentru buna organizare și efectuarea la timp a lucrărilor de inventariere, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • 27. Aprobă înscrisurile necesare (adrese, note, avize, acorduri, cereri) avizate și semnate de către Serviciile de Administrare nr. 1-5 în vederea executării documentației cadastrale pentru imobilele aflate în următoarele situații:

 • - imobilele pentru care urmeaza a fi executate servicii de salubrizare, lucrări de reparații curente, reparații capitale, igienizare;

 • - imobilele pe care AFI le are in administrare si formează obiectul unui contract de închiriere, concesionare, fișă de calcul, contract de vânzare-cumpărare;

 • 28. Urmărește și răspunde de asigurarea verificării stării tehnice a clădirilor, stabilirea priorităților reparațiilor și executarea lucrărilor în termen și de calitate;

 • 29. Asigură monitorizarea tuturor contractelor de achiziții publice încheiate de instituție, precum și monitorizarea procedurilor de achiziție publică organizate.

A

 • 30. In lipsa unei dispoziții contrare a Primarului General, pe perioada absenței directorului general din instituție atribuțiile acestuia sunt preluate de către unul dintre directorii generali adjuncți astfel desemnat;

 • 31. îndeplinește si alte atribuții și responsabilități de serviciu, privind activitatea curentă a instituției, în conformitate cimompetențele acordate


Hotărâri ale CGMB și/sau Dispoziții ale Primarului General, precum și cele care rezultă din actele normative în vigoare;


Art.ll. Atribuțiile compartimentelor din suborâ^îeao^l^cteru'lni"Gît®€râr

sunt următoarele :


 • 2.1. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLLCJNTERN

Compartimentul Audit Public Intern este organizat în directa subordonare a Directorului General.

Compartimentul Audit Public Intern exercită următoarele atribuții:

 • 1. Desfășoară misiuni de audit public intern în conformitate cu Normele proprii ale P.M.B.;

 • 2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern, după care îl înaintează spre aprobare conducătorului instituției publice ;

 • 3. Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției publice sunt transparente și sunt conforme cu legalitatea, regularitatea, economicitatea și eficacitatea;

 • 4. Informează Directorul General despre deficiențele apărute în funcționarea sistemului și propune măsuri operative de eliminare a acestora;

 • 5. Informează P.M.B.- Direcția Audit Public Intern despre recomandările neînsușite de către conducătorul instituției publice precum și despre consecințele neimplementării acestora;

 • 6. Raportează trimestrial P.M.B.- Direcției Audit Public Intern asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

 • 7. Elaborează raportul anual al activității de audit public intern pe care îl transmite Direcției Audit Public Intern în termen de 5 zile de la începutul următorului an bugetar;

 • 8. In cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului instituției publice, în vederea luării măsurilor de stopare și recuperare a eventualelor pagube aduse serviciului public;

 • 9. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare;

lO.Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si clasate, precum și a corespondenței aferente activității;

/■

 • 2.2. BIROUL RESURSE UMANE


Biroul Resurse Umane este organizat în directa WWrdonâWAa Directorului

//« .v ........ ..................

General.


Art.12. Biroul Resurse Umane exercită următoât:^—

 • 1. Asigură aplicarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare a sistemului de salarizare aferent personalului din cadrul instituției;

 • 2. Organizează concursuri/examene, în condițiile legii, pentru ocuparea posturilor vacante existente în statul de funcții al administrației, prin elaborarea solicitării către structurile abilitate din cadrul PMB, si asigură documentația aferentă procedurii, conform legii;

 • 3. Asigură recrutarea și selecția personalului în funcție de aptitudinile, experiența si competenta candidatilor raportate la necesitățile si atribuțiile prevăzute în fisa postului;

 • 4. Analizează utilizarea forței de muncă și propune măsuri pentru asigurarea necesarului de personal corespunzător volumului de lucrări și cerințelor de muncă în limita numărului de posturi aprobat și a fondului de salarii;

 • 5. Administrează, în condițiile legii, sistemul de avansare în trepte sau grade profesionale sau în funcții a personalului, în baza propunerilor șefilor compartimentelor funcționale;

 • 7. întocmește formele de angajare și promovare a personalului, precum si cele de modificare, suspendare si încetare a contractelor individuale de muncă;

 • 8. întocmește si răspunde de înființarea si înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de evidență al salariaților;

 • 9. Asigură completarea, evidențierea, conservarea si eliberarea documentelor care să ateste activitatea desfășurată de fiecare angajat conform datelor înscrise în Registrul de evidentă al salariaților;

 • 10. întocmește lucrările privind evidenta și mișcarea personalului;

 • 11. întocmește documentele privind detașarea personalului, în limita posturilor vacante existente, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate în statul de funcții al AFI;

 • 12. întocmește, eliberează si vizează legitimațiile de serviciu;

 • 13. Eliberează adeverințele solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al instituției;

 • 14. Eliberează adeverințe prin care să ateste activitatea desfășurată în locurile de muncă încadrate în grupele I și/sau a Il-a de muncă pentru personalul angajat al societăților comerciale (foste ICRAL-uri) a căror arhivă de personal si financiar a fost preluată de Administrația Fondului Imobiliar, pe baza documente  -8-Rj’n^C' organigramă și face propuneri în colaborare cu compartimentele instituției pentru Regulamentul de Organizare si Funcționare și le supune spre aprobare, conform legislației în vigoare;

 • 16. întocmește, în concordanță cu organigrama si numărul de posturi aprobat, proiectul statului de funcții și îl supune spre analiză conducerii instituției, conform legislației în vigoare;

 • 17. Asigură întocmirea Regulamentului Intern si îl supune spre aprobare conducerii, conform legislației în vigoare;

 • 18. Gestionează fișele de post pentru întreg personalul instituției, întocmite de șefii de servicii/birouri sau de către directorul general și directorii generali adjuncți;

 • 19. Gestionează fișele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru întreg personalul instituției, întocmite conform procedurii de evaluare a performantelor profesionale individuale, aprobată de conducerea instituției;

 • 20.  Administrează documentația privind programarea, reprogramarea si efectuarea concediilor de odihnă cuvenite angajatilor și ține evidența concediilor de orice fel, conform legislației în vigoare;

 • 21. întocmește planul de perfecționare si pregătire profesională a personalului pe nivele de pregătire, specialități si funcții în raport cu cerințele legislației în vigoare;

 • 22. întocmește si eliberează la cerere înscrisurile necesare pentru dosarele de pensionare (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial, invaliditate, etc) ale angajatilor;

 • 23. Asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de șefi compartimentelor din cadrul instituției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislația muncii;

 • 24. Colaborează cu S.T.B. în vederea asigurării tuturor informațiilor și documentelor referitoare la transportul gratuit al salariaților instituției;

 • 25. Asigură secretariatul comisiilor de examinare în cazul angajării și promovării personalului;

 • 26. întocmește și gestionează dosarele personale ale salariaților instituției și asigură documentația necesară achiziționării serviciului de medicina muncii, conform prevederilor legale;

A

 • 27. întocmește și transmite răspunsuri la solicitările formulate în scris de persoane fizice sau juridice, conform prevederilor legale, care sunt de competența biroului;

 • 28. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare privind activitatea de resurse umane;

 • 29. Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si cla precum și a corespondenței te activității- 1'

2.3. SERVICIUL JURIDIC LEG


Serviciul Juridic Legislație Contencios este or


Directorului General.i General.

JR1GINALUL


Art.13. Serviciul Juridic Legislație Contencio;                           buții:


 • 1. Reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, Parchetului, Notariatelor, Executorilor Judecătorești, precum și a altor organe, pe bază de delegație emisă sub semnătura reprezentantului legal al instituției;

 • 2. Ia măsuri pentru recuperarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii și depune diligentele necesare în vederea executării acestora;

 • 3. Acordă viză și consultanță juridică compartimentelor instituției legată de problemele care fac obiectul de activitate al instituției;

 • 4. întocmește proiecte de Dispoziții ale Primarului General în legătură cu obiectul de activitate al instituției, pe care le supune spre aprobare Primarului General;

 • 5. Participă la elaborarea propunerilor de proiecte de Hotărâri ale Consiliului General a Municipiului București;

 • 6. Participă la evacuările programate de executorii judecătorești precum si la expertize, atunci când situația o impune;

 • 7. Formulează sesizări către organele de politie si organele de cercetare penală, atunci când situația o impune;

 • 8. Tine evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • 9. Solicită înscrisuri în vederea formulării apărării în instanță, de la serviciile din cadrul instituției;

 • 10. Răspunde de întocmirea întâmpinărilor, apeluri, recursuri, redactarea de acțiuni judecătorești, promovarea căilor extraordinare de atac, răspunsuri la adresele si la interogatorii, răspunsuri la petițiile si memoriile repartizate spre soluționare de către conducere;

 • 11. Avizează sub aspectul legalității contractele economice, contractele de muncă, deciziile privind raporturile de muncă, deciziile de imputare, alte acte cu efect juridic, precum si asupra legalității oricăror măsuri care angajează răspunderea patrimonială a instituției ori aduc atingere asupra drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale salariatilor;

 • 12. Avizează proiectele de dispoziții, regulamente, ordine si instrucțiuni, precum si orice acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile si activitatea instituției;


13.Tine evidenta actelor normative si asigură aducerea acestora 1 personalului cu atribuții în aplicarea acestor prevederi;

 • 14. Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si clasate în care AFI a fost parte, precum si a corespondentei aferente activității;

 • 15. Depune diligențele prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care A.F.I. este parte;

 • 16. Exercită și alte atribuții din domeniul său de activitate care sunt dispuse de conducerea A.F.I. sau care decurg din actele


activitatea juridică.

 • 2.4. BIROUL CURȚI, TERENURI, cioclă

Art. 14 - Biroul Curți, Terenuri, Concesiuni se află în

a Directorului General si exercită următoarele atribuții:

5                                                                                         9

 • 1. întocmește documentațiile și organizează licitații^pjjblieefm baza hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, având ca scop închirierrea, concesionarea, vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului, asocierea și/sau încheierea unor contracte de parteneriat public-privat;

 • 2. Face propuneri Primarului General și Consiliului General al Municipiului București pentru mai buna utilizare a acestor bunuri, în vederea obținerii de noi surse de venit pentru bugetul local;

 • 3.  Colaborează în exercitarea atribuțiilor de serviciu cu celelalte direcții de

9                                                                                                         5

specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului General, precum și cu instituțiile/serviciile publice de interes local.

 • 4. Acordă asistență de specialitate pentru verificarea la fața locului a imobilelor coproprietate, care fac obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune, participă la expertize tehnico-judiciare;

 • 5. Asigură intrarea în proprietatea municipiului București a terenurilor/imobilelor care, potrivit dispozițiilor legale, îi aparțin;

 • 6. Verifică la fața locului și soluționează, cu respectarea termenului legal , sesizările și reclamațiile făcute de cetățeni, care se referă la activitatea de care această structură răspunde;

 • 7. Asigură elaborarea documentațiilor pentru ședințele C.G.M.B. ce privesc activitatea pe care o desfășoară;

 • 8. Asigură toată documentația necesară încheierii de contracte de asociere cu persoane fizice/juridice interesate, privind bunurile imobile din administrare (terenuri și/sau clădiri) în vederea aducerii acestora la starea de folosință și exploatarea, valorificarea în cele mai bune condiții pentru municipiul București. Urmărește modul de respectare a clauzelor contractelor de asociere și întreprinde toate demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestora;București,            ' ■                 <-------v |

 • -  Atestarea apartenenței la domeniul public sau privat al municipiului pentru unele imobile,

 • -  Cumpărări de imobile pentru dezvoltarea domeniului public și privat al municipiului București,

 • -  Schimburi de terenuri aparținând domeniului privat al municipiului cu terenuri proprietate a unor persoane fizice sau juridice,

 • -  Acceptarea donațiilor și a legatelor din partea unor persoane fizice sau juridice,

 • -  Acordarea sau retragerea dreptului de administrare Regiilor Autonome și instituțiilor/serviciilor publice asupra unor imobile aparținând patrimoniului municipiului București,

 • -  Acordarea sau retragerea dreptului de folosință gratuită persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ asupra unor terenuri aparținând patrimoniului municipal,

 • -  Convenții, contracte de închiriere, contracte de dare în administrare, contracte de parteneriat public-privat, contracte de asociere și contracte de vânzare-cumpărare a unor terenuri aparținând municipiului București,

10.Inventarierea terenurilor din domeniul public și privat al municipiului București și realizarea unei evidențe informatice a acestora;

 • 11. întocmește contractul - cadru de concesiune/superficie, pe care il supune aprobării CGMB;

 • 12. După reglementarea regimului juridic al terenului ce va face obiectul unui proiect de hotarare CGMB, demareaza procedura de încheiere a contractului de concesiune/superficie si a actelor adiționale.

 • 13. Elaborează procedurile specifice, întocmește documentațiile și asigură cadrul organizatoric de pregătire, inițiere, evaluare, negociere, încredințare directă, licitație și, respectiv, contractare pentru proiecte promovate prin concesiune/închiriere/superficie de terenuri /bunuri proprietate privată sau vânzare de terenuri;

14.Identifica împreuna cu direcțiile de specialitate, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice interesate, proiecte din domeniul de activitate a PMB a căror realizare poate fi elaborata in regim de concesiune/superficie.

 • 15. Pregătește informarea conducerii PMB cu privire la proiectele identificate si/sau abordarea unor proiecte in regim de concesiune.

 • 16. Face propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează obiectul de activitate in vederea armonizării acestuia cu legislația in vigoare ;

 • 17. Eliberează înscrisurile necesare (adrese, note, avize, acorduri), formulează cereri in numele PMB si al Municipiului București către Oficiul de Cadastru

  documentațiilor


cadastrale necesare realizării concesiunilor. In acest

scop, în cadrul serviciului, pentru imobilele aflate in domeniul privat si public al Municipiului București și/său în proprietatea privata a statului, se vor exercita următoarele atribuții:

-identificarea imobilelor, identificarea suprafețelor ce urmează a se concesiona, conform planurilor, anexă la certificatele de urbanism , -acordarea de asistență tehnică și juridică, în limita competențelor și a informațiilor deținute de instituție, experților autorizați ce întocmesc documentații cadastrale pentru înscrierea în cartea funciara a suprafețelor de teren ce urmează a se concesiona.

 • 18. întocmește contractul - cadru de concesiune/superficie, pe care îl supune aprobării CGMB;

 • 19. După reglementarea regimului juridic al terenului ce va face obiectul unui proiect de hotarare CGMB, demareaza procedura de încheiere a contractului de concesiune/superficie si/sau a actelor aditionale/de novație.

20.Identifică împreuna cu direcțiile de specialitate, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice interesate, proiecte din domeniul de activitate al PMB a căror realizare poate fi elaborată în regim de concesiune/superficie/asociere/parteneriat public-pri vat.

 • 21. Pregătește informarea conducerii PMB cu privire la proiectele identificate si/sau abordarea unor proiecte în regim de concesiune, asociere, parteneriat public-privat.

 • 22. Face propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează obiectul de activitate in vederea armonizării acestuia cu legislația in vigoare ;

23.Operează în evidențe retrocedările, concesionările, înstrăinările, exproprierile ce sunt aferente bunurilor de care răspunde.

24.. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I., în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare;

Serviciile de Administrare nr. 1 - 5 sunt organizate în directa subordonare a Directorului General, și gestionează fondul imobiliar din administrare după cum urmează :

Serviciul de Administrare nr. 1 gestionează fondul imobiliar de pe raza


sectorului 1;


Serviciul sectorului 2;

Serviciul sectorului 3;

Serviciul


de


de


de


sectoarelor 4 și 6;

Serviciul de Administrare sectorului 5.


raza

Administrare

Administrare

nr.

.3...

gestionează

fondul

imobiliar

de

Pe

raza

nr.

4

gestionează

fondul

imobiliar

de

Pe

raza

nr.

5

gestionează

fondul

imobiliar

de

Pe

razaArt.15. Serviciile de Administrare nr.l, 2, 3, atribuții:

 • 1. întocmesc contracte de închiriere/actele             pentru ""locuințe—~

(convenabile, sociale, de necesitate), garaje, curțiTspații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în raza de administrare, pe baza repartițiilor/dispozițiilor emise de PMB, cât și a notelor aprobate de Primar General, etc. Urmăresc și țin evidenta acestora;

 • 2. Pregătesc documentația si o înaintează autorităților administrației publice locale cu competențe în acest domeniu în urma cererilor înregistrate în cadrul instituției referitoare la includeri, transcrieri, schimburi și extinderi în contractele de închiriere;;

 • 3. Tin evidenta fondului locativ si cu altă destinație aflat în administrare si

9                            9                                                      9                                               9                                                                        5

operează în inventarul mijloacelor fixe toate modificările survenite (vânzări, restituiri, etc.), comunică spațiile devenite libere, conform legii.

 • 4. întocmesc contracte de închiriere pentru locuințe, garaje și spații cu altă destinație decât aceea de locuință în baza repartițiilor/dispozițiilor emise de autoritățile administrației publice locale cu atribuții în acest domeniu, cât și a notelor/dispozitiilor aprobate/emise de către Primarul General, după verificarea tuturor documentelor care stau la baza acestor contracte/acte aditionale/fise de calcul conform legislației în vigoare. Urmăresc si tin evidenta acestora;

 • 5. Prelungesc contractele de închiriere și calculează (recalculează) chiria, conform prevederilor legale în vigoare, pentru locuințele, garajele, curțile, spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință de pe raza de administrare.

 • 6. Colaborează cu serviciile abilitate din cadrul instituției în vederea

9

pregătirii dosarelor pentru instanță si le înaintează Serviciului Juridic Legislație Contencios , în cazul contractelor de închiriere pe care le are/le preia în derulare, iar chiriașii nu respectă clauzele contractuale ;

 • 7. Verifică periodic, în teren, conform legislației în vigoare, locuințele, curțile, garajele și iile cu altă destinație aflate/preluate în administrare;

' oe/^


/

//


cu, compartimentele aWțt^te


Colaborează


Primăriei Municipiului. București pentru aducerea/men^gr^^n stare de folosință a spațiilor rămase libere, cât si eliberarea/spațiiîor ocupate abuziv, aflate în administrare, întocmește fișe de calcufpentru spațiile cu destinația locuință ocupate abuziv până la evacuarea acestora din spațiu sau titularizarea, după caz;

Participă la evacuările programate de executorii judecătorești pentru spațiile aflate/preluate în administrare, le sigilează pe cele care devin libere și tine evidența acestora, conform legislației în vigoare, preia în administrare imobilele intrate în proprietatea privată a Municipiului București ca urmare a dezbaterii succesiunilor vacante conform Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

.întocmesc și finalizează dosarele tehnice de evaluare, încheie contracte de vânzare cumpărare pentru locuințele aflate în administrarea instituției.

.întocmesc și finalizează dosarele tehnice de evaluare, încheie contracte de vânzare cumpărare pentru sediile partidelor politice și minorităților reprezentate în Parlamentul României, conform legislației în vigoare;

.întocmesc si eliberează contracte de vânzare cumpărare și acte adiționale, duplicate, adeverințe;

A

.Intocmessc relevee și documentații tehnice în scopul vânzării de locuințe. .Comunică către serviciile interne abilitate vânzările efectuate pentru scoaterea acestora din evidență, comunică informații cu privire la vânzările efectuate pentru a răspunde la Comisia de Aplicare a Legii nr. 10/2001 sau la petenți;

A

.întocmesc, la solicitarea conducerii A.F.I., statistici cu privire la situația activității desfășurate în cadrul serviciului;

.Eliberează înscrisurile necesare (adrese, note, avize, acorduri), formulează cereri in numele PMB si a Municipiului București către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară în vederea înscrierii în cartea funciară a documentațiilor cadastrale pentru imobilele aflate in domeniul privat si public al Municipiului București și in proprietatea privata a statului;

.Asigură documentele solicitate de terți pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor aflate in domeniul privat si public al Municipiului București și in proprietatea privata a statului, în acest scop vor urmări identificarea titlului sau modului de deținere asupra imobilului, corelarea informațiilor cuprinse in titlu cu inventare si evidente, acordarea de asistență tehnică si juridică în limita competențelor și a informațiilor deținute de instituție, experților autorizați ce întocmesc documentații cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor.

A

.întocmesc și administrează o bază de date a instituției cu privire la cărțileprocedura de achiziție publică, punând gestionate oricărui serviciu din cadrul îndreptățite.

.Certifică și transmit Serviciului Financiar Contabilitate CFP, în vederea decontării, facturile de prestări servicii pentru revizia tehnică curentă și întreținere complete a ascensoarelor din dotarea imobilelor aflate în administrarea AFI;

.întocmesc relevee pentru constatarea suprafețelor imobilelor aflate în domeniul privat si public al Municipiului București și in proprietatea privata a statului, la solicitarea altor structuri;

.Propune conducerii instituției și înaintează spre semnare acesteia procesele verbale de vecinătate, numai dacă sunt clarificate situațiile juridice si înregistrările cadastrale cu privire la imobilele in cauza (limitele de proprietate si suprafața) . In acest scop întocmesc demersurile necesare către alte instituții.

9

. Asigură încheierea contractelor de vânzare cumpărare pentru cotele indivize de teren aferente apartamentelor situate în blocuri cu destinația de locuință, finalizate în baza HG nr.441/1991;

.Constituie dosarul cu documentația necesara, întocmește contractul de vânzare/cumpărare pentru terenurile - curți aflate în administrarea instituției, conform actelor normative în vigoare;

. Colaborează cu asociațiile de proprietari sau de chiriași, după caz, în conformitate cu prevederile legale;

.întocmesc protocoale de predare-preluare conform Dispozițiilor Primarului General emise în baza Legii nr. 10/2001 și procese verbale de predare -primire conform Dispozițiilor Primarului General, emise în baza unor sentințe civile precum si în baza sentințelor judecătorești în care instituția a fost parte, în conformitate cu legislația în vigoare,ținând cont de actele care stau la baza emiterii titlului de proprietate,fără deplasarea în teren (cu excepția cazurilor în care se impune prin titlu aceasta)

.Actualizează bazele de date privind fondul imobiliar administrat cu Dispozițiile emise de Primarul General în baza Legii nr. 10/2001 și a sentințelor judecătorești și cu protocoalele de predare-primire întocmite de A.F.I.;

. Urmăresc și evidențiază evoluția situațiilor juridice ale fondului imobiliar (transformări pe care le suportă imobilele din punct de vedere juridic);

. Reactualizează valorile despăgubirilor încasate la trecerea în proprietatea statului a imobilelor ca urmare a restituirii acestora în conformitate cu

Dispozițiile Primarului General, emise în baza Legii nr. 10/2001 sau în baza unor sentințe civile și întocmirea corespondenței aferente;

A

.In vederea casării i ijelor devenite insalubre, colaborează cu serviciile de specialitate               .1., furnizând documentele necesare
București;

. întocmește periodic lista imobilelor aflate în administrare, propuse pentru efectuarea lucrărilor de reparații curente, punere în siguranță până la consolidare, renovări majore, demolări și pentru prestări de servicii (salubrizări, lucrări de reparații sau înlocuiri sobe, toaletări/defrișări arbori, grilaje și împrejmuiri, reparații ascensoare și altele).

.Verifică situația juridică și starea tehnică a imobilelor propuse pentru a fi incluse în lista imobilelor insalubre și le transmite factorilor de decizie din PMB în vederea stabilirii măsurilor de intervenție, serviciilor de specialitate din cadrul AFI, în vederea comandării unei expertize tehnice, cu propunerile ce se impun.

.Verifică în teren sesizările cetățenilor referitoare la repararea fondului locativ din administrare, stabilește necesarului lucrărilor de reparații pentru asigurarea funcționalității și conservării imobilelor , așa cum au fost solicitate de locatari sau de asociațiile de proprietari particulari /locatari în cazul imobilelor proprietate de stat sau mixte majoritar proprietate de stat, propunând conducerii în termen măsuri de soluționare a acestora.

.Verifică în teren și propun spre aprobarea conducerii necesarul de lucrări și cota parte ce se suportă de către AFI în calitate de administrator, în cazul imobilelor mixte majoritar particulare la care lucrările de reparații se execută din inițiativa asociațiilor de proprietari prin diverse firme de specialitate.

.în cazul imobilelor mixte, majoritar proprietate de stat se notifica în prealabil coproprietarii pentru participarea acestora cu cotă parte, la realizarea lucrărilor de întreținere și reparații.

.Stabilește și comunică coproprietarilor, cotele părți ce le revin, în vederea achitării lor.

.întocmește în teren referate cu categoriile de lucrări necesare pentru repararea imobilelor din administrarea AFI.

A

.întocmește caietele de sarcini și antemăsurători cu cantități estimative de lucrări, pentru imobilele care sunt propuse pentru reparații, salubrizări și le transmite Serviciului Achiziții Publice.

5

A

.întocmește referate de necesitate cu cantitățile estimative necesare pentru contractarea de diferite servicii și lucrări,

.Participă efectiv la punerea în executare a D.P.G. privind demolarea construcțiilor ilegale si eliberarea spațiilor ocupate abuziv, împreună cu celelalte servicii/birouri competente.

.Sesizează cu operativitate Direcțiilor din cadrul PMB, Primăriilor de sector sau altor instituții abilitate, situațiile în care acestea au atribuții conform—


//


41 .întreprinde, conform legislației în vigoare, măsuri întreținerea și conservarea fondului locativ, până la repartiz


 • 42. Participă la comisii de recepție privind preluarea unui imobil;

 • 43. Verifică și întocmește referate de decontare cote părți de stat pentru lucrări de reparații curente si întreținere executate la parti comune pentru imobilele aflate in administrarea AFI, în care statul are cotă minoritară.

 • 44. Verifică și decontează către asociațiile de locatari sau proprietari cheltuielile de întreținere pentru locuințele și SAD-urile libere, conform procedurii AFI.

 • 45. Organizează și răspunde de urmărirea lucrărilor de reparații curente , punere in siguranța pana la consolidare, reintroducere in circuitul locativ , demolări si de prestări de servicii la imobile cuprinse in “Lista de imobile” cu respectarea devizelor oferta, expertizelor tehnice, proiectelor tehnice , a Normelor de deviz de specialitate precum si a Normativelor de construcții si a celor de servicii funcție de natura lor, in limita valorilor legale si a contractelor incheiate conform legislației in vigoare.

 • 46. Verifică cantitativ și calitativ în vederea decontării, lucrările de reparații curente, punere in siguranța pana la consolidare , reintroducere imobile in circuitul locativ si prestări de servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform situațiilor de plată si facturilor prezentate de executant;

4 7. Organizează, participă si recepționează lucrările si serviciile executate, urmărește remedierea de către constructor a deficientelor semnalate în 9                                                                                                                                           5

termenele propuse.

 • 48. întocmește procesele verbale de recepție parțială, la terminarea lucrărilor și finală, propune componența comisiei de recepții, conform legislației în vigoare.

 • 49. Ține evidența lucrărilor si serviciilor executate și recepționate;

 • 50. Urmărește execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic, planuri, expertize tehnice, caiet de sarcini, clauze contractuale;

 • 51. Pentru lucrările și serviciile executate, urmărește îndeplinirea condițiilor impuse referitoare la perioadele de garanție .

 • 52. Verifică existenta autorizației de construire /demolare, de punere în siguranță până la consolidare pentru lucrările executate.

 • 53. Rezolvă conform legii toate solicitările/sesizările/reclamațiile/etc, înregistrate în cadrul serviciului.

 • 54. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele normative în vigoare.

 • 55. Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si clasate, precum si a corespondentei aferente activității;
 • 1. Coordonează activitatea de achiziții servicii, lucrări , furnizare de produse, in condițiile legii, in baza necesităților primite de la compartimentele de specialitate din cadrul AFI;

 • 2. Participa la întocmirea bugetului anual al instituției;

 • 3. întocmește Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP), asigură modificarea/actualizarea acestuia, ori de câte ori este necesar, monitorizarea și aducerea la îndeplinire a PAAP;

 • 4. întocmește si supune aprobării propuneri de regulamente interne cu privire la realizarea achizițiilor, conform legislației in vigoare.

 • 5. întocmește documentația de atribuire/documentatia descriptiva pentru realizarea de achiziții servicii, lucrări, furnizare de produse, în condițiile legii, pentru care colaborează cu celelalte structuri ale instituției

 • 6. întocmește și asigură formalitățile de publicitate/comunicare pentru procedurile de achiziții organizate atât cu ofertanții participanți pentru clarificări, comunicări, contestații, cât și cu compartimentele interne , în toate etapele procedurii de achiziție.

 • 7. Asigură transmiterea rezultatelor procedurii tuturor persoanelor fizice sau juridice în drept.

 • 8. Asigură cadrul legal pentru organizarea ședințelor de prezentare a ofertelor, întocmește procesele vebale, propune comisii de evaluare pentru analizarea ofertelor.

 • 9. întocmește și păstrează ofertele și dosarul achiziției la procedurile desfășurate, asigurând confidențialitatea tuturor datelor.

 • 10. Urmărește încheierea contractelor de achiziție publică și le transmite compartimentelor de specialitate pentru a fi urmărite, înregistrate, decontate.

 • 11. întocmește baza de date anuală cu privire achizițiile efectuate și furnizori.

 • 12. Transmite către instituțiile abilitate situația procedurilor de achiziție finalizate, conform legislației în vigoare.

 • 13.Păstrează evidența achizițiilor desfășurate la nivelul instituției.

14.1ntocmește notele și documentele necesare pentru demararea achizițiilor


 • 16. întocmește si propune spre avizare conducerii AFI temele de studii si proiectare pentru obiectivele noi de investiții ce urmeaza a fi introduse in lista de investiții care se aproba de CGMB.

 • 17. întocmește propuneri de dotări independente în funcție de necesitățile administrației.

9

 • 18. Face propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează obiectul de activitate, în vederea armonizării acestora cu legislația în vigoare.

 • 19. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de către conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 • 20. Răspunde precum și a


de predarea către Serviciul Arhivă a dosare corespondenței a


3.


ATRIBUȚIILE DICONFORM CU ORIOINMUl


Art. 17 - Directorul General Adjunct 1 al Administrației Fondului Imobiliar are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • 1. Conduce activitatea serviciilor din subordine, reprezintă instituția în relațiile cu alte persoane fizice și juridice în limitele de competență stabilite de conducerea instituției;

 • 2.  Coordonează activitatea Serviciului Financiar, Contabilitate C.F.P., Serviciului Urmărire Creanțe, Serviciului Administrativ și Securitatea Muncii si Serviciului Control Intern, Registratură și Relații Publice;

 • 3. Elaborează proiectul bugetului de cheltuieli în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul A.F.I.;

 • 4. Organizează și verifică modul de realizare a controlului financiar preventiv propriu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 5. Asigură evidențierea corectă și la timp a rezultatelor economico-fmanciare;

 • 6. Asigură ținerea corectă și la timp a evidențelor contabile privind operațiunile referitoare la execuția bugetului, întrebuințarea fondurilor bănești și materiale;

 • 7. Verifică toate operațiunile financiare;

 • 8. Răspunde de raportările lunare, trimestriale și anuale către direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București privind modul în care au fost utilizate creditele bugetare aprobate;

 • 9. Asigură și controlează îndeplinirea de către serviciile din subordine a
 • 10. întocmește propuneri vizând modul de îmbunătățire a activității serviciilor din domeniul său de activitate;

 • 11. Definește responsabilitățile pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 12. Răspunde de continua dezvoltare profesională a subordonaților săi direcți, realizează planul anual al perfecționării acestora, asigurându-se de implementarea acestuia;

 • 13. Coordonează lucrările privind elaborarea raportărilor financiar contabile, asigură înregistrarea la timp și contabilizarea operațiilor, corectarea înregistrărilor eronate în evidențele contabile precum și înlăturarea greșelilor din situațiile financiare sau registrele de contabilitate;

 • 14. Asigură respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și vărsarea la bugetul local și consolidat al statului de către unitate la termen a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite;

 • 15. Controlează întrebuințarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate salariilor, respectarea nivelului salariilor, a drepturilor de personal în concordanță cu statul de funcții aprobat;

 • 16. Semnează toate documentele în baza cărora se fac plăți, primiri sau eliberări de bunuri și alte valori;

 • 17. Verifică efectuarea execuției bugetare a plăților, încadrarea în titluri, articole și alienate bugetare și în creditele bugetare aprobate în bugetul de cheltuieli și întocmirea contului de execuție pentru activitățile derulate la nivelul instituției;

 • 17.    Organizează efectuarea la timp a inventarierii valorilor materiale, bănești și a decontărilor conform reglementărilor legale în vigoare;

 • 18.    Asigură, controlează si răspunde de respectarea dispozițiilor legale de prevenire si stingerea incendiilor, de pază si protecția clădirilor si bunurilor ce aparțin instituției precum si a normelor obligatorii în materia securității și sănătății în muncă.

 • 19.    Dispune măsuri privind activitatea instituției, în domeniul său de activitate, în condițiile legii, Hotărârilor C.G.M.B., Dispozițiilor Primarului General și ale Directorului General al A.F.I.

19. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de Directorul General al A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare;

Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului General

Adjunct 1 sunt următoarele :                                           /

3.1 ■ SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE, C.F.P. % /


 • 1. Organizează și conduce evidența contabilă conform LegiLContabilității și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și conducerea contabilității finanțelor publice, asigurând efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

 • 2. Organizează și conduce contabilitatea pe bază de angajamente conform Legii privind finanțele publice locale și a Ordinului Ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice și raportarea angajamentelor bugetare;

 • 3. înregistrarea la timp în contabilitate, în mod cronologic și sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operațiunilor patrimoniale: intrări și ieșiri de materiale, obiecte de inventar și active fixe pentru toate activitățile;

 • 4. Organizează, coordonează și verifică realizarea controlul financiar preventiv la nivelul instituției, conform legislației speciale în vigoare, pentru toate operațiunile care vizează angajamentele legale și angajamentele bugetare, ordonanțarea cheltuielilor, precum și închirierea, concesionarea, vânzarea de bunuri și alte categorii cuprinse în cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv;

 • 5. Efectuează înregistrările în evidența analitică și sintetică a materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe (corporale și necorporale) aflate în administrare, altor debitori, altor creditori și decontări cu bugetele;

 • 6.  Asigură întocmirea balanțelor de verificare a conturilor sintetice și analitice pe fiecare sursă de finanțare;

 • 7. Realizează valorificarea inventarierii patrimoniului aflat în administrarea instituției și înregistrează în contabilitate eventualele diferențe constatate de către subcomisiile de inventariere, în scopul corelării situației scriptice cu realitatea faptică;

A

 • 8. înregistrează scoaterea din funcțiune a imobilizărilor corporale și necorporale, casarea obiectelor de inventar și declasarea bunurilor materiale, în conformitate cu normele aprobate de ordonatorului principal de credite și numai după obținerea aprobării ordonatorului principal de credite;

A

 • 9. întocmește registrele de contabilitate obligatorii, respectiv: registrul-jumal, registrul inventar și cartea-mare, în conformitate cu prevederile legale; • 11. Face propuneri de virare la buget a sumelor termenul de prescripție;

 • 12. Asigură evidența lunară a soldurilor conturilor de debitori, creditori și luarea măsurilor în vederea lichidării lor;

 • 13. întocmește lunar decontul privind taxa pe valoare adăugată precum și întocmirea celorlalte declarații prevăzute de lege;

 • 14. Efectuează și verifică exactitatea înregistrărilor contabile și controlează concordanța dintre contabilitatea analitică și cea sintetică, întocmind balanța de verificare lunar pe baza datelor preluate din Notele Contabile și din fișele deschise distinct pentru fiecare cont contabil sintetic pentru balanța de verificare sintetică;

 • 15. Urmărește execuția bugetară pe structura clasificației bugetare (capitole, titluri, articole și alineate) și întocmește raportul lunar al execuției în vederea comunicării la Primăria Municipiului București;

 • 16. întocmește Necesarul lunar de alocație bugetară ;

 • 17. Efectuează plăți în numerar și prin virament corespunzătoare activității curente a Administrației Fondului Imobiliar pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate, în conformitate cu dispozițiile legale și urmărind încadrarea în limita și pe structura bugetului de cheltuieli aprobat, după ce au fost angajate, lichidate și ordonanțate;

 • 18. Asigură, calculează și execută plata drepturilor salariale și a altor drepturi de natură salarială;

 • 19. întocmește ordinele de plată privind plățile salariale, obligațiile instituției către bugetul statului precum și verificarea concordanței acestor sume cu cele din recapitulația statelor de plată;

20.1ntocmește situația cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal și o înaintează la Primăria Municipiului București;

 • 21. întocmește lunar declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat și declarația privind obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale și asigură depunerea la Direcția finanțelor publice în termenele legale;

 • 22. Primește, verifică și centralizează zilnic extrasele de cont de la Trezorerie și alte bănci comerciale;

 • 23.Verifică și plătește deconturile de cheltuieli materiale, ordinele de deplasare • 25.Emite facturi privind cotele părți întreținere rezultate din activitate curentă a instituției.

5        '

recuperării acestora;

26.Organizează activitatea casieriilor instituției;


casieria centrală a Administrației Fondului Imobiliar, verifică borderourile pentru depunerea zilnică a sumelor încasate și întocmirea zilnică a registrelor de casă;

 • 27. Ține evidența încasărilor, plăților și a disponibilului;

 • 28. Asigură rezolvarea corespondenței legată de activitatea serviciului;

 • 29. Păstrează legătura permanentă cu celelalte structuri funcționale pentru rezolvarea eficientă a tuturor problemelor care apar în cadrul serviciului;

30.Sesizează Serviciul Juridic, Legislație, Contencios pentru luarea măsurilor legale de recuperare a sumelor debitoare neîncasate în termen;

31 .Asigură arhivarea documentelor financiar - contabile;

 • 32. Calculează majorări și penalizări pentru sumele debitelor urmărite , ce nu au fost încasate în termen.

 • 33. Emite adresele cu privire la cuantumul despăgubirilor acordate de P.M.B conform legilor în vigoare privind naționalitatea și restituirea imobilelor și terenurilor;

34.Organizează, verifică și răspunde de gestiunea bunurilor aflate în magazia A.F.I.;

 • 35. Verifică și decontează impozitele pe clădiri pentru imobilele preluate de PMBînurma succesiunilor vacante și transmise spre administrare A.F.I.;

 • 36. întocmește și depune la termenele legale toate formularele solicitate la Ministerul de Finanțe Publice în Sistemul National de Raportare privind Transparenta Bugetară;

 • 36. întocmește si eliberează adeverințe referitoare la situațiile salariale (state de plată) la cererea celor interesați, inclusiv pentru personalul angajat al societarilor comerciale (foste ICRAL-uri) a căror arhivă de personal si financiara a fost preluată de Administrația Fondului Imobiliar , pe baza datelor puse la dispoziție de Serviciul Arhivă;

 • 37. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

38 Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii;
Art.19 - Serviciul Urmărire Creanțe exercită jiifaiătoarele

 • 1. Stabilește obligațiile de plată în baza titluri folosință, contracte de vânzare-cumpărare

  * $

  CU ORIGINALULconcesionare aflate în urmărire si întocmește fisele de evidentă analitică;

 • 2. Emite facturi fiscale aferente obligațiilor de plată stabilite și le transmite beneficiarilor și Serviciului Financiar, Contabilitate C.F.P.;

A

 • 3. încasează veniturile din contractele pe care le are în urmărire, încheiate cu

persoane fizice/juridice, conform dispozițiilor legale;

 • 4. întocmește și transmite adrese prin care solicită informații suplimentare de identificare a debitorilor, la instituțiile abilitate;

 • 5. Calculează eventualele majorări de întârziere și penalități, în funcție de

clauzele contractuale și de prevederile legale în vigoare pentru întocmirea

somațiilor, convocărilor, extraselor de cont, la cererea instanțelor de judecată, la expertizele contabile contestate și la solicitarea expresă a partenerilor contractuali;

 • 6. Urmărește zilnic încasarea obligațiilor de plată pe baza extraselor de cont bancare;

A

 • 7. întocmește Notele Contabile aferente activității și le predă lunar Serviciului Financiar - Contabilitate C.F.P.;

 • 8. Eliberează adeverințe și duplicate aferente activității de urmărire rate ;

 • 9. Participă la convocările inițiate de partenerii contractuali sau experții contabili, la sediul instituției, în vederea punerii la dispoziție a documentelor solicitate pentru efectuarea expertizelor dispuse de instanțele judecătorești;

 • 10. Urmărește constituirea și actualizarea garanțiilor de bună execuție, întocmește și certifică documentația pentru restituirea sau reținerea (parțială sau totală) a garanției de bună execuție;

 • 11. întocmește somații, extrase de cont și sesizează serviciile din cadrul instituției cu privire la depășirea termenului legal/conventional de plată pentru debitorii aflați în urmărirea acestora, și le transmite Serviciului Juridic Legislație Contencios în vederea formării documentației necesare acționării în instanță ;

 • 12. Efectuează viramente la termenele legale stabilite, către bugetul local și bugetul de stat, pentru încasările din vânzări locuințe cu plata integrală și în rate și


  ■Ju> * ■'q\s

> țf> *    t'7' '

■*. O          —.

* c.

n/


 • 13. întocmește și transmite răspunsuri în termen solicitări către persoanele fizice sau juridice îndreptățite să'solicite ac de judecată, poliție și procuratură conform prevederiloij^galet—~

 • 14. Comunică semestrial către serviciile de resort debitorii;

 • 15. întocmește și transmite puncte de vedere la expertizele contabile.

 • 16. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 • 17. Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si clasate, precum si a corespondenței aferente activității.

3.3.SERVICIUL ADMINISTRATIV SI SECURITATEA MUNCII

Serviciul Administrativ si Securitatea Muncii este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 1.

Art.20, - Serviciul Administrativ si Securitatea Muncii exercită următoarele atribuții :

Organizează și răspunde de derularea eficienta a activitatii administrative si buna funcționalitate a imobilelor aflate în administrarea directă a instituției;

 • 1. Răspunde, controlează și ia măsuri de respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 2. Răspunde de dotarea cu aparatură și echipamente specifice, conform Planului de prevenire și stingere a incendiilor;

 • 3. Asigură dactilografierea lucrărilor efectuate în cadrul instituției;

 • 4. Asigură curățenia și igienizarea spațiilor în care îsi desfășoară activitatea salariații instituției;

 • 5. Colaborează cu prestatorul de servicii de pază cu privire la modul de executare a serviciilor de pază;

 • 6. Răspunde de întocmirea planului de pază și protecție a clădirilor, spatiilor cu destinația de depozitare și bunurilor ce aparțin instituției, contra efracției;

 • 7. Răspunde de certificarea exactității și realității prestațiilor efectuate de terți, abonamente și alte cheltuieli administrativ-gospodărești;

 • 8. Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecționarea ștampilelor și sigiliilor;

 • 9. Răspunde de gospodărirea rațională a energiei, apei, combustibililor;

 • 10. Asigură și controlează aplicarea cu strictețe a prevederilor legale în domeniul


11.Asigură măsurile necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și urmărește ~obțj funcționare;


12.Asigură și răspunde de buna funcționare a aut instituției (aprovizionarea cu combustibi


obligatorii);RM CU ORIGINALI!'


îzațnîor__de


service^reparatii, asigurări auto


 • 13. Asigură si răspunde de efectuarea instructajelor de securitate și sănătate în muncă pentru noi angajați si pentru salariații A.F.I.;

 • 14. Verifică efectuarea lunară, trimestrială și anuală a instructajului periodic de securitate și sănătate în muncă, precum și a instructajului la locul de muncă și întocmește rapoarte cu cele constatate;

 • 15. Participă, prin reprezentant, la cercetarea accidentelor de muncă în care sunt implicați salariați ai A.F.I. și informează conducerea instituției;

 • 16. Ține legătura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în legătură cu activitățile din cadrul A.F.I. pe linie de securitate și sănătate în muncă;

 • 17. Colaborează cu medicul/serviciul medical de medicina muncii la identificarea


și evaluarea factorilor de risc și la fundamentarea programului de măsuri de securitatea și sănătatea muncii;

 • 18. Asigură   securitatea locațiilor prin înlocuirea încuietorilor si sigilarea

acestora;

 • 19. întocmește și transmite răspunsuri la solicitările formulate în scris de persoane fizice sau juridice, conform prevederilor legale, în domeniul de activitate al serviciului;

 • 20. Participa efectiv la punerea in executare a D.P.G. privind demolarea/desființarea construcțiilor ilegale si eliberarea spațiilor ocupate abuziv.

 • 21. în acest sens, asigură și coordonează echipele formate împreună cu celelalte birouri/servicii de specialitate pentru a duce la indeplinire Dispozițiile Primarului General.


22.Solicită compartimentelor din structura Administrației Fondului Imobiliar toate măsurile care se impun pentru a acționa cu promptitudine la aceste intervenții.


23.Colaborează cu toate Serviciile de Administrare în procedura de preluare si predare a apartamentelor intrate în administrarea A.F.I. ca succesiuni vacante si semnează ca reprezentant A.F.I. în comisia desemnată la nivelul PMB. în cazul transferului acestor unități locative către alte instituții/companii, din dispoziția C.G.M.B., asigură predarea acestora pe bază de proces verbal, împreună cu reprezentanții Serviciului de Administrare pe raza căruia se află bunul imobil.


24.1dentifică starea tehnica a i compartimentelor din trebuie luate pentru p

X/r intrate în administrarea AFI si comunică

1 ^Administrației Fondului Imobiliar c ^Cfufitetrahe a acestora.
M1NISTRATÎAcn


XC


eHa^ale^Serviciile/birourile cu privire la efe/tuate din spatiile aflate in administrarea


instituției;                           '

 • 26. Participa la procedufa—de-eVacuare, alături de reprezentantul serviciilor de administrare, împreună cu reprezentanții Poliției Locale a Municipiului București, urmând a prelua eventualele bunuri aflate in aceste spatii nepreluate de debitori, dacă deține spații adecvate depozitării;

 • 27. Semnează procesul verbal cu executorul judecătoresc pentru aceste bunurile preluate în custodie;

 • 28. Preia bunurile și asigura transportul acestora până la locul de depozitare;

 • 29. Asigură inventarul și depozitarea în condiții normale a bunurilor si preda bunurile la solicitarea celor in drept;

 • 30. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 • 31. Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si clasate, precum si a corespondentei aferente activitatii;

 • 3.4. SERVICIUL CONTROL INTERN, REGISTRATURĂ și RELAȚII PUBLICE

Serviciul Control Intern, Registratură și Relații Publice este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 1.

Art. 21. - Serviciul Control Intern, Registratură și Relații Publice are următoarele atribuții:

S

 • 1. Identifică, evaluează și prioritizeaza riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile;

 • 2.  Inventariază documentele si fluxurile de informații care intra si ies din

9                                                                                                     9

structurile funcționale, respectiv instituție, a procesărilor care au loc, a destinațiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare intre compartimentele din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entitati publice;

 • 3. Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizand activitățile ce se desfășoară în cadrul biroului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);

 • 4. Cooperează cu compartimentele din cadrul instituției în vederea creării unui sistem integrat de control intern managerial;

 • 5.  Supune aprobării conducătorului A.F.I. programul de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial al instituției;

 • 6. Evalueaza realizarea obiectivelor specifice;grupurile/ de lucru constituite in cadrul acesteia, la data, ora și locul undeacestea au fost stabilite. Asigură secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare control intern managerial,

La solicitarea Comisiei de monitorizare nominalizează participantii la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activitatile specifice ale Comisiei;

Asigură aprobarea și transmiterea la termenele de timp stabilite a informarilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, in raport cu programul adoptat.

Desemnează responsabilii cu riscurile, care elaborează Registrul riscurilor la nivelul instituției;

Stabilește persoanele responsabile cu elaborarea si actualizarea Procedurilor oprationale și înlocuitorii acestora;

Solicită structurilor instituției si actualizează anual Lista obiectivelor, activităților, indicatorilor de performanță și informează conducerea de rezultatul implementării sistemului de control intern managerial;

Stabilește persoana responsabila cu elaborarea Raportului de monitorizare a performanțelor;

Asigură zilnic înregistrarea tuturor tipurilor de corespondență intemă/extemă primită din partea persoanelor fizice, juridice, mass-media, salariați, structuri organizatorice ale autorităților administrației publice centrale și locale etc., privind aspecte ce țin de problematica activităților desfășurate de instituție;

9                        9                                      9     '

înaintează toată corespondența înregistrată la secretariatul Directorului General pentru rezoluție. Corespondența avizată de Directorul General este retumată către registratură în vederea distribuirii;

Asigură verificarea, trierea, clasificarea, înregistrarea în programul informatic de management al corespondenței. Distribuie structurilor instituției corespondența ce le este adresată și scade din registratura generală documentele pe bază de borderou.

Asigură trimiterea corespondenței către destinatari, conform contractelor de prestări sevicii încheiate cu prestatorii de servicii;

Asigură comunicarea continuă și transparentă a Administrației Fondului Imobiliar cu cetățenii, în vederea soluționării eficiente și oportune a problemelor acestora, precum și elaborarea și aplicarea unei strategii de


 • 21. Asigură informarea cetățenilor asupra activnății serviciului public de interes local de administrare fond imobiliar și oferă relații privind modalitatea de a obține documente, avize, aprobări care, în conformitate cu prevederile legale, sunt de competența instituției;

 • 22. Asigură accesul cetățenilor la informațiile de interes public, prin gestionarea și soluționarea cererilor persoanelor care solicită, în scris sau verbal, informații potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • 23. Asigură documentația necesară și modelele specifice, pe tipuri de probleme ale cetățenilor, pe care le pune la dispoziție celor interesați, pe cale directă, afișaj sau poștă electronică;

24.Informează operativ petenții asupra documentelor necesare completării dosarelor și pune la dispoziție instrucțiunile și modelele de documente necesare, direct la ghișeul unic sau pe internet;

 • 25. Asigură transparența decizională în cadrul instituției, eliminarea birocrației, eficientizarea relației dintre autoritatea publică și cetățean;

 • 26. Asigură servicii de consiliere, care sunt realizate prin reprezentanți ai tuturor birourilor/serviciilor instituției, bine pregătiți, specializați pe diferitele probleme din arealul de competență al instituției;

 • 27. înregistrează solicitările de înscriere în audiență la conducerea instituției;

28.Organizează și asigură logistica pentru buna desfășurare a audiențelor;

29.Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în
 • 1.       Conduce activitatea serviciilor/biroului din subordine, reprezintă instituția în relațiile cu alte persoane fizice și juridice în limitele de competență stabilite de conducerea instituției;

 • 2. Coordonează activitatea Biroului Tehnic, Serviciului Arhivă si Serviciului Sisteme Informatice;

 • 3. Asigură și controlează îndeplinirea de către serviciile și biroul din subordine a sarcinilor și obligațiilor ce le revin;

 • 4. întocmește propuneri vizând modul de îmbunătățire a activității serviciilor din domeniul său de activitate;

 • 5. Definește responsabilitățile pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 7. Urmărește rezolvarea în termen a sesizărilor cetățenilor ce revin serviciilor pe care le coordonează cu respectarea prevederilor legale;

 • 8.  Comunică periodic forurilor competente, prin intermediul serviciilor_dip subordine, lista imobilelor devenite insalubre, cu propunere

 • 9. Dispune măsuri privind activitatea instituției, în d^C^^^fsău-dd’ aptiVftate,

în condițiile legii, Hotărârilor C.G.M.B., Dispozițiiloj^^r^——-Directorului General al A.F.I.;                                             cu ORIGINALUL

 • 10. Răspunde de organizarea activitatii dd^^SwC/^onform Legii nr. 16/1996 - republicată - Legea Arhivelor NatioiM^jN^E^twuîuiprîvmd caracteristicile tehnico-funcționale ale spațiilor și echipametrtefor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă, Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 și Recomandărilor Tehnice privind recuperarea și salvarea arhivei inundate,etc.

 • 11. Controlează și răspunde de activitatea privind eliberarea avizelor și acordurilor, precum și constatarea lucrărilor de investiții executate de beneficiarii spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință;

 • 12. Organizează activitatea de gestionare a bazelor de date din fondul imobiliar administrat.

 • 13. Urmărește întocmirea unei evidențe centralizate a echipamentelor hardware administrate precum si a programelor software instalate si utilizate;

 • 14. Asigură centralizarea datelor provenite de la compartimentele specializate din cadrul instituției în vederea identificării imobilelor aflate in proprietatea publica si privata a Municipiului București pentru care se impune demararea procedurilor de casare conform legii.

 • 15. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de Directorul General al A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

Art.23. Atribuțiile compartimentelor

General Adjunct 2 sunt următoarele :4.1. BIROUL TEHNIC


Biroul Tehnic este Adjunct 2.

organizat în directa subordonareArt.24. -Biroul Tehnic


 • 1. întocmește documentația pentru obținerea autorizației pentru lucrări de intervenții la clădirile din zonele protejate sau incluse în lista monumentelor istorice, inclusiv obținerea acordurilor/avizelor de la furnizorii de utilități/instituții publice, acordurilor specifice emise de autoritățile publice locale, etc.;

 • 2. Acordă sprijin și asistență atât experților tehnici atestați (selecționați prin proceduri de achiziție publică) pentru efectuarea expertizelor tehnice în baza cărora se emit autorizațiile de construire, cât și proiectanților care elaborează proiectele tehnice;

 • 3. Comunică către serviciile interne de specialitate documentele finale ale activităților de mai sus.

 • 4. în funcție de soluțiile impuse prin rapoartele de expertiză tehnică propune modalitățile pentru repunerea în circuitul locativ al imobilelor incluse în lista "imobilelor insalubre” , ale spațiilor dezafectate/ vandalizate/succesiuni vacante, etc, recomandă și urmărește aducerea la îndeplinire a acestora prin compartimentele de specialitate ale instituției. In cazul necesității consolidării imobilului se va sesiza cu operativitate Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

 • 5. în vederea casării imobilelor devenite necesară, în colaborare cu serviciile de

  Administrația Municipală pentru


  insalubre, pregătește documentația specialitate, în vederea elaborării


propunerii de casare ce va fi înaintată Direcțiilor abilitate din cadrul PMB, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului General a Municipiului București; 7.Eliberează acorduri de principiu pentru:

 • • Obținerea certificatului de urbanism/ autorizației de construire de către persoane particulare sau societăți comerciale pentru diferite lucrări de construcții și instalații;

 • • efectuarea de lucrări de amenajare, modernizare în locuințe și spații comerciale;

 • • branșări-debranșări și separări pentru instalații de gaze, apă, canalizare, electrice la imobilele cu cotă proprietate de stat;

 • 9.Răspunde la solicitările/procesele verbale de control emise de către Inspectoratul de Stat în Construcții - D.R.C. București - Ilfov pentru imobile avariate, luând măsurile necesare pentru punerea în aplicare a solicitărilor din procesele verbale de Achiziții Publice solicită achiziționarea de proiecte tehnice pentru punereMîn siguranță a imobilelor, de expertize tehnice ale structurii imobilelor avariate, etc. în acest context, după executarea lucrărilor de punere în siguranță a imobilelor vor lua măsuri pentru urmărirea comportării în exploatare a imobilelor, prin personal atestat (selecționați prin proceduri de achiziție publică);

  control, eventual întocmește refețat^^ăm^TlO.După finalizarea execuției lucrărilor de intervenții, întreținere, refacere, modernizare și urmărirea comportării în exploatare a imobilelor, se va completa capitolul D. al cărții Tehnice a Construcției (în baza documentelor comunicate de către Serviciul Lucrări Reparații), respectiv documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervențiile în timp, documentație ce va fi înaintată Serviciului Arhivă. Totodată, se vor regulariza taxele pentru autorizația de construire;

11.Soluționează cererile persoanelor fizice și juridice privind situația juridică a imobilelor expropriate/demolate de pe raza sectoarelor 1 -6 și a comunelor limitrofe, inclusiv fișele tehnice și releveele imobilelor demolate deținute în arhiva proprie;

 • 12. Verifică și decontează cota parte pentru expertizele tehnice, proiectele tehnice, taxele pentru autorizare către Asociațiile de Proprietari care au inițiativa consolidării/reabilitarii etc. clădirilor în care A.F.I. administrează spații de locuit sau cu altă destinație decât aceea de locuință.

9                                                                    »

 • 13. Verifică pe teren, precum și la arhivele unor instituții/servicii de interes local al municipiului București, Societăți Comerciale (foste I.C.R.A.L.-uri), D.I.T.L. a sectoarelor, Administrația Străzilor, alte instituții etc., situația unor imobile;

14.Sesizează cu operativitate Direcțiilor din cadrul P.M.B., Primăriile de sector sau alte instituții abilitate, situațiile în care acestea au atribuții, conform prevederilor legale în vigoare, atunci când este cazul;

 • 15. întocmește și transmite răspunsuri la solicitările formulate în scris de persoane fizice sau juridice, conform prevederilor legale;

 • 16. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.Serviciul Arhivă este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 2.

Art.25 - Serviciul Arhivă are ca obiect de activitate organizarea, ordonarea și păstrarea tuturor documentelor intrate în depozitul de arhiva și îndeplinește următoarele atribuții specific " P "'ate cu Legea nr.l6/1996-R^^^fiSață?^>


// <?                <Legea Arhivelor Naționale, Normați funcționale ale spațiilor și echipamente aflate în administrarea creatorilor publici șr~privați de arhivă, a Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 precum și a Recomandărilor Tehnice privind recuperarea și salvarea arhivei inundate, etc :


actensticile tehnico-âre și conservare a arhivelor


 • 1. inițierea și organizarea activității de întocmire a nomenclatorului dosarelor ;

 • 2. verificarea și preluarea dosarelor constituite de compartimente, pe bază de inventare;

 • 3. convocarea comisiei de selecționare în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate și propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;

 • 4. întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naționale;

 • 5. asigurarea predării integrale a arhivei selecționate la unitățile de recuperare;

 • 6. Cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

 • 7. Punerea la dispoziție tuturor structurilor instituției, pe *baz ținerea evidenței documentelor împrumutate Verificarea la restituire a integrității documentelor fond după restituirea acestora;

 • 8. pentru personalul angajat al societăților comercialei (*fWS arhivă de personal si financiar a fost preluată de A va pune la dispoziția Serviciului Financiar ContabilitateTBrFfP. datele solicitate în vederea eliberării adeverințelor referitoare la drepturile salariale, iar Biroului Resurse Umane va pune la dispoziție documentele în baza cărora se pot întocmi și elibera adeverințe prin care să ateste activitatea desfășurată în locurile de muncă încadrate în grupele I și/sau a Il-a de muncă;

 • 9. Comunicarea răspunsurilor către petenți în termen legal;

 • 10. Organizarea depozitului de arhiva după criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Naționale. Asigură menținerea ordinii și a curățeniei în depozitele de arhivă;

 • 11. punerea la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale a documentelor solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;

 • 12. pregătirea documentelor și inventarelor acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale;

 • 13. Asigură selecționarea documentelor, conform prevederilor Legii nr. 16/1996, modificată și a nomenclatorului arhivistic intern;

 • 14. Asigură evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea, în condițiile legii a documentelor ce c depozitele de arhivă;mnătură, și or crgatoare. feffitfgrare-a-ba

CONFORM CU ORIGINALUL AL-uri) a căror țstoaf^^ndului Imobiliar,urselorFONDULUI imobiliar


 • 16. Asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință;

 • 17. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele normative în vigoare ;


  Din


imobiliar administrat;

 • 2. Furnizează, către departamentele din cadrul^Eîf^ate^șpre-secietățile comerciale înregistrate la Registrul Concertului, din portalul web al Registrului Comerțului;

 • 3. Asigură infrastructura necesară operării în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) în sensul de a creea utilizatori, instala certificatele necesare accesării sistemului, reînoirea certificatelor la autoritatea de supraveghere precum și de a oferi consultanță cu privire la modul de operare pe site-ul SEAP pentru desfășurarea procesului de achiziție publică, în baza legislației aplicabile și de a transmite în format electronic corespondenta cu Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice;

 • 4. Răspunde de întreținerea calculatoarelor personale, a serverelor și a perifericelor (scaner, imprimante, dispozitive de stocare externă etc.) din dotarea instituției, de intervențiile în cadrul blocajelor de soft apărute, de devirusarea sistemelor de operare și a aplicațiilor;

 • 5. Planifică înlocuirea componentelor hardware uzate, precum și solicitările de necesar pentru consumabile; ține evidența echipamentelor IT precum și a licențelor pentru programele achiziționate și utilizate;

 • 6. întocmește o evidență centralizată a echipamentelor hardware administrate precum și a programelor software instalate și utilizate, care va fi completată și actualizată de câte ori aceasta suferă modificări.

 • 7. Stabilește specificațiile tehnice pentru componentele hardware și a sistemului de operare pentru serverele utilizate în cadrul instituției (dimensionare sistemului) a celorlalte echipamente IT precum și a copiatoarelor care vor fi achiziționate în cadrul instituției;

 • 8. Instalează și implementează pe calculatoarele personale și serverele

instituției sistemele de operare;                                        -------


9. Elaborează proceduri de timp la care se realizează back-u depozitarea copiilor de siguranță


 • 10. Administrează baza de date obiecte și utilizatori din domeniul Activ Directory și serviciile active din cadrul acestuia (DNS, WINS, DHCP etc.)

 • 11. Gestionează infrastructura rețelei interne și modul de interconectare intre dispozitivele acesteia (configurare routere, switch-uri, cablaje etc.)

 • 12. Asigură procedura de semnare electronică a documentelor ce se transmit către instituții abilitate (ANAF, ANAP etc.) precum și procedura de reînnoire periodică a certificatului calificat; transmite și descarcă documente pe baza certificatului calificat (declarații fiscale, descărcare extrase trezorerie etc.).

 • 13. Actualizează, de câte ori este nevoie, sistemele de operare și aplicațiile utilizate (editare documente, foi de calcul, gestionare baze de date, aplicații intranet etc.) în cadrul instituției;

 • 14. Păstrează legătura cu furnizorii de consumabile, componente hardware și echipamente atât în procesul de achiziție precum și in perioada de valabilitate a garanției pentru acestea, pentru remedierea disfunctionalităților constatate.

 • 15. Păstrează legătura cu furnizorii de programe informatice pentru dezvoltarea sau actualizarea acestora precum și pentru asigurarea serviciilor de mentenantă ale acestora.

5

 • 16. Asigură suport pentru personalul din cadrul AFI cu privire la utilizarea echipamentelor IT și a programelor informatice folosite.

 • 17. Transmite în format electronic răspunsurile la solicitările formulate în scris de către persoane fizice sau juridice, în baza documentelor prezentate de către departamentele responsabile cu soluționarea solicitărilor și a prevederilor legale în vigoare;

 • 18. Asigură întreținerea, în baza unui contract de prestări servicii de către un terț, a sistemului de supraveghere video, precum și accesul la imaginile prelucrate care simt stocate pe dispozitivele dedicate, în condițiile prevederilor legale în vigoare;

 • 19 Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de către conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 • 20 Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii.


  CAPITOLUL V


  DISPOZIȚII FINALE


  Art.27 - Atribuții comune tuturor organizatorice din structura Administrației Fon<


  1. Primesc, înregistrează, analizează si reclamatiile, respectiv orice fel de corespon<


Art.27 - Atribuții comune tuturor organizatorice din structura Administrației Fon< inclusiv cererile înregistrate în baza Legii nr.544/2001 (informații de interes public) în termenul prevăzut de legislația în vigoare;

 • 2. Transmite răspunsurile la petițiile înregistrate prin registratura AFI, în vederea eliberării acestora către petenți;

 • 3. întocmesc fisele de post pentru personalul din subordine în conformitate cu atribuțiile structurii organizatorice stabilite prin Regulamentul de Organizare si Funcționare sau de modificarea acestora de câte ori este necear și le transmite Biroului Resurse Umane , conform prevederilor legale în vigoare;

 • 4. Răspund de aplicarea măsurilor de tehnica securității muncii si PSI în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente;

 • 5. Răspund de întocmirea de propuneri privind evaluarea performantelor profesionale, de promovare, premiere, programări ale concediilor de odihnă, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare pentru personalul din subordine;

 • 6. Fac propuneri privind bugetul compartimentului, la solicitarea Directorului general adjunct 1 (cu atribuții economice);

 • 7. Răspund de aplicarea prevederilor Codului de conduită a personalului contractual din subordine;

 • 8. Monitorizează apariția unor noi prevederi legale sau de reglementare specifice domeniului de activitate, le analizează, propune măsuri în vederea aplicării acestora, instruiește personalul și urmărește aplicarea lor în activitatea compartimentului;

 • 9. întocmesc situații statistice, analize, rapoarte si sinteze pe domeniile de activitate ale compartimentului;

 • 10. întocmesc anual raportul de activitate al compartimentului și îl înaintează conducerii;

 • 11. Răspund de arhivarea documentelor create în cadrul compartimentului si centralizata la nivelul instituției;

 • 12. Colectează, stochează, prelucrează date cu caracter personal si răspunde de păstrarea confidențialității în conformitate cu prevederile Legii n

 • 13. Răspund de utilizarea mijloacelor fixe date în folosință în scopul derulăfîTTn bune condiții a activității curente;

 • 14. Fac propuneri de raționalizare a activității pentru realizarea obiectivelor compartimentelor în mod eficient si eficace, inclusiv propuneri de modificare, actualizare, completare a ROF-ului;

 • 15. Răspund de cunoașterea si aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personalul din subordine;

 • 16. îndeplinesc orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri

  ale Consiliului General al Municipiului erea instituției,București si Dispoziții ale Primarului General, dispus sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din București;

Art.28. Litigiile de orice fel în care Administr parte sunt de competența instanțelor judecătorești, conform legii


Art.29. Activitatea de control intern managerial a instituției va fi_asigurată comisia de monitorizarea a implementării controlului intern managerial, numită prin Decizie a Directorului General al instituției, care îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) urmărește si monitorizează realizarea obiectivelor generale ale instituției;

 • b) evaluează si avizează procedurile operaționale elaborate în cadrul instituției;

 • c)  prezintă conducătorului instituției informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse;

Art.30. Personalul din compartimentele structurii organizatorice a instituției este obligat să cunoască și să aplice prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționar, ale Regulamentului Intern și ale fisei postului pe care îl ocupă.

Art.31. Dispozițiile Regulamentului de Organizare si Funcționare al instituției, vor fi aduse la cunoștință întregului personal prin grija șefului ierarhic.

Art.32. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a atribuțiilor cuprinse în fișa postului, atrage răspunderea disciplinară a salariatului.

Art.33. Toți angajații Administrației Fondului Imobiliar răspund de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate.

Art.34. Toate compartimentele instituției sunt obligate să pună la dispoziția celorlalte compartimente din structura organizatorică a instituției informațiile și/sau documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament.

Art.36. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare și se modifică și completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Fondului Imobiliar, aprobată prin hotărâre a C.G.M.B., sau modificări și completări ale legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.


1